Skip to content

KLM CAO onderhandelingen voortgezet

Na een winterstop zullen we op 4 juni de CAO onderhandelingen bij de KLM weer voortzetten. De afspraak dat we de maanden april en mei zouden benutten om uiterlijk 1 juni een nieuwe CAO te hebben is niet gehaald.
In de periode tussen oktober 2011 en nu, hebben we veelvuldig met de KLM gesproken over de situatie waarin KLM is terechtgekomen. Het gaat niet goed met AF-KLM. De luchtvaartgroep heeft last van de economische malaise in Europa, hoge brandstofprijzen, en de onbegrijpelijke maatregelen als pax claims en ETS die Europa ons oplegt. Ook heeft de groep last van de low cost carriers uit Europa en het Midden Oosten die ongebreideld hun operatie kunnen uitbreiden ten koste van de traditionele carriers zoals Air France en KLM maar ook andere grote luchtvaartmaatschappijen in Europa.

Als we ons concentreren op de KLM zien we dat de cash positie niet ideaal is en dat er grote schulden op de lat staan waardoor de financiële situatie van het bedrijf als uiterst zorgelijk kan worden beschouwd. Hoge rentelasten slaan een gat in de winstgevendheid.
Deze situatie zal het decor zijn waartegen de komende (voortgezette) onderhandelingen zullen worden gevoerd. De mogelijkheden die KLM tijdens het Securing The Future debat heeft opgebracht vragen een zwaar offer van alle medewerkers van KLM.
Voor alsnog neemt de KLM zich voor alle medewerkers aan boord te houden (keep the family together) en niet aan de salarissen te komen. Wel wordt van de medewerkers uiterste flexibiliteit gevraagd om te komen tot ongeveer 10 procent kostenverlaging. Daaronder valt ook mobiliteit, zowel vrijwillig als gedwongen. Het standpunt dat de NVLT daarbij heeft ingenomen en neergelegd bij de medezeggenschap is, mobiliteit op basis van tijdelijke uitleen kan maar voor een periode van maximaal 6 maanden. Het inkomen (loon en ploegendiensttoeslag) blijft onveranderd. Er dient een terugkeergarantie te komen op afdeling en in functie. Certifying Staff zal in de gelegenheid worden gesteld hun bevoegdheden geldig te houden zodat er geen effecten optreden voor de uitbetaling van de Part-66 en Part-145 toeslagen. De tijdelijke functie zal niet meer dan twee functiegroepen lager liggen dan de eigen functie. Op vrijwillig basis mag hiervan worden afgeweken.

Verder verwachten wij voorstellen die de productiviteit moeten verhogen. We verwachten dan ook een hevige discussie over EVD, ER, de goede vrijdag als feestdag en de leeftijdsdagen voor oudere werknemers. Daarmee wordt er een onevenredige last gelegd op ploegendienst medewerkers wat ongebalanceerd en o.i. onterecht is.

Binnen KLM Engineering & Maintenance, en in het bijzonder binnen Vliegtuigonderhoud, zullen grotere kostenreducties gezocht worden dan de 10 procent die KLM breed gevraagd wordt.
Hier wordt gesproken over 20 tot 30 procent, te bereiken door grondige reorganisatie van de processen, de verhoudingen tussen direct en indirect personeel en de verhoudingen tussen Certifying Staff en Non-Certifying Staff. Hier staan wij in principe niet afwijzend tegenover omdat de plannen ook kunnen leiden tot oplossingen die oud zeer onder de Certifying Staff kunnen wegnemen.
Onze speerpunt is en blijft werkgelegenheid. Geen gedwongen ontslagen dus!
We zullen al het mogelijke maar wel binnen het redelijke, moeten doen om het werk dat we hebben binnen de deur te houden. We moeten voorkomen dat KLM door gaat met uitbesteding van werk – lees; FC de deur uit – waardoor de werkgelegenheid in gevaar komt. Werkgelegenheid moet o.i. bewaakt en behouden blijven binnen de KLM groep (transavia, Martinair en KLM)
Dit alles zal wendbaarheid vragen van alle medewerkers van KLM, transavia en Martinair. Weigeren te bewegen zal onvermijdelijk gaan leiden tot verlies van werk en banen.
Dat is niet het pad dat de NVLT wil gaan bewandelen. Wij blijven er naar streven dat we het werk dat we nu binnen de Ringvaart hebben daar ook in de toekomst kunnen houden. Daarnaast streven we er naar de CS een plaats in de organisatie te geven zoals wij die als sinds “TD knapt het op” proberen te bevechten.

Tot op heden hebben wij van de KLM nog geen concrete voorstellen voor de CAO 2011 ontvangen. Wij kennen wel de denkrichting vanuit de strategische discussie die we met KLM gevoerd hebben.
Op 4 juni zal de KLM haar (hopelijk concrete) voorstellen voor de CAO aan ons presenteren. Wij verwachten niet voor de zomer met een resultaat naar de leden te kunnen komen. Wel zullen wij in nauw overleg met de leden tot een uitkomst proberen te komen die leidt tot een heldere toekomst voor de Certifying Staff binnen de KLM groep.

Back To Top
Zoeken