Skip to content

KLM CAO 2011 – 2014

In de vroege ochtend van 1 december hebben we een onderhandelingsresultaat bereikt voor de KLM grond cao. Als zodanig betekent dit niet dat het proces, dat in september 2011 startte, nu tot een einde is gekomen. Hoewel de grondbonden en de cabinebonden tot een onderhandelingsresultaat konden komen, is dat met de VNV niet gelukt. Op basis van deze situatie zijn de onderhandelingen opgeschort tot een moment waarop ook de VNV aan de eindstreep zou kunnen komen. Omdat wij altijd gezegd hebben dat we met alle drie de cao domeinen op gelijkwaardige en gelijktijdige wijze aan de eindstreep willen komen, is op dit moment een principe akkoord niet aan de orde.

Omdat wij verwachten dat er op hoofdlijnen niets meer verandert aan datgene wat nu is afgesproken, willen we het resultaat nu met jullie delen. Zo snel als mogelijk is zullen we jullie dan in een ledenvergadering om een oordeel vragen. Een uitnodiging volgt wanneer we zicht hebben op een gelijkwaardig resultaat verdeeld over de cao domeinen.

In deze toelichting beperken we ons tot de resultaten in de grond cao.

Vanuit de situatie dat KLM in 2010 weer uit een diep dal klauterde en er zicht was op een verbeterende situatie, hebben wij de onderhandelingen in 2011 ingezet met een fors eisen pakket. Gaande het jaar 2011 werd duidelijk dat de opgaande lijn overging in een dalende lijn met een prognose dat de toekomst van de luchtvaart en dus ook KLM er niet goed uitzag. Besloten werd om de onderhandelingen voor de cao 2011 op te schorten en eerst te kijken wat de economische ontwikkelingen zouden gaan betekenen voor KLM. Dat hebben we in het eerste kwartaal van 2012 dan ook met KLM gedaan. Gebaseerd op datgene wat we geleerd hebben in de zomer van 2012, hebben we onze eisen moeten bijstellen. In overleg met het kader en in een aantal ledenvergaderingen, hebben we een nieuw pakket opgesteld respectievelijk daar mandaat voor gekregen.

Met welk mandaat gingen wij op pad… Een looptijd van 1 -10-2011 t/m 31-12-2014. Een nullijn voor 2013 en een minimaal inflatie dekkende structurele loonsverhoging voor 2014. Verder hadden we een aantal voorstellen van sociaal karakter. Dat waren; deeltijd werken met een terugkeergarantie naar het originele arbeidspercentage om capaciteitsafname te stimuleren. Een lager arbeidspercentage met een minimum aan inkomstenverlies op afdelingen waar mobiliteit niet voldoende oplossingen biedt om overcapaciteit te voorkomen. Meer flexibiliteit in de 55 plus regeling ten aanzien van nachtdiensten. Niet alle nachten er uit maar ook de mogelijkheid minder nachtdiensten te lopen. Verder wilden wij ons inzetten voor een mobiliteitsregeling waarin een garantie zat dat er geen inkomensverlies zou optreden bij mobiliteit en detachering. Bij voorkeur een detacheringsregeling die universeel binnen de hele KLM groep kan worden ingezet.
Ook wilden wij een aparte bijlage voor Certifying Staff waarin de Part-145 (oude BIETT) en de nieuwe en uitgebouwde Part-66 regelingen in kunnen worden opgenomen.

Tegen de achtergrond van “Securing our Future” vroeg de KLM een flink offer om enerzijds de productiviteit op te voeren en anderzijds de familie bij elkaar te houden (lees geen gedwongen ontslagen). Een nullijn cao t/m 2014, inleveren van 4 EVD en de goede vrijdag maakten deel uit van de vraag van KLM. Daarnaast wil KLM een grote besparing binnen de grond cao bereiken door het afvloeien (op natuurlijke wijze) van 10 procent van het personeel en strak werken langs de lijnen van wat de cao mogelijk maakt. Mobiliteit en detachering zouden een tool moeten zijn om de familie aan boord te houden. Ook lag er een verlofmanagement voorstel op tafel dat de zeggenschap over verlof meer verplaatste van de werknemer naar de werkgever. Tevens wilde KLM de nieuwe vakantiewet ten aanzien van op en afbouw van vakantiedagen en de houdbaarheid daarvan invoeren in de cao. Die houdbaarheid zou dan terug moeten gaan van 5 jaar naar 6 maanden.

De NVLT heeft behoud van werkgelegenheid als uitgangspunt genomen voor de cao onderhandelingen. Wij hebben die lijn ook vastgehouden tot het einde maar er ook op gestaan dat inkomensdaling niet mag voorkomen als gevolg van mobiliteit en detachering.

Wat zijn de afspraken in het onderhandelingsresultaat…

In december hebben de bonden een tussenakkoord afgesproken met de KLM. In dat tussenakkoord werden de lonen per 1-1-2012 met 1,25% verhoogd. Ook werd een eenmalige uitkering afgesproken van 1,25% over 6 maanden loon inclusief ploegendiensttoeslag. Tevens werd de Part-66 toeslag voor de Certifying Staff van E&M verhoogd met € 95,00 per maand uit te keren in december van ieder jaar. De part-66 toeslag bedroeg € 255,00 per jaar in 2011. Deze afspraken stonden niet ter discussie en worden dus gerespecteerd in het totaalresultaat.

Aanvullend is nu afgesproken;

 • Een looptijd van 1-10-2011 t/m 31-12-2014.
 • Geen verdere verhoging van de salarissen en toeslagen (0 lijn).
 • Een winstafhankelijke uitkering vanaf 2014 ter compensatie van de 0 lijn.
 • Een nieuwe systematiek ter berekening van (delen van) de variabele inkomens inclusief het variabele deel van de eindejaarsuitkering vanaf 2014. Dat geldt niet voor de medewerkers die hun eindejaarsuitkering hebben vastgezet op 8,33% en dus geen variabel deel hebben.
 • Vanaf 2012 is de goede vrijdag structureel een gewone werkdag. Deze zal met terugwerkende kracht worden verrekend als een akkoord bereikt wordt.
 • Per 2013 wordt een dag per jaar (bovenop de goede vrijdag) ingeleverd voor de looptijd van de cao. Dat zijn dus twee dagen.
 • De mogelijkheid tot aankoop van vakantiedagen via de cafetariaregeling wordt verruimd van 5 naar 10 dagen.
 • De cao wordt aangepast ten aanzien van de op en afbouw van vakantie-dagen tijdens arbeidsongeschiktheid. Dit is wettelijk verplicht.
 • De verjaringstermijn van de vakantiedagen van 5 jaar blijft in de cao staan (wettelijk niet verplicht).
 • Vanaf 55 jaar komt de mogelijkheid om minder nachten te werken in plaats van alle nachten uit de roosters te schrappen. Dit met hetzelfde recht op de afbouw en garantieregeling.
 • Er komt een protocol ten aanzien van mobiliteit en detachering binnen de KLM groep. Het gaat hier om mobiliteit en detachering in en buiten de functie voor maximaal 6 maanden respectievelijk 1 jaar. Hierbij is de ploegendiensttoeslag gegarandeerd. Ook de Part-66 en Part-145 toeslagen zijn gegarandeerd. Bij detachering voor langere tijd en/of buiten de KLM groep geldt dat daar eerst afspraken over worden gemaakt met de werknemersorganisaties.
 • In het mobiliteitsprotocol is opgenomen dat werknemers afspraken kunnen maken over deeltijd werken. Deeltijdwerken kan binnen afdelingen waar overcapaciteit optreedt voor een vooraf door werknemers vastgestelde termijn worden afgesproken. Afspraken kunnen worden gemaakt ten aanzien van voltijd naar deeltijd en ten aanzien van deeltijd naar een lager deeltijd percentage. Na afloop van de afgesproken termijn gaat men automatisch terug naar het oorspronkelijke arbeidspercentage.
 • Er komt een roosterconvenant waarin de af spraken ten aanzien van de roosterregeling (bijlage 3D van de cao) nog eens worden bevestigd.
 • Er komt een nieuwe bijlage in de cao waarin uitzending en stationering bij tewerkstelling in Frankrijk wordt geregeld. Dit in verband met synergie in werkzaamheden op corporate niveau.
 • Er komt een nieuwe bijlage in de cao waarin regelingen worden opgenomen die specifiek van toepassing zijn op de Certifying Staff van E&M. Hier gaat het om de EASA AML houders in de categorieën A, B1, B2 en C. De regelingen die nu worden opgenomen zijn de EASA Part-145 en EASA Part-66 toeslagregelingen.
 • Er zijn afspraken gemaakt ten aanzien van een werkgelegenheidsgarantie. Tenzij de situatie onhoudbaar wordt zullen er geen gedwongen ontslagen komen ten gevolge maakbaar te maken wordt er flexibiliteit van werknemers én werkgever gevraagd. Als er onverhoopt toch een situatie ontstaat waarin de KLM de familie niet meer aan boord kan houden, zal er met de bonden opnieuw overleg worden gevoerd. Uitgangspunt hierbij zullen dan de huidige cao bepalingen t.a.v. overtolligheid zijn.

 

Nogmaals; wat hier ligt is geen akkoord. Een akkoord kan alleen gesloten worden als alle partijen in gelijkwaardige mate een bijdrage leveren aan de kostenombuiging die KLM voor ogen heeft. Dat gevoel hebben wij nu nog niet. Buiten deze (voorlopige) afspraken zal KLM doorgaan met de uitvoering van “Securing our Future”. Binnen vliegtuigonderhoud (VO) zal dat grote effecten gaan hebben. Deze veranderingen liggen niet op de cao tafel maar worden begeleid door de medezeggenschap. Groepscommissie 28, 29 en de Divisieraad zijn verantwoordelijk voor een nette invoering van de veranderingen. Natuurlijk houden wij zoveel als mogelijk de vinger aan de pols en we zullen ons melden als er vanuit deze veranderingen arbeidsvoorwaardelijke effecten optreden of zouden moeten optreden. Bedrijfsleidingen en medezeggenschap zullen jullie op de hoogte houden van de voortgang.

 

Met vriendelijke groet,
Namens de delegatie:
Joep Quik, Dirk Jan van den Heuvel en Hans
Prins.
Ron Scherft
Voorzitter NVLT

 

Back To Top
Zoeken