Skip to content

Mobiliteit,…..en wat nu?

Op 4 februari hebben we een speciale ledenvergadering gehouden waarin we de afspraken zoals die op dit moment tussen bonden (niet NVLT) en KLM zijn overeengekomen hebben toegelicht.
Naast bepalingen die er voor moeten zorgen dat het traject naar nieuw werk en nieuwe functies soepel en rechtvaardig verloopt bevatten de afspraken ook bepalingen die er voor zorgen dat op de juiste manier wordt bepaald wie er vanuit boventalligheid naar een andere baan of functie kan solliciteren. Ontslag is daarbij niet uitgesloten en wat het bestuur betreft zijn alle uitspraken van KLM dat gedwongen ontslag op dit moment niet aan de orde is van nul en generlei waarde. Wij zullen de KLM wel houden aan de afspraak uit in de cao 2015 dat er een ultieme poging wordt gedaan gedwongen ontslag te vorkomen. Deze cao loopt eind juni 2016 af.
De methode waarop de boventalligheid wordt bepaald is op dit moment de reden waarom de NVLT niet bereid is het protocol voor de mobiliteitsafspraken te tekenen.

Waarom dan niet? De boventalligheid wordt volgens de afspraken vastgesteld volgens het z.g. afspiegelingsprincipe. Dat betekent in het kort dat binnen vastgestelde leeftijdsbanden en binnen uitwisselbare functies naar het aantal dienstjaren wordt gekeken waarna de medewerker met de minste dienstjaren (in de leeftijdsband) boventallig wordt verklaard.
Het venijn zit voor de NVLT in de (wettelijk bepaalde) definitie van uitwisselbare functie. KLM stelt op dit moment dat er binnen de GWK (B1 en B2) populatie zeven functievarianten zijn die onderling niet uitwisselbaar zijn. Je moet hierbij denken aan de B1 en B2, de technisch specialist, proefdraaiers, etc. KLM heeft de GWK zo opgedeeld omdat de wet dat van hen zou vragen
Omdat de NVLT haar leden gelijkwaardig wil behandelen hebben wij grote moeite met het opsplitsen van de GWK populatie in sub varianten. De gevolgen daarvan kunnen zijn dat de toepassing van het afspiegelingsprincipe er toe leid dat er groepen zijn die buiten schot blijven en andere groepen die onevenredig zwaar getroffen worden.

De NVLT kan en wil dit niet accepteren en zegt dus nee tegen afspiegelen waarbij de uitwisselbaarheid van de functie wordt bepaald op de manier die KLM nu voor ogen heeft.

Op dit moment zijn bestuur en kaderleden in overleg om te bepalen wat we nu moeten doen.
Maandag j.l. heeft een delegatie uit het bestuur weer gesproken met vertegenwoordigers van de KLM om te onderzoeken of er een mogelijkheid is op één lijn te komen. Ook heeft een NVLT delegatie gesproken met vertegenwoordigers van de UWV om gevoel te kunnen krijgen bij de wettelijke bepalingen. Wettelijke bepalingen ten aanzien van het vaststellen van de boventalligheid worden overigens alleen door de UWV getoetst bij een ontslagaanvraag door de werkgever.
Vrijdag j.l.is het kader bijeen geweest om gebriefd te worden over de diverse gesprekken met KLM en UWV.

Het kader heeft, alles afwegende, besloten dat er geen aanleiding is om ons eerder ingenomen standpunt (bevestigd door de leden) te wijzigen.
Mocht het zo zijn dat wij niet tot een bevredigende oplossing komen met KLM zal het nodig zijn een speciale ledenvergadering uit te roepen om in overleg en met instemming van de leden te bepalen wat wij verder nog kunnen doen.

KLM heeft laten weten dat er in juli boventalligheid wordt uitgeroepen onder GWK’s. dat betekent dat voor het eerst op 1 juni wordt bepaald wie er boventallig zijn. Dat wordt dan ook direct aan de betreffende medewerkers gemeld. De boventalligheid wordt door de bedrijfsleiding bepaald. Het bepalen van boventalligheid wordt herhaald op nog vast te stellen momenten in de komende vier jaar en hangt sterk af van de snelheid van uitfasering van de oude vloot en de ontwikkelingen binnen VO betreffende nieuwe organisatie. Over aantallen en de momenten tasten wij volstrekt in het duister. De door KLM toegezegde Business case hebben wij nog niet mogen ontvangen. In het mobiliteitsprotocol staat vermeld dat we de business case in januari hadden moeten krijgen.

Komende week zullen wij na verder juridisch advies bepalen wat te doen. Vooralsnog zullen wij het uitvoeren van de regeling niet gedogen!
Wij zullen op korte termijn weer in de lucht komen en jullie op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,
Ron Scherft

Back To Top
Zoeken