Skip to content

NIEUWSBRIEF APRIL 2012

Uitkomsten Algemene Ledenvergaderingen

Op 14 en 21 maart 2012 heeft het bestuur een aantal wijzigingsbesluiten aan de leden voorgelegd.

Op de onderwerpen statutenwijziging, Wijziging huishoudelijk reglement, contributie en voortzetting aansluiting UOV, is door de algemene ledenvergadering positief gereageerd en daarmee zijn alle wijzigingsvoorstellen aangenomen.

Bestuursleden Ferry Laplooi en Dirk Jan van den Heuvel moesten statutair aftreden. Zij hebben zich voor een nieuwe termijn van drie jaar beschikbaar gesteld en zijn op de vergadering opnieuw verkozen. Er waren geen nieuwe kandidaten om de open posities in het bestuur in te vullen. In aanvulling op de vacante posities heeft het bestuur besloten een vertegenwoordiger uit het Martinair ledenbestand op te nemen in het bestuur. Peter Hagen (Martinair) is in de vergadering gekozen en in het bestuur opgenomen.

Op de algemene vergadering is ingestemd met de voorgestelde wijziging van de statuten. In eerdere publicaties hebben we redenen vermeld waarom de statuten gewijzigd moeten worden. De statutenwijziging zal in de eerste week van april geformaliseerd worden bij de notaris. Ook de wijzigingen in het huishoudelijk reglement zijn goedgekeurd door de vergadering. Nadat de statuten zijn geformaliseerd, zal ook het huishoudelijk reglement worden aangepast.

In augustus 2010 heeft de NVLT aansluiting gezocht bij de MHP/UOV. Het betrof hier een tijdelijke aansluiting tot 31 december 2012. Op basis van de ervaringen met de relatie met de UOV en een kosten-baten analyse, heeft het bestuur besloten met deze aansluiting verder te willen. In de algemene ledenvergadering hebben de leden ingestemd met voortzetting van deze samenwerking. De voortgezette aansluiting bij de UOV is daarmee op 1 januari 2012 van kracht geworden.

Vanaf 1 juli 2012 zal de contributie voor de vereniging en de bijdrage aan de Stichting Belangenbehartiging NVLT gewijzigd worden. De leden hebben hiermee ingestemd op de algemene vergadering van 14 maart.

Het contributiebesluit is als volgt voorgesteld en goedgekeurd;

Per 1 juli 2012 zal de contributie voor het standaard lidmaatschap verhoogd worden van

€ 15,00 naar € 17,50.

De bijdrage aan de Stichting Belangenbehartiging NVLT zal per diezelfde datum worden verlaagd van € 10,00 naar € 7,50. De contributie/bijdrage voor het uitgebreide lidmaatschap blijft daarmee gelijk (€ 25,00).

Nieuwe leden die zich na 1 juli inschrijven hebben geen keuze meer tussen het standaard en uitgebreide lidmaatschap. Vanaf 1 juli zal alleen nog het uitgebreide lidmaatschap worden aangeboden.

De contributie voor gepensioneerde (inactieve) leden blijft ongewijzigd € 10,00.

Alle leden krijgen nog een persoonlijk schrijven met informatie over de nieuwe contributie bedragen en instructies ten aanzien van effecten op betaling en incasso.

Back To Top
Zoeken