Skip to content

Nieuwsflits inzake part-66 toeslag 17 maart 2011…

Op 17 maart is op een extra leden vergadering het laatste voorstel van KLM inzake de Part-66 toeslag aan de
leden voorgelegd.
Het voorstel bevat verschillende elementen en zijn als volgt:
AEP-145 toeslag (BIETT) wordt omgezet in Part-66 onder dezelfde waarden en condities.
De categorie A, B en C gaan 2 dagen per jaar klassikaal trainen in eigen tijd, afgesloten met een proficiency
check. Dat betekent dus twee dagen inleveren tegen een verhoging van de Part-66 toeslag. De verhoging is
afhankelijk van de waarde van die twee dagen en de functiegroep waarin de betreffende werknemer zit.

Daarnaast wordt de Part-66 verder uitgebouwd maar dat moet dan wel in de volgende CAO onderhandelingen
gebeuren. Hierin vervalt dan de dwingende afspraak in de CAO 2010 dat e.e.a. kostenneutraal moet worden
ingevoerd. Dit pakket wordt dan in een aparte bijlage voor Certifying Staff(CS) neergeschreven in de grond
CAO.
Verder wordt de NVLT betrokken in het proces dat leidt tot omschrijving van functie-elementen zoals die zijn
voortgekomen uit de beroepsschriften en de reactie van de commissie van deskundigen. Dat proces is volgens
KLM op 15 mei gereed.
Ook is ons gevraagd nog eens te overwegen of het MSG systeem onderdak zou kunnen bieden aan de GWK. Dit
is al eens door ons verworpen in de A&T discussie van 2009. Wij zijn bereid daar nog eens over na te denken.

De organisatie van vliegtuig onderhoud (VO) is dringend aan reorganisatie toe. KLM is in een vergevorderd
stadium om die organisatie aan te passen. In de nieuwe VO organisatie komt het beroep van CS beter tot zijn
recht en zal meer perspectief ontstaan voor een deel van de CS.

Op 16 maart heeft het bestuur deze voorstellen gepresenteerd aan de leden. Daar waren twee vergaderingen
voor nodig die beide een bijna volle zaal opleverden.

De aanwezige leden waren niet overtuigd dat de komende CAO onderhandelingen het platform zouden
moeten zijn waarop de Part-66 wordt uitgebreid. Ook het inleveren van 2 dagen (die kunnen worden
teruggekocht in het cafetariasysteem) stuitte op flinke weerstand van de leden.
Al deze voorstellen zijn door een meerderheid van de leden als onvoldoende beschouwd. 55 procent heeft
tegen gestemd waarmee nu een eind is gekomen aan de voorgaande Part-66 gesprekken.

Het bestuur beraad zich op dit moment over de te volgen strategie.

In tegenstelling tot wat FNV in haar nieuwsbrief van 15 maart beweert, is de AML discussie dus niet afgerond.
De BIETT is weer wat hij was en drijft dus weer voor de oude ankers in plaats van in de veilige haven van de
Part-66.
KLM en bonden zijn inmiddels geïnformeerd over de situatie.
Wanneer het bestuur een besluit heeft genomen ten aanzien van de ontstane situatie, zal hierover bericht
worden naar de leden

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur.

Back To Top
Zoeken