Skip to content

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2013

Cao KLM rond.

Vlak voor de kerst van 2012 hebben de bonden een onderhandelingsresultaat bereikt met de KLM. De onderhandelingen voor de cao 2011 – 2014 begonnen in september 2011 en werden opgeschort in oktober 2011. Gezien de verslechterende prestaties van KLM in een almaar slechter wordende economie vond KLM het niet verantwoord om de onderhandelingen voort te zetten. Op dat moment deelden wij die mening. KLM wilde de bonden eerst uitvoerig informeren over de situatie waarin zij verkeerde en zou daarna met haar eigen voorstellen komen waarmee zij de cao onderhandelingen wilde voortzetten.
De informatieve bijeenkomsten die we begin 2012 met KLM hebben gehad leidde ook bij ons tot andere inzichten ten aanzien van onze voorstellen. In overleg met kader en leden hebben we besloten dat behoud van werk op dat moment het meest belangrijke was en daarom hebben we onze voorstellen aangepast. Wel moet worden opgemerkt dat er in december 2011 een tussen protocol is getekend met voorlopige afspraken. Daar werden de lonen per 1 januari 2012 met 1,25% verhoogd en werd er in april 2012 een éénmalig uitkering betaald van 1,25% over 6 maandlonen inclusief ploegendiensttoeslag. Voor de Certifying Staff werd overeengekomen dat de sinds 2011 bestaande EASA Part 66 toeslag met ingang van 1 januari 2012 zou worden verhoogd met 95 euro per maand.

Na meer dan een jaar van onderhandelingen werd in december 2012 de deal gesloten. Een werkgelegenheidsgarantie en een nul lijn voor de laatste 2 jaren van de looptijd van de cao. Ook werd er een instdelingsregeling overeengekomen die nog eens maximaal 6,5% kan opleveren. Deze regeling gaat in 2015 in. Indien er sprake is van een zekere winst zal de eerste uitbetaling in 2016 plaatsvinden. Ook wordt de eindejaarsuitkering weer vastgezet op 8,33%. Daarmee komt het variabele deel van 0 tot 8 procent te vervallen en wordt de eindejaarsuitkering voor al het personeel weer vast. Een mobiliteitsregeling werd overeengekomen om de KLM in staat te stellen de familie bij elkaar te houden. Er volgen gedurende de looptijd van deze cao geen gedwongen ontslagen maar wel kan het zijn dat medewerkers tijdelijk ander werk moeten gaan doen dan ze gewend zijn. Dat betekend ook dat er tijdelijk buiten de KLM gewerkt kan gaan worden. Tevens komt er de mogelijkheid om voor een afgesproken periode zijn tewerkstellingspercentage kan verminderen. Dat geeft dus een garantie dat een medewerker die hier (tijdelijk) behoefte aan heeft weer terug kan naar zijn oude tewerkstellingspercentage. Verder wordt de mogelijkheid tot aankoop van vrije dagen verruimd van 5 naar 10 dagen per jaar onder gelijkblijvende voorwaarden.

De Part-145 (Biett) en Part-66 afspraken komen in de cao in een aparte bijlage (17) Deze afspraken blijven onveranderd van toepassing op de Certifying Staff van KLM Engineering & Maintenance die hun PaRT-66 AML privileges uitoefenen. In 2013 gaan de bonden met KLM in overleg om een nieuwe, toekomstbestendige pensioenregeling te maken. Dit inclusief nieuwe afspraken over een tekorten en overschotten regeling. Voorwaarde voor een akkoord was dat alle cao domeinen (vliegers, cabine en grond) een gelijkwaardige bijdrage aan de kostenombuiging van KLM zouden leveren. Naar onze overtuiging is er sprake van gelijkwaardigheid.

Deze resultaten en nog enkele kleine aanvullende afspraken zijn op 16 januari in twee speciale ledenvergaderingen aan de leden voorgelegd. De resultaten zijn met grote meerderheid aangenomen. De NVLT is dus klaar om het onderhandelingsresultaat om te zetten in een akkoord met de KLM.

 

Status Martinair.

Het jaar 2013, het jaar waarin het moet gaan gebeuren. Wat dan hoor ik jullie denken? Dat wij als NVLT eindelijk als erkende cao partij bij Martinair aan zullen schuiven in het overleg. Dit is nog nu steeds niet het geval. Inmiddels zijn wij op 7 maart voor de derde keer uitgenodigd om te praten over erkenning. Wij verwachten nu wel tot resultaat te kunnen komen. In vorige gesprekken en correspondentie met Martinair kwam steeds maar weer de representativiteit ter sprake. Wij zouden niet representatief genoeg zijn en Martinair vond het niet nodig om de technici categoraal te laten vertegenwoordigen door de NVLT. Met de oprichting van het Regional Jet Centre (RJC) zullen de verhoudingen tussen technici en overig personeel verschuiven en kan niet meer ontkent worden dat wij representatief zijn voor de doelgroep. Wij zouden niet aanschuiven bij lopende CAO onderhandelingen. Dit zou bepaalde processen niet bevorderen. Nu de nieuwe CAO er ligt bij Martinair, goedgekeurd en wel, is het dus tijd voor het nakomen van afspraken.

Bij erkenning is dan ook eindelijk de mijlpaal bereikt. De NVLT is de vakvereniging voor luchtvaarttechnici binnen de Air France – KLM groep op Schiphol.

Maar waarom zou dit dan het jaar moeten worden?

We zijn al lange tijd bezig met deze erkenning, geduld en toewijding gevraagd van onze leden binnen Martinair. Ik krijg nu links en rechts signalen dat mensen het geduld verliezen. Is dit raar? Nee, als wij kijken naar hoe lang er al aan gewerkt wordt, hoe vaak de boot wordt afgehouden en wij een “nee” ontvangen is ook het geduld een keer op. Wij zullen dan ook zeker alles op alles om de erkenning binnen te halen. Wat vragen wij dan nog van de leden? Heel moeilijk en lastig maar toch nog meer weer, “even geduld”. Het is een proces waarbij je geduld en een lange adem moet hebben. Er zijn veel zaken veranderd binnen Martinair, KLM en Transavia.com. Sommige veranderingen zijn negatief maar andere juist voor ons positief waardoor communicatie van de NVLT naar Martinair makkelijker is.

De afgelopen maand is er een NVLT kader gevormd binnen Martinair. Deze mannen zullen de leden gaan vertegenwoordigen, het klankbord worden voor leden en bestuur als het om Martinair zaken gaat. Zij moeten ons voorzien van voorstellen en ook kritisch zijn op onze beslissingen en voornemens die wij willen gaan voorleggen bij Martinair of die Martinair bij ons voorlegt. Na erkenning zal dit kader worden geïnstalleerd en aan jullie worden voorgesteld. Tevens is binnen het bestuur de afgelopen maanden gekeken naar Martinair ten aanzien van de organisatorische veranderingen. Verschuivingen van directie en management, en verschuiving van werk en personeel. Dat het RJC doorgaat mag duidelijk zijn. Maar de wijze waarop bepaalde zaken zich openbaren is bijzonder te noemen. Er is te weinig en onvolledige informatie verstrekt aan onze leden. Ook de organisatie structuur is momenteel in onze ogen rommelig, onduidelijk en niet transparant. Wij beseffen dat de transitie naar een RJC niet binnen een dag vlekkeloos zal verlopen. Dat kan ook niet. Het kost van alle betrokkenen veel tijd en inzet om dit tot een goed einde te brengen. Wij willen hier bij betrokken worden in het belang van onze leden en toekomstige leden. Wij houden jullie op de hoogte en hopen snel bij jullie terug te komen met goed nieuws.

Peter Hagen

 

Transavia & actualiseren van de wisseldiensttoeslag

Zoals eerder gemeld zijn transavia en bonden in een werkgroep bezig om alle voor- en nadelen van het actualiseren van de WDT in kaart te brengen. Ook de NVLT heeft een vertegenwoordiging in deze groep wat als voordeel heeft dat we een goed inzicht hebben in de plannen van transavia. De NVLT heeft al duidelijk te kennen gegeven dat wij het heel belangrijk vinden dat de plannen voor het actualiseren van de WDT gedragen dienen te worden door de leden. Als er geen draagvlak is dan wordt het heel moeilijk om met de plannen van tansavia mee te gaan. Zoals jullie hebben kunnen lezen in het CAO protocol 2012-2013 hebben de bonden dus de leden het laatste woord!

Inmiddels is in de werkgroep wel duidelijk geworden dat het actualiseren van de WDT veel drempels kent waar nog over nagedacht moet worden. Onderwerpen als, wat te doen met de WDT bij bv kort en langdurige ziekte, vakantie en compensatieverlof, nevenfuncties en neventaken, zijn onderwerpen waar goed over nagedacht dient te worden.

Ook kennis vergaren bij andere bedrijven is moeilijk omdat niet veel bedrijven in Nederland op deze manier de WDT vergoeden. Veel bedrijven in Nederland keren namelijk 15 tot 35 procent het salaris uit aan WDT. Bij transavia is men dus al een stap verder door een zomer en winterrooster te maken dat geactualiseerd is (huidige regeling). De stap naar het vergoeden (achteraf) van actueel gelopen diensten is dus een geheel nieuwe materie in de vliegtuigonderhoudswereld.

Kortom veel denkwerk.

 

Transavia & modernisering van het CAO

Net als de actualisering van de WDT is ook dit een uitwerking van een CAO protocol afspraak uit 2012. Ook hiervoor is een werkgroep samengesteld bestaande uit vertegenwoordigers van transavia en afgevaardigden namens de vakbonden.

De werkgroep is aan het kijken of er bij transavia een soort persoonsgebonden budget (Benefit Shop)  ingevoerd kan worden waaruit de werknemer fiscaal vriendelijk allerlei producten kan aanschaffen. Je moet hierbij bijvoorbeeld denken aan fiscaal vriendelijk je vakbondscontributie betalen, vrije dagen kopen of verkopen, extra pensioen inkopen en misschien wel belastingvriendelijk een fiets, computer, gsm, etc. te kopen mits dat fiscaal is toegestaan. Kortom ook een mooi onderwerp om ons in te verdiepen.

 

Transavia & de aankomende CAO onderhandelingen 2013:

Het is geen gunstige tijd om CAO onderhandelingen te voeren. Toch zal dat moeten omdat eind april 2013 de transavia CAO voor het grondpersoneel expireert. Een onderhandelingsdelegatie van de NVLT zal al jullie wensen inventariseren en een selectie maken waarmee men naar de onderhandelingstafel van transavia zal gaan.

Een oproep aan alle leden bij transavia is dan ook om jullie arbeidsvoorwaardelijke wensen kenbaar te maken aan een van de NVLT transavia kaderleden Peter de Moor, Erik Kramer, Jeroen Peiffer of Martijn van Wijk. Een e-mail sturen naar transavia@nvlt.org kan natuurlijk ook.

We hopen op velen reacties zodat we weer met een mooie wensenlijst richting transavia af kunnen reizen.

 

Preflight Inspection (PFI) door vliegers

Van transavia hebben wij te horen gekregen dat met afziet van het laten uitvoeren van de PFI door de vliegers. Transavia had dit plan in gedachten om een kostenbesparing te kunnen bereiken. Overigens was ons in diverse gespreken met transavia verzekerd dat dit niet ten koste zou gaan van het vaste bestanddeel van de technici. Omdat er binnen de KLM groep, waar transavia ook deel van uit maakt, veel overcapaciteit is te voorzien door reorganisaties vonden wij het onverantwoord en zeer ongewenst om ons werk uit te gaan laten voeren door een andere beroepsgroep. Samen met de VNV hebben wij ons tegen dit plan verzet en naar nu blijkt met succes.

Het blijkt maar weer, een goede samenspraak tussen bonden is belangrijk.

Peter de Moor

 

Roosterpilots KLM

Samen met KLM en andere bonden hebben wij meer dan een jaar geleden besloten om bij de 737 units op de D pier en hangaar 10 een pilot te houden om de gemaakte afspraken tot een nieuwe roostersystematiek te komen in de praktijk te testen.

In de aanloop naar die pilots is hangaar 10 afgevallen. In hangaar 10 gaat men met kleine teams werken zodat individueel roosteren (onderdeel van de afspraken) hier niet meer kan worden toegepast. Op de D pier zijn de gemoederen verhit geraakt. Er is veel fout gegaan bij de introductie en verdere voorziening van informatie over de afspraken en spelregels. Ook het IT platform dat nodig is voor zelfroosteren heeft erg lang op zich laten wachten.

Wij zien dat de gedragenheid op de D pier tot een zeer laag niveau is gedaald en betwijfelen of het uitvoeren van de roosterpilot nog wel tot objectieve gedragenheid kan leiden. Wij hebben de KLM inmiddels van onze gedachten en zorgen op de hoogte gebracht. Toch is in overleg met KLM en bonden besloten om de droogdraai periode die het IT platform moet testen door te laten gaan.

Het meedoen aan de droogdraai periode betekent niet dat dat daarmee uiting wordt gegeven aan gedragenheid. Ook betekent het niet dat de pilot die daarop zou moeten volgen zeker doorgaat. Het doorgaan van de pilot is afhankelijk van de uitkomt van de evaluatie van de droogdraai periode en of er dan alsnog voldoende draagvlak is ontstaan onder de betrokken medewerkers.

Verder zij we op zoek naar een tweede pilot locatie. Wij hebben KLM gevraagd dit snel op te pakken en zich te beseffen dat het hier gaat om een heel delicaat onderwerp.

Ondanks alles zijn wij als NVLT nog steeds een voorstander van een nieuwe roostersystematiek. De oude roosterregeling heeft zijn langste tijd gehad zodat. De nieuwe systematiek die nu nog is vervat in pilot afspraken, heeft alles in zich waar we al jaren naar op zoek zijn. Flexibiliteit en keuze mogelijkheden waar het gaat om uitruil van tijd en geld is een onderwerp waar we al jaren over hebben en proberen te verwezenlijken. We beseffen ook dat er niet alleen voordelen kleven aan dit systeem maar dat ook nadelen zijn. We zullen moeten kijken naar het totaalpakket om een oordeel te kunnen geven.

Van ons uit ligt nu de vraag aan de betrokken leden bij TF om toch te starten met de droogdraai periode. Dat is voor nu de enige manier om het systeem te testen zonder dat er gevolgen zijn voor de medewerkers voor wat betreft roosters en inkomsten.

 

Verlopen Part-66 AML

Af en toe krijgen wij melding van onze leden dat hun AML verlopen is zonder dat zij daar van op de hoogte zijn gesteld door het bedrijf. Het afgeven van een CRS zonder een geldige AML is onwetmatig en moet te allen tijde worden voorkomen.

Het AML is een persoonlijk document net als je rijbewijs en je bent dan ook persoonlijk verantwoordelijk voor de geldigheid daarvan.

Houd dan ook de review date in de gaten en trek aan de bel als die nadert!

Let op; het duurt enige weken voordat het bedrijf en ILT/KIWA het verlengingsproces hebben doorlopen. Houd daar dus rekening mee. Teken geen kisten af zonder geldige AML want dat is een strafbaar feit!

 

KLM OR verkiezingen

Dit jaar worden er bij de KLM weer OR verkiezingen gehouden. De stemperiode start 25 maart en eindigt op 16 april. Zoals iedere verkiezing zal ook de NVLT weer kandidaten verkiesbaar stellen. Wij hebben kandidaten verkiesbaar gesteld in de OR en in de groepscommissies 20, 28 en 29.

Gezien de grote veranderingen die er op komst zijn in de organisatie van E&M vliegtuigonderhoud, is het van groot belang dat iedereen gaat stemmen op onze kandidaten. Alleen met goede vertegenwoordiging in de medezeggenschap is het mogelijk invloed uit te oefenen op de reorganisatie.

De officiële campagne start op 18 maart. Vanaf die datum zullen jullie door het hele bedrijf onze poster en flyers vinden met daarop de namen van de kandidaten.

Maak je keus en ga stemmen! Dat is nu heel erg belangrijk!

 

CHC nieuws

In 2012 heeft de NVLT de collectieve belangenbehartiging van de leden bij CHC overgedragen aan De Unie. Hoe en waarom we dat hebben gedaan is uitgebreid besproken met de leden daar en voorgelegd in de algemene vergadering van vorig jaar. Evaluatie van die constructie leid tot tevredenheid onder de leden. Er is een goede samenwerking ontstaan tussen de gezamenlijke belangenbehartiger Huug Brinkers en de wederzijdse kaderleden.

Goede vertegenwoordiging is op dit moment erg belangrijk. CHC draait nog wel goed maar omdat ze een belangrijke klant zijn kwijt geraakt (20% van het werk) is er wel onrust ontstaan onder de medewerkers van CHC.

Onrust en onvrede hebben er ook toe geleid dat een relatief groot aantal technici het bedrijf hebben verlaten en er op dit moment toch weer vacatures zijn ontstaan die nu worden ingevuld. Een en ander betekent echter wel dat minder technici nodig zijn ten opzichten van de vorig jaar. Doordat de nieuwe technici moeten worden opgeleid is er nu sprake van  een hoge werkdruk.

Deze situatie zal ongetwijfeld aan de orde komen tijdens de cao onderhandelingen. De CHC cao loopt af in mei van dit jaar zodat we ons weer moeten voorbereiden op nieuwe onderhandelingen. Omdat wij Huug kennen van tansavia.com en veel vertrouwen hebben in onze kaderleden bij CHC, zijn wij vol vertrouwen dat die onderhandelingen goed gaan verlopen. Er zijn nog veel zaken die om een oplossing vragen en verwachten dan ook dat die nu eens worden opgelost.

CHC is in het proces om alle vestigingen onder één Air Operators Certificate (AOC) te gaan laten vallen. Dat draagt niet bij aan de rust in het bedrijf.

Onze leden weten niet zeker of er daardoor ook arbeidsvoorwaardelijke veranderingen worden doorgevoerd en wat e.e.a. betekent voor de werkgelegenheid in Den Helder. Vooralsnog zien we op deze punten geen wijzigingen maar wel zal het iets gaan betekenen voor de licensing van de Certifying Staff. Alle Helicopters krijgen in de voorgenomen organisatie een Britse registratie en zullen waarschijnlijk de Nederlandse AML en autorisaties worden omgezet in  Britse bevoegdheden. Hoe e.e.a. zich gaat voltrekken zullen we dit jaar zien. Vast staat dat wij ons zullen verzetten tegen inkrimping van werkgelegenheid door afstoten van werk, mocht dat aan de orde komen.

Niels van Roon

Back To Top
Zoeken