Skip to content

KLM wenst invoering variabele beloning

Tijdens de diverse formele en informele gespreksrondes van de afgelopen maanden, heeft de KLM haar plannen voor de invoering van de z.g. TCP methode (Performance Management) kenbaar gemaakt.

De NVLT heeft zich op het standpunt gesteld, dat alle voorstellen van zowel KLM als overige Bonden of OR bestel bespreekbaar moeten zijn, echter dat dit niet als acceptatie uitgelegd kan worden.

Ieder voorstel dient zorgvuldig behandeld te worden, waarbij diverse aspecten van het complete voorstellenpakket mogelijk in eerste instantie door het OR bestel besproken moeten worden en indien er arbeidsvoorwaardelijke gevolgen aan vastzitten, deze
vervolgens op de arbeidsvoorwaardelijke onderhandelingstafel (Bonden-KLM) verder kunnen worden meegenomen in de CAO voorstellen.

De NVLT heeft een compleet pakket aan voorstellen ingediend, die niet los van elkaar gezien kunnen worden. De KLM is vanaf het begin duidelijk gemaakt, dat alle organisatorische wijzigingsvoorstellen, professionalisering maatregelingen en efficiency adviezen, in samenhang dienen te worden ingevoerd met arbeidsvoorwaardelijke verbeteringen, zoals de NVLT die heeft beschreven in het concept CAO.

De KLM heeft praktisch alle voorstellen, al dan niet in gewijzigde vorm, van de NVLT overgenomen, behalve de arbeidsvoorwaardelijke CAO voorstellen.

De KLM heeft o.a. de directe aansturing (lead GWK) overgenomen, maar niet de essentie van de NVLT voorstellen en de verouderde en sterk hiërarchische organisatie erboven onaangetast gelaten en daarmee feitelijk de organisatiestructuur nog hiërarchischer gemaakt. De NVLT voorstellen betreffen een organisatiestructuur waarbij de professionals naast i.p.v. onder een (afgeslankte) managementorganisatie staan.

De beloningsvoorstellen dienen dan ook hierop gemoderniseerd te worden, waarbij de professionals een eigen carrièreperspectief krijgen. De benchmark-resultaten kunnen dan benut worden om de maximale uitloop (normbedragen) vast te stellen en de
marktconformiteit te toetsen.

De KLM wenst dat de technici in het oude T systeem blijven, opdat de “aansluiting naar boven” mogelijk blijft en er geen “ongewenste uitstralingseffecten” ontstaan. Dit komt feitelijk neer op de verouderde situatie ten aanzien van de salarissen en organisatie structuur. De KLM heeft hier echter 2 veranderingen aan toegevoegd n.l. de uitstekend-toeslag (3%) wordt vervangen door de invoering van TCP’s (max.12%) en de invoering van een license fee (2%) ter compensatie voor 4 cursusdagen per jaar.

De NVLT stelt zich op het standpunt dat eerst de maximale (norm)bedragen per groep moeten worden vastgesteld op basis van de benchmark-resultaten en niet de door de KLM vereiste kostenneutraliteit, alvorens er over variabele beloning kan worden onderhandeld. Tevens is het stellen van targets en overige eisen (prof-checks) aan één groepering en niet aan de overige medewerkers in hetzelfde loongebouw, ongewenst.

De wijzigingsvoorstellen t.a.v. de ploegendienst is een separaat onderwerp, waarbij de KLM een flexibele schil wenst voor een deel van de Senior en Lead GWK’s. De ruimte die de ATW biedt wil men hierbij volledig benutten inclusief oproepdagen (reserve thuis). Dit tegen een vergoeding van 5%.

De NVLT heeft voorgesteld om het oude roosterconvenant te wijzigen met de invoering van een standaard roostervrije periode van 2 dagen per week van 64 uur, zoals gebruikelijk is bij niet ploegendienstmedewerkers en de vliegdienst. Tevens is een WRR besproken die de mogelijkheid biedt te opteren voor combinaties van 4 x 7u (bijv. nachtdiensten), 4 x 8u (80% rooster), 4 x 9u (36 urige werkweek) of 4 x 10 uur (max. ATW).

De NVLT heeft verder voorgesteld om extra rust en evt. ATV op een rekening courant te zetten en deze dagen dus ter beschikking te stellen aan de weknemers, waarbij er geen ‘stuwmeer’ aan verlofdagen kan ontstaan.

Los van de bovenstaande ploegendienstvoorstellen is door de NVLT voorgesteld de huidige financiële ploegendienst vergoeding in het basissalaris ‘in te bouwen’ en de zwaarte van de verschillende diensten te compenseren in extra vrije tijd (al dan niet met de
individuele keuze dit gedeeltelijk om te zetten in geld).

De NVLT voorstellen bieden niet uitsluitend mogelijkheden voor een verbeterde efficiency maar tevens voor het terugdringen van het hoge ziekteverzuim, welke mede worden veroorzaakt door de zware wisseldiensten en veelvuldige korte rustperioden.

De NVLT beoordeelt de huidige KLM voorstellen als: ‘Méér van hetzelfde voor minder van hetzelfde’ (kosten)

Namens het NVLT onderhandelingsteam,

Ronald van der Hout.

Back To Top
Zoeken