Skip to content

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2014

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Eind maart houden we weer de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Een onderwerp zal zijn de verkiezing van  nieuwe bestuurders. Zoals jullie weten hebben Ferry Laplooi en Peter Hagen vorig jaar hun functie neergelegd. Inmiddels heeft Piet Visser van Martinair Regional Jet Center te kennen gegeven de positie van Peter Hagen in te willen nemen. Op de ALV zal hij worden voorgesteld en verkiesbaar gesteld. Ook Ron Scherft en René Vagevuur komen aan het eind van hun termijn. Beide stellen zich herkiesbaar. Uiteraard zijn de vacatures open en kunnen ook andere leden zich verkiesbaar stellen. Voor de positie van secretaris hebben zich nog geen kandidaten gemeld. Ook deze functie is open voor alle leden. Bij deze delen wij de leden formeel mee dat er vier vacatures in het bestuur zijn. Eén vacature betreft de sectie Martinair en een tweede vacature betreft de secretaris functie. De andere twee vacatures betreffen algemeen bestuur. Aanmelden moet worden gedaan voor aanvang van de ALV. Een uitnodiging met agenda wordt jullie toegestuurd.

Beste Leden

Ook dit jaar zijn wij verheugd met het feit dat wij weer partner kunnen zijn van Luchtvaartnieuws.nl. Wij hebben ons partnerschap met wederom 1 jaar verlengd. Luchtvaartnieuws.nl  is voor ons een belangrijke partner omdat wij via Luchtvaartnieuws belangrijke items in het nieuws kunnen brengen. Wij staan eenmaal per jaar op de luchtvaart beroepenmarkt in het Aviodrome. Deze beroepenmarkt wordt georganiseerd door luchtvaartnieuws. Luchtvaartnieuws brengt ook een speciale krant uit die 4 x per jaar verschijnt. Breng eens een bezoekje aan de website www.luchtvaartnieuws.nl

Het Bestuur

KLM Leads, gefeliciteerd!

Nu op de meeste afdelingen de namen van de lead GWK’s  bekend zijn , is de training voor deze mensen ook begonnen. Een groot aantal Lead GWK’s is al op Bootcamp geweest en kwamen heel positief terug. Bij een aantal afdelingen wordt al een tijdje met groot succes  gewerkt met Lead GWK’s .Wij zijn als NVLT zeer verheugd dat het proces tot nu toe zo succesvol verloopt.Het bestuur wenst alle huidige en toekomstige  Lead GWK’s heel veel succes met hun nieuwe functie en zien de toekomst op deze manier positief tegemoet.

Het Bestuur

Detacheren of niet?

Gelijk met de cao 2011 – 2014 hebben wij een aantal maatregelen met KLM afgesproken die er mede voor moeten zorgen dat KLM de familie aan boord kan houden. Binnen Vliegtuigonderhoud ontstaat er op dit moment overcapaciteit welke steeds moeilijker weg te managen is. Binnen de KLM groepsleden Martinair en Transavia bestaat op bepaalde moment behoefte aan extra capaciteit. Het gaat hier altijd over technici welke een plek in de VO organisaties van Martinair of Transavia kunnen invullen. Het verbaast ons dan ook dat zowel Transavia als Martinair extern technici inhuren omdat ze die niet van KLM kunnen krijgen. Wij hebben dit uiteraard aan de kaak gesteld bij KLM en daar bij Martinair en Transavia ook vragen over gesteld. Het bleek dat er erg weinig animo bestaat onder de boventallig KLM technici om op basis van vrijwilligheid gedetacheerd te worden buiten de KLM. Het mag duidelijk zijn dat de NVLT een voorstander is van vrijwilligheid zeker als het gaat om detachering of andere vormen van mobiliteit. Met dit bericht willen wij jullie nogmaals onder de aandacht brengen dat we alle vormen van mobiliteit hard nodig gaan hebben. Uiteraard hopen wij ook voor de volgende CAO periode (die 1 januari 1215 start) weer een werkgelegenheidsgarantie te kunnen afspreken. Dat kan alleen als alle medewerkers binnen de KLM groep elkaar over en weer helpen en zodoende externe inhuur onnodig maakt. Dus, als de gelegenheid zich weer eens voordoet, ga eens bij de buren kijken!

Het bestuur

Beste Leden,

Een verzoek van de Penningmeester Regelmatig word ik geconfronteerd met; “onbestelbaar” verzonden nieuwsbrieven. Hierbij een dringend verzoek aan jullie; geef tijdig je adreswijziging via “info@nvlt.org” door en ook indien jullie met  een ander rekeningnummer de contributie gaan betalen. Dit voorkomt mijn heel veel uitzoekwerk. In 2014 wordt het  nieuwe Europese betalingssysteem Iban ingevoerd. Dit betekend dat het betalingskenmerk van de NVLT is gewijzigd naar : NL45 INGB 0008 3650 72.Voor de leden die zelf de contributie overmaken gaarne controleren of uw betalingsbatch op het juiste gironummer is gewijzigd.

Alfons Meijboom.   Penningmeester NVLT.

Besluit genomen!

Eerder hebben wij jullie gemeld dat de NVLT uit de UOV wilde stappen en de redenen daarvoor zijn daarbij genoemd. Hoe wij daarna verder wilden gaan was nog iets dat besloten moest worden. In die besluitvorming zijn de opties besproken. Op eigen benen doorgaan was een optie die we al snel niet als reëel beschouwden. Dat zou al gauw tot bestuurlijke en operationele problemen leiden. We moeten dus aansluiten bij een grotere organisatie vanwaar wij onze diensten kunnen betrekken en eventueel bestuurlijke taken kunnen uitbesteden. Het bestuur is, in samenspraak met het kader, tot de conclusie gekomen dat de NVLT zich direct bij de MHP wil aansluiten. De MHP is bezig zichzelf opnieuw in te richten zodat zij inhoud kan geven aan de nieuwe naam “Vakorganisatie Voor Professionals”. In die organisatie is ruimte voor een luchtvaartsectie waarin de huidige luchtvaart gerelateerde vakbonden  een plek kunnen krijgen. Hopelijk zal dit leiden tot betere samenwerking tussen de luchtvaartbonden. Politiek spelen er zaken die wat ons betreft niet ten goede komen aan de luchtvaart in het algemeen en daardoor schadelijke effecten hebben voor de werknemers in de luchtvaart. Een voorbeeld is de pax claim die door Europese regellust mogelijk is gemaakt en extra kosten voor de luchtvaart zal opleveren (Om nog maar te zwijgen over de politieke druk die er op een GO-NOGO beslissing komt liggen).E.e.a. betekent dat we nu in overleg zijn met het MHP bestuur over hoe we de aansluiting vorm gaan geven. Ons lidmaatschap van het UOV eindigt op 30 juni 2014.Naast het toetreden in de MHP zijn we op dit moment aan het onderzoeken hoe we met de VHKP synergie voordelen kunnen behalen binnen onze wederzijdse organisaties en ook hoe we kunnen samenwerken aan de KLM CAO tafel. Wat betekent dit allemaal voor de leden bij de diverse bedrijven? Bij Martinair, Transavia en CHC zijn we op dit moment verwikkeld in CAO onderhandelingen. Deze onderhandelingen worden op deze drie tafels gevoerd door een en de dezelfde persoon n.l. Huug Brinkers. Huug huren wij via de UOV in van het Unie Services Bureau voorzover het Martinair en Transavia betreft. Bij CHC hebben we voor een andere vorm van samenwerking moeten kiezen en worden onze leden vertegenwoordigt door De Unie. Deze samenwerking eindigt volgens het contract in februari 2014 maar wij hebben inmiddels aan De Unie laten weten deze samenwerking voort te willen zetten.Voor de onderhandelingen bij Transavia en Martinair verwachten wij af te kunnen ronden vóór het einde van onze aansluiting bij de UOV. Hoe wij daarna verder gaan is nog niet besloten.

Het bestuur

Bristow helicopters

Wij kregen net het bericht dat Bristow Helicopters in Den Helder gaat stoppen met zijn operatie. Bristow opereerde op de Noordzee en voerde daar o.a. Search and Rescue operaties uit met een kleine vloot helikopters. Wat er met de medewerkers gebeurt weten we nu nog niet. In ieder geval hebben we contact met onze leden en zullen indien nodig bijstand verlenen. Ik wens onze leden bij Bristow sterkte en veel succes bij het vinden van nieuw werk.

Ron Scherft.

Tekort technici nog steeds actueel?

In een nostalgische bui heb ik nog eens door het verleden van de NVLT gespit en kwam daarbij het onderstaande artikeltje uit 2007 tegen. Ik vroeg mij af of onderstaande nog steeds actueel is en als dat zo is, wat hebben we dan in de afgelopen 7 jaar gedaan om jongelui te enthousiasmeren voor een baan in de luchtvaart anders dan piloot of stewardess? Ging het alleen om de innovatieprojecten die dreigden te ontsporen of waren er ook andere belangen voor de maatschappijen? Eén belang is vrijwel zeker uit het oog verloren. Dat is het belang dat de huidige technici hebben bij jonge instroom. Met name KLM heeft erg weinig gedaan om het techneuten bestand te verjongen. Sterker nog, de enthousiaste jongeren die men al had binnen gehaald zijn in de meeste gevallen niet verder gekomen dan hun derde jaarcontract en velen hebben de KLM inmiddels weer moeten verlaten. Het lijkt er sterk op dat KLM naar andere oplossingen zoekt. Grote reorganisaties worden op dit moment doorgevoerd om de productiviteit te verhogen. Zo ook bij de afdelingen vliegtuigonderhoud van KLM Engineering & Maintenance. Ik weet het, daar zijn wij als vakbond ook bij betrokken geweest toen wij de cao afspraken in de huidige cao ondertekende! De nieuwe organisatie en manier van werken levert ook positieve effecten op. Functie differentiatie en functieperspectief voor de Certifying Staff is iets waar wij al jaren om roepen en nu verwezenlijkt zien worden. De organisatie rondom de technici wordt zodanig georganiseerd dat we nu eindelijk ons werk kunnen doen zoals dat bedoeld is en ons niet hoeven te bekommeren om alles wat er fout gaat in de wereld rondom ons heen. Ik hoop echter niet dat dit voor KLM reden is om verjonging van de technische populatie uit de weg te gaan of weer op de lange baan te schuiven. Er komt een tijd dat de (oude) koek echt op is. Door de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd heeft KLM weer even lucht. We blijven nog even maar echt niet voor eeuwig! Of…… is er een ander manier om te blijven vliegen? Moet men onderhoud nog wel zelf willen doen? Speelt totale uitbesteding misschien door de hoofden van de verantwoordelijken? Dan heb je ook het probleem van het niet kunnen krijgen van technici opgelost. Je hebt ze immers niet of nauwelijks meer nodig. Nederland kenniseconomie! Wat betekent dat? Ik ben bang dat het betekent dat een economie die met innoverende plannen kan komen maar ze vervolgens niet kan uitvoeren omdat er geen uitvoerende techneuten meer zijn. Zit ik straks met een High Tech. Cv ketel maar is er niemand die hem kan installeren? Vind ik misschien toch nog iemand maar vraagt die dan de hoofdprijs? Hier zit ik, en met mij misschien de rest van Nederland, niet op te wachten. We weten in ieder geval wat er van het Nederlandse Innovatie Platform terecht is gekomen. Nooit meer iets van gehoord!

“Tekort aan technici voor de luchtvaart  (2007) Door onze redacteur Lolke van der Heide Schiphol, 3 februari 2007. Er zijn veel te weinig onderhoudstechnici voor vliegtuigen in Nederland. Twee grote innovatieprojecten van de overheid komen hierdoor in gevaar.Het Consortium Luchtvaartonderwijs, waarin ROC’s en de Koninklijke Luchtmacht samenwerken, vreest dat het bestaande personeelstekort de komende jaren nog „explosief” zal toenemen. De Nederlandse vliegtuigonderhoudsbranche telt nu ruim 6.000 arbeidsplaatsen. Jaarlijks zijn 580 nieuwe monteurs en technici nodig om het verloop van personeel en de groei van de sector op te vangen, maar het onderwijs levert gemiddeld slechts 330 leerlingen af. Nederland wil zich onder de naam Maintenance Valley, een project van overheid en bedrijfsleven, juist profileren als een knooppunt van onderhoud van civiele en militaire vliegtuigen. Maar in een arbeidsmarktonderzoek van het Luchtvaartonderwijs staat dat Maintenance Valley in gevaar komt door het gebrek aan technici. Ook het Innovatieplatform, dat van Nederland in 2010 „een koploper” in de Europese kenniseconomie wil maken, zal de gevolgen van het tekort voelen. Peter Somers, hoofd van KLM Engineering & Maintenance, de onderhoudsdivisie van KLM, noemt als oorzaak van het personeelstekort dat minder jongeren ervoor kiezen monteur of grondwerktuigkundige te worden. „Ze vinden techniek niet sexy meer, het heeft een vuile handen imago. Leerlingen willen tegenwoordig allemaal een hogere opleiding volgen en dan een baan met een leaseauto en een dik salaris.” KLM stelt ook dat de kwaliteit van het technisch onderwijs in Nederland achteruit is gegaan. „We hadden laatst een jongen met een diploma die niet wist hoe groot een vierkante meter was”, zegt Ryanne van der Eijk, productie unit manager bij het onderhoud van Boeing 747’s bij KLM. “ 

Wisseling van de wacht bij Martinair.

Zoals bekend heeft Peter Hagen een betrekking buiten Martinair aangenomen. Zijn vertrek viel kort voor de toezegging van onze voorwaardelijke erkenning en de bijbehorende uitnodiging voor de CAO onderhandelingen. Peter heeft de NVLT kar binnen Martinair goed op gang weten te brengen waarvoor wij hem zeer erkentelijk zijn. Om aan de onderhandelingstafel de NVLT standpunten en eisen te kunnen verwoorden hebben de kaderleden Erwin van Klaveren en ikzelf deze taak waargenomen. Dit tot een definitieve kandidaat bestuurslid zich heeft gemeld. Gedurende deze (nog voortgaande) onderhandelingen heb ik ontdekt dat de tijd die deze taak kost ruimschoots wordt goedgemaakt door het plezier dat ik erin heb. Ik heb dan ook besloten om mezelf beschikbaar te stellen als opvolger van Peter. Over mezelf kan ik melden dat ik pas 16 jaar bij Martinair in dienst ben. Ik ben er begonnen als monteur en in 2003 bevorderd tot GWK op de Fokker 70 en MD-11.Later kwamen daar de Fokker 100 en een proefdraaibevoegdheid voor beide Fokkers bij. De transitie naar het Regional Jet Center (RJC) bracht mij de Embraer 190/170 bevoegdheid. In die 16 jaren is er veel veranderd, maar de bijzonderheid van onze functie niet. Er zijn naar schatting evenveel notarissen als part 66 AML houders in Nederland, waarmee duidelijk wordt dat een goede vertegenwoordiging van onze vakgroep onmisbaar is en blijft. Ik wil daarin namens de Martinair leden mijn aandeel leveren.

Met vriendelijke groet, Piet Visser

CAO onderhandelingen Transavia

Zoals jullie merken is het vreselijk stil rond de Cao onderhandelingen. Eind vorig jaar kwam het tot een climax nadat de bonden opgestapt waren door het uitblijven van een structureel loonbod door Transavia. Transavia heeft vorig jaar wel een integraal voorstel gedaan waarin heel wat NVLT voorstellen zijn toegezegd echter bleef een structurele loonsverhoging uit en dat was voor de bonden onbespreekbaar. Hierop hebben de bonden eind vorig jaar Transavia een ultimatum gesteld en daaruit zijn alle partijen weer met elkaar in gesprek gekomen op 17 januari 2014. Dit was een gesprek tussen de woordvoerders van de bonden, hoofdarbeidszaken en de directeur van Transavia. Daar is uitvoerig gesproken over het traject en de wens tot een structureel loonbod. Nu is er een nieuwe afspraak gemaakt voor 24 februari met het verzoek Cao onderhandelingen te voeren met als doel een structureel loonbod.

55+ geen of beperking aantal nachtdiensten

De NVLT krijgt regelmatig de vraag hoe het staat met de 55+ regeling betreffende de nachtdienst vrijstelling of beperking. Zoals jullie weten is het budget in het huidige reeds verlopen Cao niet voldoende om alle aanvragen te honoreren. Wij als NVLT hebben hierop vorig jaar geanticipeerd door in onze Cao voorstellenbrief een verhoging van het budget voor te stellen. Aangezien de Cao onderhandelingen nog lopen is het lastig hier een uitspraak over te doen. We hopen dat we na 24 februari met goed nieuws kunnen komen en dat alle aanvragen gedaan voor 2014 alsnog door Transavia gehonoreerd kunnen worden.

Het bestuur 

Back To Top
Zoeken