Skip to content

Nieuwsbrief Jaargang 1 | nummer 6

KLM-CAO

Het bereikte onderhandelingsresultaat tussen vakbonden en KLM heeft nogal wat losgemaakt onder de NVLT leden. Erg veel NVLT leden zijn ook lid van de Unie, wat te merken was op twee drukbezochte Unie ledenvergaderingen. Het aantal van 350 aanwezigen werd echter niet gehaald, zodat er schriftelijk gestemd moest gaan worden. Inmiddels is het resultaat bekend; 76% van de stemmen was tegen het bereikte akkoord. De Unie heeft intussen de KLM verzocht om de onderhandelingen te heropenen. De KLM krijgt tot 15 Januari de tijd om te reageren. Mocht hier geen bevredigend antwoord op komen dan volgt er een besluitvormende ledenvergadering. Ook op deze vergadering moeten minimaal 350 leden aanwezig zijn.  Het bestuur van de NVLT roept dan ook alhaar leden, die tevens lid zijn van de Unie, op omdeze vergadering bij te wonen. Uw aanwezigheid is zeer dringend gewenst! Mochten er voor 15 Januari belangrijke ontwikkelingen zijn, dan zult U hiervan op de hoogte gebracht worden.

E-mail veilig ?

Helaas is enige tijd geleden gebleken dat berichten op gesloten e-mail groeperingen (e-groups) ook gelezen worden door personen die hier niet bevoegd voor zijn. Dit is uiteraard een zeer kwalijke zaak. Er is zelfs een wetsvoorstel om email berichten onder het “briefgeheim” te laten vallen zodat het lezen van deze “uitgelekte” berichten strafbaar wordt! Wij moeten  U er op wijzen dat het verspreiden van e-mail berichten  zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur absoluut verboden is! Laat het bovenstaande echter geen belemmering vormen om Uw mening via de NVLT e-groups kenbaar te maken. Mocht U nog niet bij deze         e-group aangesloten zijn, meldt U dan aan via de website of stuur een mailtje aan: info@nvlt.nl .

JAR 66

Een vertegenwoordiger van de JAR 66 werkgroep heeft inmiddels een informatief gesprek gehad met een vertegenwoordiger van de NLA (Ned. Luchtvaart Autoriteiten, voormalig RLD). Uit een eerste bijeenkomst is gebleken dat de invoering van de nieuwe Aircraft Maintenance License (AML) nogal wat vragen oproept. De werkgroep is bezig deze vragen te inventariseren en indien mogelijk van een antwoord te voorzien. Uiteraard zullen de leden U van de stand van zaken op de hoogte houden. Mocht U echter vragen of opmerkingen hebben stuur ze dan naar de NVLT-postbus, per e-mail naar:  info@nvlt.nl of  per fax naar nummer:  020-8689614.

Redactieleden gezocht !!!!!!!!

De NVLT is van plan om, naast de maandelijkse nieuwsbrief, een magazine te gaan maken. Waarschijnlijk zal dit blad tweemaandelijks uit gaan komen en vol staan met wetenswaardigheden die voor vliegtuigonderhoudtechnici van belang kunnen zijn. Een en ander bevindt zich nog in de beginfase maar zeker is dat hier het nodige werk in zal gaan zitten. Daarom zoeken we leden die plaats willen nemen in de redactie. Mocht U in het bezit zijn van schrijverscapaciteiten of op een andere manier een bijdrage aan het magazine kunnen leveren laat het dan weten via: redactie@nvlt.nl. Alex Molin is gevraagd om e.e.a. op te starten. Mocht U misschien een leuke naam weten voor dit magazine, laat dat dan even weten. Ook is de redactie zeer geïnteresseerd wanneer U kopij ter beschikking heeft.

Verklaringen rapport Droste

Een aantal van onze leden heeft een verklaring afgelegd tegenover de commissie Droste. Hierbij is de afspraak gemaakt dat zij een afschrift kunnen krijgen van hun verklaring. Daar het bestuur het vermoeden heeft dat een aantal verklaringen niet of niet juist in het rapport verwerkt zijn willen zij deze afschriften bekijken. Verzoek aan U is om een afschrift van Uw verklaring bij de commissie Droste op te vragen en door te sturen aan de NVLT. Uiteraard zal het bestuur alle verklaringen vertrouwelijk behandelen.

Contributie

Van onze penningmeester komt het verontrustende bericht dat een aantal leden hun contributie nog niet heeft betaald! Wanneer U de contributie automatisch laat overschrijven is dat veel gemakkelijker voor zowel de NVLT als voor Uzelf. Niet betalende leden zullen binnenkort aangeschreven worden. Bij het uitblijven van een reactie zullen de desbetreffende leden geroyeerd worden.

 

Redactie.

 

Back To Top
Zoeken