Skip to content

Nieuwsbrief Jaargang 1 | nummer 5

Verslag A.L.V. 20 September jl.

Tijdens twee redelijk druk bezochte sessies vond de eerste Algemene Leden Vergadering van de NVLT plaats in het Dorpshuis van Badhoevedorp. Voorzitter Ronald van der Hout legde hier verantwoording af over de gang van zaken tijdens de afgelopen drie maanden. Naast de vele persverzoeken, een ontslagdreiging en een spreekverbod ging er zeer veel tijd zitten in het beantwoorden van vragen van o.a. RLD, politieke partijen en Luchtvaart-politie. Dit alles had tot gevolg dat de organisatie van de vereniging wat in het slop dreigde te raken. Formeel moest het bestuur nog door de Ledenvergadering gekozen worden en moest de Kascommissie benoemd worden. Beide werden unaniem verkozen/benoemd en zien er als volgt uit: Bestuur:Ronald van der Hout (voorzitter) Wout Huisman (secretaris) Martin van Dekken (penningmeester) Guido Zentveldt (plv. voorzitter) Ferry Laplooi (plv. secretaris) Kascommissie:Peter Rimmelzwaan Peter Ridder Michael Methorst Het bestuur werd verkozen voor een periode van 6 maanden (hierover later meer). Mr. P. de Vos belichtte de juridische kant van de zaak. Een aantal leden sprak hun bezorgdheid uit over het feit dat de KLM nog steeds van zin is om Ronald van der Hout een officiële berisping te geven. Veel leden menen dat deze dreiging eerst opgeheven moet zijn voordat we op constructieve wijze met (o.a.) de KLM om de tafel kunnen gaan zitten. Frans Koek gaf uitleg over een in te stellen “structuurcommissie”, waarover later meer. Gezien de reacties uit de zaal blijken de leden achter de handelwijze van het bestuur te staan. Ook het rapport ven de commissie Droste kwam ter sprake; de constatering dat er nogal iets mis is met de communicatie binnen de KLM was iets waar iedereen zich in kon vinden, echter de uitleg bij de door de NVLT geleverde cases waarbij de vliegveiligheid in het geding is geweest was voor veel leden de reden om vraagtekens te zetten bij dit “onafhankelijke” rapport.  Al met al kan geconcludeerd worden dat de eerste officiële Ledenvergadering van de NVLT een groot succes was! De notulen van de vergadering zijn te verkrijgen bij Ferry Laplooi (KLM SPL/TZ). Het ledental bedraagt nu bijna 400 ! Een mooi getal, maar nog zeker niet genoeg. Gelukkig zit er een stijgende trend in.

Structuurcommissie

Zoals reeds eerder vermeld zijn de bestuursleden zeer druk bezig met het behandelen van de lopende zaken. Hierdoor hebben zij geen tijd om te werken aan de structuur van de vereniging en de invulling hiervan.  Om dit toch op de juiste wijze te laten verlopen is er besloten om een zogenaamde “structuurcommissie”in te stellen die gedurende de komende 6 maanden moet gaan onderzoeken hoe de vereniging opgezet en ingericht gaat worden. Deze commissie (onder leiding van Frans Koek) gaat inventariseren wat er nodig is om een soepel draaiende organisatie te verkrijgen die zowel nu als in de toekomst “staat als een huis”. Hierbij komen nogal wat vragen naar boven zoals: wie kunnen er lid worden van de NVLT, denk aan instructeurs, PS-‘ers, CE, MCC, etc. Wat willen we gaan worden? (vakvereniging of vakbond?). Kunnen de Luchtmacht en Marine Luchtvaart Dienst zich ook bij ons aansluiten? Dit soort vragen zijn bepalend voor de structuur van de NVLT en er zal dus in de komende periode regelmatig een beroep op U gedaan worden om deze commissie te ondersteunen. Een extern adviesbureau zal de commissie hierin gaan begeleiden. In maart 2001 moet het gehele draaiboek klaar zijn en wordt het ter goedkeuring aan de leden aangeboden.

Werkgroep AML/JAR-66

Vanuit de Nederlandse Luchtvaart Autoriteiten (NLA/RLD) is de NVLT verzocht om mee te denken over de implementatie van de Aircraft Maintenance License (AML) in de JAR-66. Met andere woorden; wat voor license krijgt U na 1 juni 2001. Om twee redenen is dit verzoek zeer belangrijk: 1) Het gaat hier om Uw bevoegdheid waarmee U eventueel ook bij andere bedrijven aan de gang kunt. 2) Dit is feitelijk een “erkenning” van de NVLT door de RLD! De werkgroep bestaat uit: Roeland Jansen, John van Braam, Chris Water, Evert Ekker, Ben van Abswoude, Ben Erkens en Henk Akkerman.

Buttons!

Door Evert Ekker zijn er zeer mooie NVLT buttons gekomen. Door deze te dragen laat U zien dat U NVLT-lid bent. Mocht U er nog geen hebben vraag hem dan aan bij de secretaris.

 

Redactie.

Back To Top
Zoeken