Skip to content

Grond pensioen KLM binnen fiscale kaders 2015

Op 28 november, zijn KLM en werknemersorganisaties het eens geworden over een aangepaste pensioenregeling voor het KLM grondpersoneel in 2015. De pensioenregeling moest worden aangepast omdat de overheid de pensioenopbouw sterk versoberd.

We zijn opgelucht te kunnen melden dat de pensioenopbouw zoals die bestond, grotendeels intact blijft. Indien de pensioenplannen van de overheid klakkeloos zouden zijn uitgevoerd betekende dit voor inkomens tot 100.000 Euro een achteruitgang tot wel 13% in de opbouw t.o.v. 2014. In de nu afgesproken regeling blijft dit beperkt tot minder dan 3%.

De reparatie komt tot stand door vanaf januari 2015 het salaris te verhogen met 10,5% van de pensioengrondslag. Vervolgens wordt deze salarisverhoging aangewend voor een verhoogde werknemersbijdrage. De werknemerspremie stijgt hierdoor van 5,2 naar 14,2% van de pensioengrondslag. De werkgeversbijdrage zal met een gelijk bedrag worden verlaagt waardoor de totale pensioenpremie gelijk blijft.
Door bovenstaande regeling blijven de salariskosten voor KLM gelijk en is er ook geen effect voor het netto salaris voor de werknemer.
Door deze z.g. deelnemersbijdragecompensatieregeling blijft de opbouw van ons pensioen vrijwel gelijk aan die in 2014 terwijl de regeling wel binnen de fiscale kaders van 2015 e.v. blijft.
Verdere is afgesproken dat het opbouwpercentage 1,895% zal bedragen bij een franchise van 13.449 Euro (stand 2014).
Voor de salarisdelen die boven de 100.000 Euro uitstijgen zijn aanvullende afspraken gemaakt.

Door de versobering van de pensioenen resteert er een overschot van de vaste pensioenpremie die 24% van de pensioengrondslag bedraagt. Dit overschot zal worden ‘geparkeerd’ bij het pensioenfonds. In de komende maanden zal verder worden overlegt met KLM om te komen tot een toekomstbestendige regeling waarbij ambitie, risico en financiering voor alle partijen in evenwicht zijn. Bij een akkoord hierover moet bovenstaande afspraak een permanent karakter krijgen.

Het onderhandelingsteam,
Ron Scherft
Dirk-Jan van den Heuvel
Ferry Laplooi

Back To Top
Zoeken