skip to Main Content

NIEUWSBRIEF APRIL 2013

Martinair, erkenning of geen erkenning?

Op 28 april 2013 heeft een NVLT delegatie opnieuw over erkenning gesproken met Martinair. Op 19 november 2012 hebben wij, na twee eerdere afwijzingen, voor de derde keer erkenning aangevraagd als cao partij bij Martinair. De organisatorische veranderingen binnen Martinair zoals het opsplitsen van het bedrijf in een MRO (Regional Jet Center) en een vrachtbedrijf dat in de KLM organisatie opgaat, maken het o.i. belangrijk dat wij deel gaan nemen aan het cao overleg. Wij willen meepraten over een cao die is toegespitst op het Regional Jet Center en daarom ons derde verzoek.

In het laatste verkennend gesprek hebben wij opnieuw onze argumenten naar voren gebracht om tot erkenning te komen en heeft Martinair opnieuw haar argumenten op tafel gelegd waarom zij daar de noodzaak niet in ziet. Onze argumenten zijn deels bekend en deels nieuw door de veranderende situatie. Martinair heeft ons toegezegd binnen twee maanden opnieuw in gesprek te gaan en onze nieuwe argumenten opnieuw intern gaat bespreken.

De GWK is op dit moment onvoldoende vertegenwoordigt in het interne en externe overleg.

Wij hebben dit kunnen in het gesprek kunnen aantonen. De omvorming van Martinair naar een onderhoudsbedrijf waarbij een groot aantal werknemers overgaan naar de KLM verstoort o.i. de verhoudingen  in  de  vertegenwoordiging  door  de vakbonden. Wij vinden dat het niet zo kan zijn dat bonden, die na de omvorming nog maar heel weinig leden hebben in het nieuwe Regional Jet Center, kunnen beslissen wat goed is voor de GWK. Martinair heeft verder toegezegd niet eerder aan cao gesprekken te beginnen voordat een besluit tot erkenning is genomen. Wij weten echter wel dat de andere bonden op dit moment al bezig zijn met het aanpassen van de cao. Dat is goed maar wij gaan er van uit dat daar nu geen gesprekken met Martinair over plaatsvinden. Dat betekent voor onze leden dat het besluit verder is uitgesteld. Positief is wel dat er op dit moment geen harde afwijzing ligt. Wij doen nogmaals een beroep op het geduld van onze leden bij Martinair. Hopende jullie hiermee weer voldoende geïnformeerd te hebben.

Ron Scherft.

 

P check door vliegers transavia.com

In februari melden wij in onze nieuwsbrief dat het uitvoeren van de P check op Schiphol niet doorgaat. Wij baseerden dit op uitspraken van de directie in de ondernemingsraad. Helaas is daar nu weer discussie over ontstaan. Transavia heeft ons laten weten dat zij niet van het voornemen zijn afgestapt en in overleg met bonden toch willen proberen tot uitvoering over te gaan. Wij blijven op dit moment nog steeds van mening dat uitbesteden van ons werk aan andere partijen ongewenst is en zullen dan ook niet akkoord gaan met het uitvoeren van de P check bij transavia door de vliegers. Het boek is dus nog niet gesloten!

Ron Scherft.

 

Roosters 737 unit KLM

Na een lange aanloop is in februari gestart met het proefdraaien met de nieuwe systematiek van roosteren. In het extern overleg is afgesproken om na deze proefdraai periode te beslissen of we ook daadwerkelijk overgaan tot het uitvoeren van een rooster pilot op de afdeling SPL/TF (D pier).

Het doorgaan van de pilot zal afhangen van de gedragenheid onder de medewerkers op deze afdeling. Op dit moment hebben wij geen duidelijke aanwijzingen dat die gedragenheid er ook is. We hebben dan ook met KLM afgesproken dat we die gedragenheid gaan peilen. Dat doen we door één op één gesprekken te voeren met de medewerkers. Die gesprekken gaan 15 april van start en zullen duren tot 28 april. Naast de geselecteerde medewerkers hebben we een groot aantal aanmeldingen gekregen van medewerkers die ook een gesprek willen hebben. Naast de afspraak over het aantal te selecteren  medewerkers  hebben  wij  vastgehouden aan de wens tot een open invitatie aan de niet geselecteerde medewerkers.

In het kaderoverleg is de wens geuit om aan de twee rapporteurs nog een onafhankelijke toehoorder toe te voegen. Dit moet dan in het overleg worden ingebracht en we weten op het moment van schrijven dan ook niet of bonden en KLM daarmee akkoord gaan. Afhankelijk van het verloop van de gesprekken met de medewerkers zullen de rapporteurs verslag doen aan het extern overleg waarna door dat extern overleg besloten wordt of de pilot doorgaat of niet.

De rapporteurs zijn dhr. Stienen, hoofd Industrial Relations KLM en Ron Scherft, voorzitter van de NVLT. Deze keuze is gemaakt in het extern overleg en wordt door alle betrokken partijen ondersteunt. Over de uitkomst zullen we jullie zo snel mogelijk informeren.

Ron Scherft.

 

Martinair, waar staan we nu?

Het is alweer voorjaar 2013 en we hebben tot op heden nog geen grote stappen kunnen maken ten aanzien van de erkenning. Eind maart hebben we een verkennend gesprek gehad met Martinair over ons verzoek tot erkenning. Zoals jullie al weten is deze wederom afgewezen. Een van de argumenten die Martinair nu aanvoert is dat men geen toegevoegde waarde ziet in een vierde onderhandelingspartner binnen het te vormen Regional Jet Center Martinair. Uiteraard is de NVLT het hier niet mee eens. We hebben dan ook in goed overleg afgesproken uiterlijk eind mei 2013 weer samen te komen. Hier gaan we, na onderzoek van ieders argumenten, bekijken of we dan wel tot erkenning kunnen komen.

Dit alles duurt allemaal veel langer dan wij voorzien hebben. Wij waren positief gestemd voorafgaande het laatste gesprek gezien de reactie die wij eerder per brief mochten ontvangen van Martinair . De NVLT ziet het belang van erkenning voor de sectie Martinair als een van onze hoofddoelen van dit jaar. Dit mede door het te vormen RJC, -en vernieuwing of herziening van de huidige CAO. Wat de NVLT wel heeft kunnen bereiken is dat Martinair niet aan CAO onderhandelingen of gerelateerde  zaken  begint  voor  er  een  definitief besluit ligt over onze erkenning.

Het is op zijn minst een vreemde situatie dat wij als NVLT binnen de KLM groep nog niet erkend zijn bij Martinair maar wel bij KLM en transavia.com. De NVLT zal hierbij ook de hulp van de leden gaan vragen, dit om kracht bij te zetten naar Martinair dat erkenning wel degelijk nodig is en dat de leden van mening zijn dat de NVLT wel degelijk iets toevoegt als vierde partner. De manier van hulp zal de komende tijd duidelijk worden. De grote leden toename is niet iets dat zo weggevaagd mag worden. Dit moet een signaal zijn voor Martinair. Een signaal dat leden van de NVLT zich op dit moment niet goed vertegenwoordigd voelen aan de CAO tafel.

Op dit moment vind er binnen Martinair een functie onderzoek plaats die de NVLT nauwgezet volgt. De uitkomst hiervan kan verregaande gevolgen hebben voor bijvoorbeeld salaris ontwikkelingen. Hetzelfde traject is ook binnen KLM afgelegd en hieruit weten wij dat dit een zeer gevoelig onderwerp is.

We blijven dit dus kritisch volgen. De NVLT is zeer verheugd met het nog steeds toenemende aantal ledeninschrijvingen. We begrijpen dat het voor al onze Martinair leden een lang traject is wat we moeten doorlopen maar we zijn er van overtuigd dat er snel duidelijkheid komt. Mochten wij er na alle gesprekken en wederzijds aanhoren van voor en tegen argumenten er toch niet uitkomen, dan beraden wij ons op de volgende stap die wel voor de erkenning zou kunnen zorgen.

We houden jullie op de hoogte!

Peter Hagen.

 

Cao  transavia.com

 

Komende maand zal al het transavia grondpersoneel een structurele loonsverhoging van 1,25% en tevens een eenmalige uitkering van 1%  van het “jaarsalaris”  ontvangen.  Zie  voor  de  details  het CAO grond protocol 2011 -2013. Aangezien het huidige CAO op 30 april 2013 verloopt, zal de NVLT gezamenlijk met de andere grondbonden eind mei /begin juni  aanschuiven bij transavia om te gaan onderhandelen voor een nieuw cao.   De NVLT heeft een delegatie samengesteld bestaande uit een professionele onderhandelaar van het MHP/UOV Huug Brinkers, welke bijgestaan gaat worden door Erik Kramer en Peter de Moor. Graag doen we nogmaals aan de transavia leden het verzoek  om  jullie  arbeidsvoorwaardelijke  wensen kenbaar te maken aan de delegatie leden zodat zij deze kunnen meenemen in de voorstellen brief.

De economische omstandigheden waarin de komende  cao  onderhandelingen  uitgevoerd  gaan worden lijken niet gunstig maar toch zien we dat de financiële situatie van transavia stabiel is en transavia de negatieve lijn heeft weten om te buigen naar een lijn welke op termijn weer winstgevend zal gaan worden.

De NVLT heeft op 28 maart 2013 tijdens het periodiekberaad een presentatie gehad over de financiële situatie. Daarin werd vol trots medegedeeld dat de nieuwste aanwinst de Boeing 738-800, de PH-HSI   uit eigen middelen is betaald en dus volledig eigendom is van transavia.

Een mooie prestatie wat ook gelijk de financiële situatie van transavia weergeeft. Ook heeft transavia tijdens deze meeting aangegeven dat het aantal vaste FTE’s bij de grond, cabine  en  cockpit  is  afgenomen  met  gemiddeld 2,6% en de werknemers 6,5% productiever zijn geworden. Al met al een mooi resultaat. Zo zien we dus wel een crises om ons heen maar is er van een alarm fase bij transavia geen sprake.

Peter de Moor.

 

Algemene Ledenvergadering

Woensdag 10 april heeft de Algemene Ledenvergadering voor de 13e keer plaatsgevonden. In een matig bezochte ochtend en avondsessies heeft het bestuur verantwoording afgelegd over haar optreden in het afgelopen jaar en uit de doeken gedaan wat het beleidsvoornemen is voor 2013. De ledenaantallen hebben zich het afgelopen jaar gestabiliseerd. Er zijn nu ca. 730 leden. Met name bij Martinair was de groei fors waardoor we besloten erkenning aan te vragen als arbeidsvoorwaardelijke partij. Dit is momenteel 3 keer afgewezen maar inmiddels zitten we in een traject van verkennende gesprekken en hopen dit binnenkort succesvol te kunnen afronden. Wij vinden het belangrijk om bij alle bedrijven binnen de KLM groep aan tafel te zitten zeker gezien de ontwikkelingen bij Martinair die transformeert van luchtvaartmaatschappij naar MRO. In de loop van 2013 zal veel personeel richting KLM stromen. Alleen de TD en een aantal staffuncties zullen onder de Martinair cao blijven vallen. 2012 Heeft zich gekenmerkt door enerzijds het afsluiten van een KLM cao die inmiddels is goedgekeurd door de leden. Het betrof een cao die gekenschetst werd door de economische crises. We moesten even slikken over de 0% loonsverhoging tot eind 2014 alsmede het inleveren van een EVD-dag en de Goede Vrijdag als feestdag. Wel hebben we o.a. een vaste 8,33% eindejaarsuitkering voor iedereen, een variabele uitkering per 2015 van maximaal 6,5% en natuurlijk de verhoogde Part 66 toeslag teruggekregen.

In de vooruitblik naar 2013 werd het rooster-pilot project uitgebreid toegelicht. De roosterpilot draait om het zelf roosteren en de mogelijkheid om tijd voor geld of geld voor tijd uit te ruilen. Op dit moment wordt er proef gelopen bij de KLM narrow  body  organisatie  op  Schiphol-Centrum. Helaas staat het succes hiervan onder druk door naar o.i. slechte communicatie, verkeerde info en gebrekkige IT. Binnenkort zullen gesprekken gaan plaatsvinden met betrokkenen om het draagvlak te meten. Aan de hand hiervan zal besloten worden of we wel of niet doorgaan met een volgende fase.

De medezeggenschappers van de NVLT zullen het in 2013 razend druk krijgen. KLM is via het Securing Our Future project inmiddels reorganisaties aan het doorvoeren die de werkwijze en inrichting van KLM Engineering & Maintenance sterk zullen doen veranderen. De adviesaanvragen stapelen zich op voor de deuren van de groepscommissie en divisieraadskantoren. Veel van de wijzigingen in de organisatie waarover nu advies wordt gevraagd gaan terug tot o.a. ‘TD Knapt Het Op’ van zo’n 10 jaar geleden. Professionalisering van de Certifying Staff en het lager leggen van verantwoordelijkheden in de organisatie vormen een belangrijk bestanddeel van deze reorganisatie. Komend jaar staan binnen alle bedrijven de pensioenen weer op de agenda. Enerzijds komt dit door veranderende wetgeving maar bij Transavia en Martinair ook omdat de verzekerde pensioencontracten moeten worden herzien. Bij ongewijzigde voortzetting dreigen deze fors duurder te worden.

Bij CHC Helicopters in Den Helder gaat onze samenwerking met de Unie het tweede jaar in. CHC is voornemens haar gehele bedrijf onder een UK AOC onder te brengen. Dit betekent voor onze leden dat zij verantwoording gaan afleggen aan de Engelse CAA. Ook kan het bedrijf makkelijker met werk heen en weer schuiven met werk. Onze onderhandelaar houdt hier samen met de kaderleden de vinger aan de pols.

Bij Transavia beginnen binnenkort de cao onderhandelingen weer. Op dit moment wordt hard gewerkt aan een voorstellenbrief.

Wat betreft de financiën had onze penningmeester goed nieuws. De vereniging is erin geslaagd de kosten en baten in de hand te houden en is het eigen vermogen van de NVLT toegenomen. De verhoging van de basiscontributie heeft hieraan een positieve bijdrage geleverd. De stichting NVLT had een jaar zonder enige noemenswaardige incidenten. Er werd geen aanvraag ingediend voor juridische bijstand en één lid werd geholpen door middel van een lening die de komende tijd zal worden terugbetaald.

De  vergadering  ging  unaniem  akkoord  met  een dechargeverklaring van het bestuur over 2012.  Ook werden Rob Swankhuizen, Alfons Meijboom en Peter de Moor herbenoemd  als bestuurders. Er waren geen nieuwe kandidaten.

Ook in 2013 zullen bestuur en kaderleden alsmede alle NVLT medezeggenschap vertegenwoordigers weer hun uiterste best doen om de belangen van de leden te behartigen. Mochten er vragen of opmerkingen zijn schroom niet en neem contact met ons op.

 

Wijziging Bestuur Air-France KLM

Tijdens de vergadering van de Board van AIR FRANCE-KLM die op 25 maart 2013 in Parijs werd gehouden, kondigden Jean-Cyril Spinetta en Leo van Wijk aan hun functie als respectievelijk Chairman en CEO van de Groep en Vice Chairman en Deputy CEO op 1 juli 2013 neer te leggen en dat zij gaan deelnemen in het nieuwe bestuur van AIR FRANCE-KLM ook wel de ‘Group Executive Committee’ (GEC) genoemd. Het nieuwe managementteam van de ‘Group Executive Committee’ zal komende juli van start gaan. De Board of Directors van AIR FRANCE-KLM vond dat de tijd rijp was dat het nieuwe managementteam van de ‘Group Executive Committee’ het roer overneemt om zo de continuïteit van het financieel-economisch herstel van de Group AIR FRANCE-KLM en de implementatie van de nieuwe bestuursstructuur te kunnen waarborgen. Het nieuwe managementteam van de Group Executive Committee zal in combinatie met het herstelplan Transform 2015 ondersteuning bieden aan met name strategie, waarbij AIR FRANCE-KLM een leidende rol blijft spelen in de consolidatie van het mondiale luchtvervoer.” Alexandre de Juniac zal met ingang van 1 juli 2013 Jean-Cyril Spinetta opvolgen als Chairman en CEO van de AIR FRANCE-KLM Group. Vanaf dezelfde datum neemt Peter Hartman de functie van Vice-Chairman van Leo van Wijk over. De Board of Directors van de Air France Group, benoemde Frédéric Gagey als opvolger van de heer De Juniac. Hij zal vanaf 1 juli 2013 de functie van Chairman en CEO van Air France overnemen. De Group Executive Committee (GEC) richt zich onder andere op commercie, financiën, strategie en vlootontwikkeling. In dit comité welke zijn zetel heeft in Parijs gaan ca. 50-100 leden plaatsnemen, zij bepalen en bewaken de strategie van Air–France KLM. Men gaat strategische bedrijfsfuncties samenvoegen en commerciële functies met betrekking tot passage en vracht en onderhoud integreren, synchroniseren en het zien te voorkomen van dubbele activiteiten en verantwoordelijkheden. Hetzelfde geldt voor ondersteunende functies. Het is de bedoeling van de Group Executive Committee dat men sneller besluiten kan gaan nemen en dat er synergievoordelen gerealiseerd gaan worden door de integratie op het gebied van kosten en van sales en revenue management. De Group Executive Committee zal bestaan uit Air France en KLM directeuren waaronder: Jean-Cyril Spinetta, Leo van Wijk, Peter Hartman, Alexandre de Juniac, Philippe Calavia, Patrick Alexandre, Alain Bassil, Christian Boireau, Pieter Bootsma, Pieter Elbers, Camiel Eurlings, Frédéric Gagey, Wim Kooijman, Jean-Christophe Lalanne, Bertrand Lebel, Franck Terner, Erik Varwijk.

The Group Executive Committee

http://www.airfranceklm-finance.com/en/Corporate-governance/Group-Executive-Committee

Air France en KLM behouden hun vooralsnog hun eigen identiteiten dat betekend dat voor de KLM en AIR FRANCE, de vakbonden en haar medezeggenschap (OR) er niets verandert. De NVLT zet wel grote vraagtekens bij het feit hoe en door welke medezeggeschap de Group Executive Committee straks in juli gecontroleerd gaat worden. Immers de m edezeggenschap betrekt werknemers bij de totstandkoming van besluiten in de onderneming. Via medezeggenschap kunnen de werknemers invloed uitoefenen op het beleid en de gang van zaken in de onderneming waarin zij werken. Zoals we nu weten worden de strategische besluiten en beleid in de Group Executive Committee in Parijs bepaald en genomen, de Nederlandse maar ook de franse OR heeft geen enkele invloed hier op. Het is naar de mening van de NVLT essentieel dat hiervoor er een oplossing gevonden wordt zodat de besluiten in de Group Executive Committee die grote gevolgen kunnen hebben voor de KLM, AIR FRANCE of voor beide getoetst kunnen worden door een soortgelijke medezeggeschap. Wij zijn dan ook constant in contact met onze broederbond SNMSAC om de zaken te kunnen synchroniseren.

 

Beste Leden,

De NVLT heeft enige tijd geleden besloten als vakvereniging ook haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Dit doen wij met zijn allen door middel van sponsoring van één of meerdere goede doelen. Het idee van sponsoring is een aantal jaar geleden ontstaan in samenspraak met de leden . We begonnen de sponsoring van het Aviodrome. Dit om het destijds mogelijk te maken om de PH-BUK zijn laatste reis te laten maken ( over water en weg) richting Aviodrome. In de jaren daarna zijn wij doorgegaan met sponsoring van goede doelen.

Eén van de Criteria moet wel zijn dat het een doel is dat op één of andere manier aan de luchtvaart gerelateerd is. Wij hebben er 3 Jaar geleden voor gekozen om de Peter Pan stichting van Transavia.com te sponsoren. Dit doen wij doormiddel van een financiële bijdrage. De Peter Pan stichting is een stichting die geheel gerund wordt door medewerkers van Transavia.com die dit geheel op vrijwillige basis en in eigen tijd doen. Het doel van de stichting is om ernstig zieke kinderen toch van een mooie vakantie of belevenis te laten genieten.

Vrijdag 12 April stond de eerste reis van dit jaar gepland. De reis ging met 16 kinderen met reuma voor een lang weekeind naar Euro Disney in Parijs. De reis startte vanaf het hoofdkantoor van Transavia.com op Schip-hol Oost met de kinderen en speciaal daarvoor opgeleide medewerkers van Transavia.com als begeleiders.

Het is voor allemaal weer een geweldige ervaring geweest en de kinderen konden weer even plezier maken en voor even niet met hun ziekte bezig zijn. Mocht uw meer informatie willen hebben over deze stichting kunt uw naar de website:

http://www.peterpanvakantieclub.nl

Rene Vagevuur

Back To Top
Zoeken