Ga naar hoofdinhoud

Nieuw cao Transavia en nu verder…

Schiphol, 15 januari 2016

Eind 2015 hebben wij met Transavia een nieuwe cao afgesloten. Een lang en moeizaam traject. Helaas hebben onze collega’s van het FNV een andere keuze gemaakt en de cao niet getekend. Sterker nog ….. tot op heden voeren zij actief campagne tegen deze cao. Mede daardoor blijven wij veel vragen krijgen. Hoewel een verschil van mening tussen bonden altijd ‘ongemakkelijk’ is, leek het ons goed nog eens op een rijtje te zetten. Hoe is het ook al weer gelopen en waarom hebben wij – samen met De Unie en het CNV –  andere keuzes gemaakt dan de collega’s van het FNV?

De start.

Aan het begin van een – naar later is gebleken – lang cao traject hebben we als bonden gezamenlijk een aantal strategische uitgangspunten gekozen. Belangrijkste uitgangspunt was dat wij van mening waren dat – anders dan in het verleden – eerst ‘de andere domeinen’ (cao Piloten en Cabine) invulling zouden moeten geven aan een reductie van kosten, alvorens ‘wij van de grond cao’ hierover tot afspraken zouden komen. Deze reductie van kosten is een belangrijke voorwaarde voor groei (investeringen). Investeringen die noodzakelijk zouden zijn om de economische resultaten van HV te verbeteren. Dat laatste is nodig om een serieuze poging te doen ‘uit het dal te komen’ en het bedrijf structureel winstgevend te maken. Bijzondere daarbij is dat de investeringen vanuit het KLM moederconcern moeten komen. Een concern waar natuurlijk ook van alles aan de hand is.

Belang van werkgelegenheid en jullie ‘mandaat’.

Ons grootste belang daarbij is het zoveel als mogelijk zeker stellen van de werkgelegenheid. Immers, jullie werkgelegenheid is gebaat bij een structureel winstgevend HV. Hierover hebben we tijdens verschillende gezamenlijke ledenvergaderingen uitgebreid met elkaar gesproken. In reactie daarop hebben jullie ons het  mandaat gegeven om bij deze kostenreductie de arbeidsvoorwaardelijke effecten zoveel als mogelijk te beperken en het (primaire)inkomen zoveel als mogelijk te ontzien. Met die boodschap en opdracht zijn we verder gaan onderhandelen met HV.

Weglopen FNV.

Groot was bij ons de verrassing dat de collega’s van het FNV – vlak voor het ‘eindspel’ – de onderhandelingen hebben verlaten en op basis van voortschrijdend inzicht geen nieuwe cao meer wensten af te sluiten waarbij binnen het eerdere ledenmandaat (deels) invulling wordt gegeven aan de kostenreductie. Geen enkele versobering was het nieuwe devies. Wij betreurden dat uiteraard en zijn – binnen de kaders van het ledenmandaat – wel verder gegaan. Uiteindelijk is er een nieuwe cao tot stand is gekomen, waarbij het FNV geen contractspartij meer is. Jammer, maar wel een eigen bewuste keuze.

De uitkomst.
Dus zonder het FNV, maar wel keurig binnen het door jullie gegeven mandaat, hebben we met HV een resultaat bereikt. Met de gemaakte afspraken is het inkomen in tact gebleven en doelstelling van de gewenste kostenreductie wordt slechts voor een beperkt deel gerealiseerd via de cao. De al eerder gerealiseerde productiviteitsverbetering en een aantal nog te realiseren productiviteitsverbeteringen vormen het grootste gedeelte van de besparingen. Door de instemming van de leden met het akkoord is de nieuwe cao een feit. Inmiddels is er ook een akkoord bereikt met de piloten en het cabinepersoneel over een vergelijkbare doelstelling van kostenreductie.

Reorganisatie(s).

Tijdens de cao besprekingen heeft HV aangegeven voornemens te zijn om komende periode een aantal organisatiewijzigingen door te gaan voeren.  Uiteraard wordt de OR daarbij betrokken. Wij vonden (en vinden) het echter belangrijk dat er duidelijkheid moet zijn over de personele consequenties. Daarom is afgesproken – indien nodig – daarbij vooral in te zetten op interne herplaatsing en vrijwillig vertrek. Over dat laatste hebben we dan ook specifieke afspraken gemaakt. Van gedwongen ontslagen is voorlopig geen sprake. Mocht dit aan de orde komen, dan zullen daarover afspraken met ons moeten worden gemaakt.

Onze mening.

Wij betreuren het dat het niet gelukt is om als gezamenlijke bonden een cao af te sluiten. De manier waarop het FNV nu campagne voert, de publiciteit zoekt en ons – zowel direct alsook indirect – de maat neemt, betreuren wij. Je kunt altijd met elkaar van mening verschillen, maar de keuzes die het FNV tot op heden heeft gemaakt vinden wij opportunistisch, onverantwoord en weinig collegiaal. Dit moet ook maar eens gezegd kunnen worden. Nu alleen maar ‘nee’ zeggen en daarbij vooral inzetten op ledengroei vinden wij geen teken van het nemen van verantwoordelijkheid. Dat is gokken met jullie werkgelegenheid.

De NVLT heeft – samen met de leden en de andere bonden – haar verantwoordelijkheid WEL genomen. Wij hebben niet gekozen voor ‘de makkelijke boodschap’, maar onderkennen de ernst van de situatie. Ook nu nog! Iedereen weet dat de belangrijkste reden van de minder slechte resultaten vooral wordt veroorzaakt door de lage brandstofprijzen. En dat is natuurlijk mooi, maar geen structureel herstel.

In goed overleg met jullie, binnen ons mandaat en na jullie goedkeuring van de leden ligt er nu een cao. Met de nieuwe cao hebben we getracht een stap voorwaarts te maken en de schade te beperken. Maar daarmee zijn we er nog niet…

Komende maanden…

Komende periode moeten er nog veel cao zaken uitgewerkt worden. Onder andere moet er een oplossing worden gevonden voor het pensioenprobleem (zoeken (beter) alternatief voor huidige regeling).Ook zullen we verdere productiviteit verhogende maatregelen en de voorgenomen organisatie-aanpassingen op de voet blijven volgen. Wij hopen dat de collega’s van het FNV op enig moment gewoon weer gaan meedoen. Aan onderling ‘gedoe’ heeft tenslotte niemand wat.

Samen met jullie willen wij op een reële en eerlijke manier blijven knokken voor een gezond HV en jullie werkgelegenheid & arbeidsvoorwaarden.

Ook in lastige tijden !!!

Met vriendelijke groet,

NVLT

Peter de Moor, Erik Kramer       (kader-/delegatieleden)

Huug Brinkers                         (adviseur/onderhandelaar)

Back To Top
Zoeken