Skip to content

KLM CAO onderhandelingen gaan door……

HET ROER MOET OM!

Zoals in onze nieuwsflits van mei vermeld zijn op 4 juni de CAO onderhandelingen met KLM hervat. In dit overleg heeft de KLM ons haar voorstellen gepresenteerd die moeten leiden tot de gewenste kostenbesparing. Volgens KLM is een forse kostenbesparing noodzakelijk om het bedrijf bestand te maken voor een toekomst die anders wordt dan we gewend zijn.
De vooruitzichten voor de hele Europese luchtvaart zijn somber. De KLM neemt daarin geen uitzonderingspositie in.

De besparingen zijn drieledig. De inkomsten moeten omhoog. KLM denkt dit te bereiken door o.a. productaanpassingen en een selectief routenetwerk. D.w.z. daar vliegen waar geld verdiend kan worden en stoppen met vliegen op routes die structureel verlies opleveren.
De opbrengsten van het Europa netwerk moeten omhoog en de kosten naar beneden om de balans minimaal op nul te brengen. Op dit moment is de Europa operatie flink verliesgevend.
Ten tweede zal in de interne organisaties flink op de centjes gelet moeten worden. Alleen dat doen wat voor de operatie van belang is.
Ten derde zullen de kosten van het personeel naar beneden moeten. Binnen de drie CAO’s bij KLM zal € 315 mio aan kostenbesparingen gevonden moeten worden. Dit laatste element is waar de CAO onderhandelingen over gaan.

De voorstellen van KLM moeten leiden tot meer productieve uren per medewerker zodat daarmee de unitkosten naar beneden gaan. Voor een deel zal dat bereikt kunnen worden door bestaande CAO afspraken tot op de komma uit te gaan voeren. Volledig gebruik van b.v. bijlage 3D van de CAO kan al leiden tot productiviteitsverbetering. Toch vind KLM dat de CAO op onderdelen gewijzigd moet worden om – in aanvulling op het voorgaande – tot de gewenste productiviteitsverbetering te kunnen komen. KLM laat daarbij wel de vrijheid aan de bonden om met alternatieve voorstellen te komen om daarmee op een andere wijze te komen tot kostenbesparing.
E.e.a. betekend dat er diep in de arbeidsvoorwaarden gesneden moet gaan worden. Daarbij moeten we er (als we al bereid zijn stappen te zetten) op letten dat de last evenredig over de drie CAO’s verdeeld wordt maar ook dat die evenredig verdeeld wordt over direct en indirect personeel en ploegendienst personeel en dagdienst personeel.

Wat stelt de KLM voor….

Voor de grond CAO moeten de loonkosten € 115 miljoen naar beneden. Dat betekent;
• Een forse FTE reductie. Hier gaat m.n. om gecontracteerde medewerkers.
• Toepassing huidige roosterregeling in de volle breedte.
• Inleveren verlofdagen.
• Zeggenschap medewerker over verlofdagen worden aangetast (verlofmanagement)
• Goede vrijdag wordt gewone werkdag.
• Aanpassing roosterregeling t.a.v. ER bepalingen.
• Vakantiespreiding. Toepassen van vakantieblokken in navolging van cabineregelingen.
• Mobiliteit bevorderende maatregelen.
• pensioenpremie EJU/VU en VI voor medewerker (nu KLM)
• Maatregelen uitgezonden personeel. (m.n. Frankrijk)
• 5 jaars contracten voor lichamelijk zwaar werk.
Deze voorstellen gaan er van uit dat de komende 3 jaar de NUL lijn wordt afgesproken. Als dat niet kan zullen er zwaardere bezuinigen doorgevoerd moeten worden.

Op dit moment heeft de NVLT nog geen definitieve mening gevormd over dit zware bezuinigingspakket.
In de komende weken zullen we de voorstellen uitvoerig bespreken binnen ons bestuur en met onze kaderleden. Hierbij zullen we onderzoeken of we stappen kunnen zetten en of we eventueel met alternatieven kunnen komen.

Op 14 juni worden de CAO onderhandelingen voortgezet. Echter, wij hebben de KLM al laten weten dan niet klaar te zijn voor een reactie op de inhoud van de voorstellen.
Buiten het kaderoverleg sluiten wij niet uit dat wij gedurende de onderhandelingen terug moeten naar de leden. Mocht dat zo zijn dan ontvangen jullie natuurlijk tijdig een uitnodiging voor een speciale vergadering.

Met vriendelijke groet,
De onderhandelingsdelegatie:
Dirk Jan van den Heuvel
Joep Quik
Hans Prins
Ron Scherft

Back To Top
Zoeken