Skip to content

Akkoord over verlofvereenvoudiging bij KLM

NVLT leden bij KLM steunen kader en bestuur.

 

Beste leden

Afgelopen maandag heeft het bestuur de gehele dag met inloopsessies leden geïnformeerd over de verlofvereenvoudiging en de op NVLT initiatief extra gemaakte afspraken.

Wat er aan vooraf ging.

Op 20 september 2017 hebben de leden op de ledenvergadering “nee” gezegd tegen het protocol verlofvereenvoudiging. Dit protocol kwam voort uit de onderhandelingen van de 5 grondbonden en KLM, de reden hiervoor was dat in de cao van 2016 tot 2018 is afgesproken dat de bonden en KLM een inspanningsverplichting hadden om tot een regeling voor verlofvereenvoudiging te komen. 4 grondbonden hadden reeds hun goedkeuring gegeven, maar door een “nee” van de NVLT kon KLM het nieuwe protocol niet invoeren. Dit had te maken met het feit dat de cao 2016 tot 2018 door alle bonden was getekend.

Extra afspraken.

Na het “nee” stemmen van de leden hebben we alle knelpunten die door de leden waren aangedragen geïnventariseerd en zijn daarmee teruggegaan naar de KLM. Dit heeft ertoe geleid dat na vele gesprekken er extra afspraken zijn gemaakt over de zeggenschap bij verlofopname op doordeweekse feestdagen, bovendien is afgesproken dat er geen sprake mag zijn van gedwongen verkoop van dagen indien het plan van aanpak voor de verlof afbouw niet leidt tot het afbouwen van verlof.

Oordeel kader en bestuur.

Wij menen dat het eindresultaat van de verlofvereenvoudigingsprotocol en de extra gemaakte afspraken voor onze leden een aanzienlijke “plus” opleveren.

Voor en nadelen.

 

  • Er zijn maar 2 verlofsoorten, dagen waar KLM zeggenschap over heeft en dagen waar de werknemer zeggenschap over heeft.
  • HV dagen (verlof oudere werknemers) hadden een vervaltermijn van 1 jaar dit gaat nu naar 5 jaar.
  • KLM-verlofdagen worden in het basisrooster ingeroosterd. Onder de KLM-verlofdagen zit geen dienst en kunnen dus ook niet meer worden ingetrokken. Men heeft zekerheid dat men op de KLM-verlofdagen altijd vrij is.
  • Bij verlof opname in het weekend vindt geen ploegendienst correctie plaats, men hoeft dus geen 5 aaneengesloten dagen meer vrij te nemen voor behoud van ploegentoeslag.
  • Bij ziekte van de werknemer in het weekend kost het nu geen (ploegen) toeslag voor het weekend en de dienst meer.
  • Medewerkers behouden de zeggenschap over hun historische opgebouwde dagen met uitzondering van CF-dagen.
  • Extra afspraak voortvloeiend uit voorstel van de NVLT, voor het opnemen van verlof op een doordeweekse feestdag hoeft men geen eigen verlofdag meer op te nemen en kan men een KLM-verlofdag gebruiken.
  • Extra afspraak voortvloeiend uit van de NVLT voorstel, afbouw oud verlof Partijen bespreken jaarlijks, voor het eerst in 2019, de inspanningen om de afbouw te realiseren op de afdelingen waar sprake is van collectieve stuwmeren. Als KLM aantoonbaar onvoldoende ruimte voor verlof afbouw heeft geboden, zal afkoop alleen in overleg plaatsvinden.

Nadelen:

  • Bij ziekte vervallen nu alle KLM-verlofdagen.

Conclusie.

Op basis van ons positieve oordeel en de toestemming van de leden, hebben we KLM inmiddels laten weten akkoord te kunnen gaan met het protocol en de aanpassingen over de vereenvoudiging van het verlofmanagement.

Bestuur en kaderleden zullen een ‘vinger aan de pols’ houden voor wat betreft de naleving van de afspraken . Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, neem dan gerust contact op met het bestuur. Dit kan via het contactformulier op de website of persoonlijk natuurlijk!

Het bestuur

 

Back To Top
Zoeken