skip to Main Content

Aan onze leden bij Martinair

Op 23 januari heeft de NVLT schriftelijk een aanvraag gedaan om bij Martinair erkenning te krijgen als CAO partij. Deze aanvraag heeft geleid tot een verkennend gesprek op 3 april waarin wij onze aanvraag tot erkenning hebben toegelicht.
Op 8 mei hebben wij uiteindelijk de reactie van Martinair binnen gekregen.

De reactie is afwijzend. Martinair is van mening dat de belangen van onze leden voldoende behartigd worden door de al erkende partijen (Unie, FNV en CNV) en ziet dan ook geen reden om de NVLT toe te laten tot het CAO overleg. Wij delen die mening niet. De beweging van Martinair werknemers naar de NVLT, en dus weg van de gevestigde bonden, is voor ons een reden te blijven streven naar erkenning.
Ook de toenemende samenwerking binnen de technische diensten van de KLM groep, die op termijn wel eens zou kunnen leiden tot meer synergie tussen de 3 TD ’s, is voor ons een reden te streven naar gelijkwaardigheid in arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden.

Het bestuur gaat zich op korte termijn beraden welke weg wij nu moeten bewandelen. Vooralsnog leggen wij ons niet bij het besluit van Martinair neer omdat wij het niet eens zijn met hun motivatie.

Na ons beraad, dat op 14 mei zal plaatsvinden, zullen we jullie op de hoogte brengen van ons besluit.

Hieronder de brief van Martinair;

Naar aanleiding van het gesprek van 3 april 2012 deel ik u als volgt mede.
In het gesprek heeft u uw verzoek tot toelating tot het arbeidsvoorwaardelijk overleg
voor grondpersoneel nader toegelicht.
Hierbij heeft u aangegeven dat de recente groei in leden aanleiding is geweest om
het verzoek te doen. In aanvulling hierop heeft u aangegeven dat de samenwerking
binnen de KLM Groep eveneens reden is geweest voor het verzoek tot toelating tot
het overleg.
NVLT is een categorale vakbond die zich inzet voor de GWK’s in de Iuchtvaart. Deze
specifieke belangen zouden niet (voldoende) door de overige vakorganisaties
worden beharLigd. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om aandacht voor de wettelijke
bevoegdheden en de opleidingen.
In de huidige situatie zijn de Unie, de FNV en de CNV de vakorganisaties met wie
Martinair het arbeidsvoorwaardelijk overleg voert. Zowel bij de FNV als de Unie zijn
de GWK’s ruim vertegenwoordigd. Bovendien hebben zowel de Unie als de FNV
GWK’s onder haar kaderleden die aan het arbeidsvoorwaardenoverleg deelnemen
en een actieve rol in de belangenbehartiging innemen. Zij behartigen zowel de
belangen van de groep GWK’s als de overige leden van het grondpersoneel van de
desbetreffende vakorganisatie.

In overleg met de directie hbben we uw verzoek zorgvuldig overwogen. Gezien
bovenstaande hebben we geconcludeerd dat binnen Martinair de GWK’s en alle
overige grond medewerkers voldoende worden vertegenwoordigd en dat er geen
belang is bij een extra overlegpartner die opkomt voor de belangen van een kleine
specifieke groep medewerkers. Ik wijs uw verzoek tot toelating af.

Back To Top
Zoeken