Skip to content

Juridische Zaken

NVLT start CAO art. 3.4 Geschillen procedure tegen KLM.

Woensdag 11 september komen op verzoek van de NVLT, alle 8 vakbonden en de KLM samen inzake het toepassen van CAO artikel 12.1 Disciplinaire maatregelen n.a.v. de collectieve wilde staking van 27 juli jl.
De NVLT en de KLM verschillen van mening omtrent de toepasselijkheid van dit CAO artikel, welke o.i. uitsluitend geschikt is voor individueel plichtsverzuim.

Art. 3.4 – Geschillen
(1) Partijen verbinden zich om, indien tussen hen een verschil van mening bestaat met betrekking tot de interpretatie, de naleving of het toepasselijk zijn van de CAO, te trachten in overleg tot overeenstemming te komen.
De KLM erkend dat de grondslag voor het nemen van de disciplinaire maatregelen niet genomen zijn voor het deelnemen aan de collectieve wilde staking, maar voor het feit dat de stakers tot 2 keer toe zijn gewaarschuwd met de actie te stoppen en gesommeerd zijn weer aan het werk te gaan, hetgeen zij hebben geweigerd.
De stakers beroepen zich echter op het feit dat de KLM in de aangeboden petitie al was duidelijk gemaakt dat het werk pas hervat zou worden indien aan gestelde voorwaarden was voldaan of als de rechter dat zou vereisen, hetgeen ook is geschiedt.
De NVLT benadrukt dat artikel 12.1 niet geschikt is om werknemers achteraf te berispen voor het collectief uitten van hun ongenoegen met betrekking tot een langdurig arbeidsconflict en dat het afgeven van waarschuwingen door de werkgever niet relevant zijn tijdens een staking, aangezien de actievoerende werknemers zich ontrekken aan de gezagsverhoudingen met de werkgever en op dat moment geen betaalde arbeid verrichten.
Bovendien kan de CAO niet geschikt worden geacht om het stakingsrecht te beperken, stakingen (ook spontane of wilde stakingen) zijn volgens het Europees Sociaal Handvest (ESH) een recht.

Ronald van der Hout.
voorzitter.

Back To Top
Zoeken