Skip to content

KLM weigert toekennen loonsverhoging over Part66-vergoeding

Opnieuw discussie over uitvoering cao-afspraken…

Na de tumultueuze cao onderhandelingen en de op het nippertje voorkomen NVLT-acties, is er nu opnieuw een verschil van inzicht over eerder gemaakte afspraken. KLM heeft aangegeven dat zij meent dat er niet is afgesproken om de Part66- vergoeding te verhogen met de loonsverhogingen. De type autorisatie vergoedingen worden wel verhoogd.

Afspraken voor behoud
Tijdens het cao-overleg stelde KLM eerder voor om de Part66- en 1e type vergoeding in te bouwen in de salarissen van technici. De NVLT delegatie heeft toen betoogd dat dit onverstandig zou zijn. Dan zouden technici zonder AML -maar wel met tekenbevoegdheden, opgenomen in MAM 4.03- niet meer in deze schalen kunnen worden opgenomen, terwijl ook deze groep schaarste kent en behouden moet worden voor KLM.

Daarop werd het voorstel aangepast naar het toch behouden van de Part66- en 1e type als vergoeding, maar wel -net als bij inbouwen in het salaris- meetellen voor de vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, DI-budget en winstdeling, plus pensioengevend maken. Wat de NVLT delegatie betreft moet daarmee ook de Part66-vergoeding behandeld worden als loon en ook worden verhoogd met de loonsverhogingen vanaf 1 oktober 2023 (start T-OSG schalen).

KLM betwist dit nu en heeft de verhoging van 6% niet toegepast op de Part66-vergoeding. Het komt er dus op neer dat de goede bedoelingen van de NVLT richting KLM, nu worden bestraft met een onterechte “korting” op de afspraak.

Waardering, respect en vertrouwen
Het NVLT bestuur vindt het zeer teleurstellend dat KLM de poot stijf houdt en zal in het overleg alles in het werk stellen om dit onterechte standpunt alsnog gecorrigeerd te krijgen. Daar waar in andere domeinen de tekorten in de bezetting serieus worden genomen, blijkt dat dus voor de situatie bij de technici van E&M nog steeds onvoldoende zo te zijn!

Vragen
Als je nog verdere vragen en/of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op via nvlt@nvlt.org of spreek een van de kaderleden persoonlijk aan!

Met vriendelijke groet,

Bestuur NVLT

Als professionele luchtvaarttechnicus is het van essentieel belang om altijd de regels en voorschriften na te leven en nooit meer te doen dan waar je toe in staat bent. Door deze principes vast te houden creëren we een veilige en verantwoorde werkomgeving, met de beste resultaten voor iedereen.

Back To Top
Zoeken