Skip to content

Enquête Meldingsbereidheid t.b.v. de Veiligheid in de Burgerluchtvaart

De NVLT heeft haar medewerking verleend aan het onderzoek “Meldingsbereidheid t.b.v. de Veiligheid in de Burgerluchtvaart” van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit onderzoek in de vorm van een enquête komt voort uit de “Beleidsagenda Luchtvaartveiligheid 2011-2015” waarmee de ministerraad in april 2011 heeft ingestemd. Deze Beleidsagenda Luchtvaartveiligheid is een uitwerking van de veiligheidsparagraaf in de Luchtvaartnota.

De Luchtvaartnota geeft een duidelijke visie van het kabinet weer op de ontwikkeling van Nederland in het bijzonder de innovatieve, concurrerende en ondernemende economie en een duurzame leefomgeving. Een optimale internationale bereikbaarheid door de lucht is volgens de nota daarvoor een belangrijke voorwaarde.

De luchtvaartveiligheid komt hierbij om de hoek kijken om aan deze voorwaarde te kunnen voldoen, het melden van voorvallen is één van de hoofdpijlers.

Het melden van voorvallen behoort bij Uw werk als certifying staff, de Europese Commissie heeft niet voor niets U uitgekozen als verplichte melder. Dit vanwege het feit dat U veelal als laatste in en rondom het vliegtuig of helikopter werkzaam bent, wilde de Commissie graag gebruik maken van Uw expertise en ervaring.

Als deelnemer van het interne (melden aan Uw bedrijf) en externe (melden aan het Analyse Bureau Luchtvaartvoorvallen (ABL)) VeiligheidsManagementSysteem (VMS) is het volgens de NVLT essentieel dat U meldt.

De enquête is zo opgesteld dat U Uw positieve of negatieve ervaringen met betrekking tot het melden van voorvallen goed kan verwoorden. Het is de bedoeling van de enquête dat er een juist beeld geschapen wordt over meldcultuur in Nederland, de uitkomst van de enquête word gedeeld met de belanghebbende vakbonden waaronder de NVLT. De eindconclusie van de enquête wordt aan de Tweede Kamer gepresenteerd die dan de Minister hierover kan aanspreken.

Wij vragen U dan ook om de enquête in te vullen zodat het in de tweede kamer duidelijk wordt hoe groot de meldingsbereidheid van de certifying Staff is en hoe belangrijk deze taak voor hen is. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft haar argumentatie voor het houden van de enquête hieronder verder uitgelegd.

De enquête is te vinden op de volgende website:
Enquête Meldingsbereidheid ten behoeve van de veiligheid in de burgerluchtvaart.

Het NVLT bestuur

=====

 

Onderzoek Meldingsbereidheid t.b.v. de Veiligheid in de Burgerluchtvaart.

Om er voor te zorgen dat het klimaat om voorvallen te melden zo optimaal mogelijk is, doet het Ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzoek naar het hoe en waarom (en waarom niet) melden van voorvallen (1).

Veiligheid is een essentieel aspect van de luchtvaart. Het is daarom erg belangrijk dat iedereen zijn verhaal kwijt kan als hij of zij iets meemaakt. Zo kunnen er lessen uit getrokken worden voor de toekomst.

Deel uw informatie!
Een recente ontwikkeling om de veiligheid in de luchtvaart te verbeteren is de invoering van veiligheidsmanagementsystemen (VMS), ook wel Safety Management Systems (SMS) genoemd. Maar een VMS/SMS alleen is niet voldoende. Dit moet gevoed worden met informatie. Deze informatie kan alleen boven water komen als de melder van een voorval zijn informatie kan delen in een omgeving die niet gericht is op het zoeken naar zondebokken. De melder moet weten dat de bevindingen in openheid worden gedeeld op basis van vertrouwen. In een dergelijke ‘just culture’ kan een stroom van meldingen op gang komen, die als onderdeel van het veiligheidsmanagementsysteem bijdragen aan de verdere verbetering van de luchtvaartveiligheid. Het voorkomen van herhaling staat daarbij voorop. In een open veiligheidscultuur zijn mensen niet bang fouten en voorvallen te melden, waardoor herhaling in de toekomst kan worden voorkomen.

Motivaties en drempels
Met deze enquête willen we zicht krijgen op wat u beweegt of remt om zaken te melden. Daarom stellen we niet de wettelijke eisen, maar uw beleving centraal.

Door te onderzoeken wat motivaties en drempels zijn om een voorval te melden, wil het Ministerie achterhalen wat het beleidsmatig kan doen om de huidige situatie nog verder te verbeteren. Het doel daarbij is om zodanige omstandigheden te scheppen, dat er een gezonde en volwassen veiligheidscultuur kan ontstaan binnen ieder luchtvaartbedrijf in Nederland. Het voornemen is om een dergelijk onderzoek voortaan om de twee jaar uit te voeren.

Vragenlijst
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft aan de NVLT gevraagd om haar medewerking te verlenen aan dit onderzoek. Het bestuur van de NVLT heeft op dit verzoek positief gereageerd, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat het anoniem kan worden uitgevoerd. Uiteraard wordt deze anonimiteit gewaarborgd. Elk NVLT lid zal daarom in de loop van september van de NVLT informatie ontvangen, waarin hij/zij wordt verzocht om een korte online vragenlijst in te vullen.

Wij bedanken u bij voorbaat voor de medewerking.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Gloria Hooplot
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Directoraat Generaal Luchtvaart en Maritieme zaken
Afdeling Luchtvaartveiligheid
T   070-1504569530
E   gloria.hooplot@minienm.nl

Back To Top
Zoeken