Skip to content

Groepsgewijs werven of inlenen adviesplichtig

De ondernemingsraad dient door de KLM in de gelegenheid gesteld te worden advies uit te brengen over een voorgenomen besluit tot het groepsgewijze werven of inlenen van arbeidskrachten (WOR Artikel 25 1.g.).
De inhuur van buitenlandse werknemers t.b.v. het technische onderhoud aan vliegtuigen is geen nieuw verschijnsel binnen de KLM organisatie.
Tijdens de periode na 11 september, waarbij praktisch het voltallige KLM personeelsbestand te maken kreeg met de werktijdverkorting (WTV), werkte het ingehuurde technisch personeel gewoon door volgens de contractperiode.
Het KLM personeel in vaste dienst kreeg niet alleen met de WTV te maken maar ook met het opschorten van de 2% prijscompenserende loonverhoging in december en 4 vakantiedagen (tot het wettelijk minimum).
Het technisch personeel kreeg echter ook nog te maken met z.g. efficiency maatregelen, waarbij de technici verplicht werden in andere afdelingen werkzaamheden te verrichten.
In de voorgenomen organisatorische wijzigingsvoorstellen voor KLM E&M, wenst KLM te komen tot een herindeling van het aantal grondwerktuigkundigen (GWK’s) en monteurs, waarbij voor diverse onderhoudsafdelingen het aantal GWK’s kan worden teruggebracht met 40 tot 50%. Het totaal aantal benodigde technici blijft nagenoeg gelijk.
Uitzendbureaus in de U.K. adverteren momenteel met lonen van GBP 30,00 plus voor GWK’s met een EASA PART-66 AML die 4 maanden in Holland gestationeerd willen worden. De werkgeverskosten zijn uiteraard hoger.
Het loon van deze inhuur technici komt volgens de zeer uitgebreide ‘benchmark’ berekeningsmethodiek neer op 100% meer netto uurloon dan het eigen KLM personeel. In deze berekenigsmethodiek zijn o.a. alle looncomponenten (incl. ploegendienst), belastingen, premiebetalingen, pensioenwaarden, valutaomrekeningen en de kosten van levensonderhoud, meegenomen.
Ook de (arbeids-)produktiviteits factoren, zoals vakantiedagen, ATV, ziekteverzuim etc., zijn hierin meegenomen. De KLM betaalt haar eigen technisch personeel in de U.K. bijna 20% netto per uur meer dan haar personeel op Schiphol.

Namens het onderhandelingsteam,
Ronald van der Hout.

Back To Top
Zoeken