Skip to content

NVLT geschokt door KLM voorstellen 2

Opsomming CAO voorstellen KLM.

 • Nul lijn
 • Toekomst bestendige pensioen regeling :

Context:

 • KLM en werknemersorganisaties hebben in de cao 2011- 2014 afspraken gemaakt om te komen tot een TBP.
 • Overwegingen hierbij zijn:
 • Het Pensioenfonds is KLM ontgroeid (vermogen ultimo 2015: € 7,4 miljard)
 • Het premiestuur is bot. Het aanvullen van 3% dekkingsgraad staat gelijk aan de aanschaf en een B787 inclusief motoren.
 • Extra premiebetalingen schaden de bedrijfsvoering van KLM
 • IFRS-regels en ontwikkelingen in parameters leiden tot fluctuaties op de balans en in de verlies & winstrekening. Dit is ongewenst en niet uitlegbaar.
 • Sinds 2008 zijn veel partijen afgestapt van de ongelimiteerde bijstortverplichtingen
 • Doelstelling: Evenwicht tussen ambitie, financiering en risico’s en geen verdere stijging van loonkosten en beperking van risico’s

 

Voorstel:

 • Een vaste premie systematiek zonder overschotten- & tekortenregeling.
 • Huidige vaste premie 22% (incl. 100k) + 0.5% aanvullende premie. De premie is bestemd voor de inkoop van toekomstige pensioenaanspraken.
 • Verdere uitwerking in samenwerking met het Pensioenfonds binnen de gestelde kaders.

 

Tegenprestatie:

 • KLM is bereid medewerking te verlenen aan een deelnemersbijdragecompensatieregeling (DBC) die past binnen het budget van de vaste premie (22.5% inclusief de compensatie van >100K)
 • De hoogte van de DBC is mede afhankelijk van het beoogde pensioenresultaat, de wijze van (prudente) financiering en de economische uitgangsscenario’s.
 • Voorgesteld wordt om de hoogte van de DBC binnen het geschetste kader in samenwerking met het Pensioenfonds te bepalen.
 • KLM is bereid om het extra ‘risico’ te waarderen op 10% en dit bedrag vervolgens in te rekenen als bijdrage van de Grond in het kader van de P2020 doelstellingen.
 • Deze 10% wordt berekend over de premie (excl. kostenopslagen) die benodigd is voor de inkoop van het huidig gemaximeerde fiscaal kader (1.895% / 67 jaar), uitgaande van de huidige rekenrente (3.4% + bufferopslag oud FTK)
 • Afschaffen HV dagen

Context:

 • In cao 2015 afgesproken de aanvangsleeftijd voor de opbouw van de extra vrije tijd voor oudere werknemers met ingang van 1 januari 2016 te koppelen aan de AOW-leeftijd minus 10 jaar.
 • Oudere werknemers hebben relatief veel opgebouwde vrije dagen die niet gebruikt worden voor recuperatie
 • Voorstel:
 • In aanvulling op de afspraken in de cao 2015 stelt KLM voor om de vrije dagen voor oudere werknemers af te schaffen.
 • Als overgangsmaatregel behoudt iedereen wat hij/zij heeft. Werknemers behouden de huidige opbouw aan dagen maar bouwen niet extra op.

 

 

 • Vakantie rechten leeftijdsonafhankelijk

Context:

 • Onderscheid opbouw vakantiedagen niet langer uit te leggen (potentieel leeftijdsdiscriminatie)
 • Onderscheid binnen MSG: MSG 4 en hoger beperkt tot wettelijk minimum aantal vakantiedagen, rest bedoeld om in het kader van cafetaria te besteden, maar heeft nauwelijks praktisch belang (CAF mogelijkheden al elders uitgebreid) Huidige verlofrecht:
t/m 34

jaar

35-44 jaar 45-54 jaar 55 jaar en ouder EVD EVD PLD
A&T 24 24 25 27 5 7
MSG 1 t/m 3 24 25 26 27 5 7
MSG 4 t/m 6 20 (+11) 20 (+11) 20 (+11) 20 (+11)

Voorstel verlofrecht vanaf 1 januari 2017:

 • Leeftijdsonafhankelijke opbouw vakantiedagen
 • Gelijktrekken A&T en MSG

Voorstel vakantierechten: 25 dagen en 5 EVD dagen (+ 2 EVD dagen bij ploegendienst

A&T 25 5 7
MSG (1 t/m 4) 25 5 7
MSG (5 t/m 6) 25 5

 

 

 • Introductie sociaal Flex model

Context:

 • Huidige personeelsmodel GS/Cargo Operations is te duur en onvoldoende wendbaar
 • Prijzen in de afhandelingsmarkt liggen significant lager dan bij KLM
 • Klanten besluiten uit de afhandeling bij KLM te gaan of zelfs niet in de afhandeling bij KLM te komen (bijvoorbeeld Air Lingus, JetAirways)
 • Logisch antwoord:
 • Een logisch antwoord op bovenstaande context is dat KLM de Vracht en Passage afhandeling onder brengt bij een van de afhandelaren op Schiphol
 • Dit is in lijn met het overgrote deel van de luchtvaartmaatschappijen in de wereld die de afhandeling reeds hebben uitbesteed.
 • Alternatief:
 • De introductie van een sociaal flex. Model. Onderdeel van discussie zijn zaken als:
 • Opleidingsinspanning om flex-kracht zo volwaardig mogelijk in te kunnen zetten
 • Perspectief voor de flex-kracht o.a. in termen van contractsvorm, uren-afspraken etc
 • Inspanning vanuit flex-organisaties op het gebied van duurzame inzetbaarheid & inzetbaarheid bij meerdere opdrachtgevers
 • Begeleiding van uit KLM
 • Etc etcKLM zal voor 31 december 2016 in nauw overleg met de ondernemingsraad invulling geven aan een sociaal flexmodel.
 • Voorstel:

 

 

 • Reductie complexiteit CAO

Context:

 • De KLM cao is complex, doordat afspraken volledig dicht geregeld zijn. De complexiteit wordt versterkt door de combinatie van afspraken, overgangsregelingen en
 • uitzonderingsbepalingen. Eén van de doelstellingen van Perform 2020 is het reduceren van complexiteit en de daarmee gemoeide kosten.
 • De cao bevat bepalingen over zaken die tevens in de wet zijn opgenomen. Bij gewijzigde wetgeving sluit de cao hier niet meer op aan.
 • De cao regelt ook niet arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen.
 • In het kader van HPO is het van belang de complexiteit te verminderen. Dit is gericht op het standaardiseren van de processen, het tot stand kunnen brengen van de digitalisering (inbouwen in de IT-systemen) en meer zaken onderling kunnen regelen tussen de leidinggevende en werknemer.
 • De reductie van de complexiteit zal in aantal gevallen ook leiden tot een besparing. Voorstel:
 •  
 •  
 • KLM stelt voor om de complexiteit van de cao te reduceren door afspraken te schrappen of aan te passen.
 • KLM stelt voor daar waar zaken in de wet geregeld zijn, te verwijzen naar de wet.
 • Tegenprestatie:
 • KLM is bereid dit financieel te waarderen hiervoor een bedrag in te rekenen als bijdrage aan de financiële Perform 2020 doelstellingen (‘afkoop complexiteit’). Financieel bekeken leiden elementen per saldo tot een beperkte kostenverlaging. KLM is bereid dit echter hoger te waarderen.
 • Beoordelingssytematiek

Context:

 • Eerder is aan de orde geweest dat de A&T beoordelingssystematiek verouderd is en dat herijking noodzakelijk is (i.h.k.v. A&T herziening).
 • Het proces is tijdrovend door de papieren rompslomp. Hierdoor ligt de aandacht vaak bij het proces in plaats van het individu.
 • KLM wil een lerende organisatie zijn, hierin kan het beoordelingsproces ondersteunen. De doelstelling om werknemers te motiveren en te ontwikkelen, wordt met de huidige systemen niet gehaald. De systemen zijn bovendien aan inflatie onderhevig, een groot deel van de werknemers ontvangt een ‘uitstekend’ beoordeling.
 • De kern van de HPO verandering behelst het centraal stellen van de relatie tussen ‘leidinggevende – werknemer’. Dit betekent een continue dialoog. In deze dialoog past het gesprek over prestatie, erkenning en ontwikkeling.
 • Voorstel:
 • KLM stelt voor om per 1 juli 2016 de beoordeling in het A&T systeem af te schaffen (loskoppelen beoordelen en belonen).
 • Dit betekent niet dat de leidinggevende en werknemer niet met elkaar in gesprek komen over het functioneren, maar het gesprek zal meer het karakter van een ontwikkelingsgesprek krijgen.
 • KLM stelt voor de A&T-schalen aan te passen: uitwerking op volgende sheets.
 • Aanpassen salarisschalen:
 • Per functiegroep A&T is per trede het maximum salaris (T-systeem), of het standaard maximum salaris (A-systeem) het vaste maandsalaris
 • De garantie salarislijn vervalt en de uitstekend maximumtoeslag (T-systeem) en de uitstekend maximum salarislijn (A-systeem)
 • Bij elke trede wordt een (of twee) extra (groene) treden toegevoegd tot op het niveau van de hoogste trede van het uitstekend maximumsalaris (zie sheets hierna)  
 • Toepassing salarisschalen:
 •  
 •  
 • De salarisdag voor beide systemen wordt 1 april (gelijk aan MSG)
 • Per jaar een nieuw salaris op basis van 1 hogere trede in de zelfde functiegroep (vaste stappen)
 • De standaard verhoging is het verschil tussen het maandsalaris van de huidige trede en de eerst volgende trede binnen dezelfde salarisschaal
 • Bij promotie horizontaal over naar de nieuw trede (behoud trede)
 • Overgangsmaatregel:
 • Iedereen in dienst per 1 juli 2016, die met het maandsalaris per 1 juli 2016 niet 1 op 1 kan wordt ingedeeld in de aangepaste salarisschaal, wordt geplaatst in de trede die als eerste volgt op het maandsalaris per 1 juli 2016.

T28 T29

 

T30
 

T31
 

T32
 

T33

Stap

 

2683,68
2385,43 2618,85 2683,68
2385,43 2561,22 2626,05
2385,43 2508,93 2573,76
2385,43 2435,18 2500,01
2321,75 2361,42 2426,25
2260,27 2289,89 2354,72
2197,67 2224,52 2289,35
2131,73 2158,02 2222,85
2035,64 2060,78 2125,61
1895,96 1895,96 1960,79
1833,52 1856,12 1920,95
 

2903,34
2548,60 2830,15 2903,34
2548,60 2768,29 2841,48
2548,60 2711,77 2784,96
2548,60 2626,29 2699,48
2475,99 2540,23 2613,42
2401,66 2454,75 2527,94
2327,32 2372,62 2445,81
2254,13 2294,92 2368,11
2192,65 2217,82 2291,01
2140,16 2140,16 2213,35
1953,13 1953,13 2026,32
1885,87 1907,53 1980,72
 

3180,00
2787,78 3096,73 3180,00
2787,78 3029,54 3112,81
2787,78 2967,71 3050,98
2787,78 2865,45 2948,72
2698,94 2763,19 2846,46
2608,96 2662,59 2745,86
2519,00 2561,45 2644,72
2426,22 2459,21 2542,48
2332,37 2359,76 2443,03
2258,59 2258,59 2341,86
2151,05 2151,05 2234,32
2048,60 2048,60 2131,87
1969,83 1969,83 2053,10
 

3533,93
3098,48 3438,42 3533,93
3098,48 3364,38 3459,89
3098,48 3295,72 3391,23
3098,48 3178,36 3273,87
2996,77 3061,03 3156,54
2896,74 2944,79 3040,30
2792,25 2829,69 2925,20
2677,13 2712,36 2807,87
2564,26 2595,56 2691,07
2479,32 2479,32 2574,83
2383,95 2383,95 2479,46
2292,28 2292,28 2387,79
2204,12 2204,12 2299,63
2139,92 2139,92 2235,43
 

3888,46
3370,57 3779,47 3888,46
3370,57 3698,62 3807,61
3370,57 3623,15 3732,14
3370,57 3499,69 3608,68
3261,62 3375,06 3484,05
3152,64 3249,88 3358,87
3044,24 3127,54 3236,53
2935,28 3001,23 3110,22
2826,88 2878,29 2987,28
2753,68 2753,68 2862,67
2673,49 2673,49 2782,48
2595,60 2595,60 2704,59
2520,00 2520,00 2628,99
2446,61 2446,61 2555,60
2375,33 2375,33 2484,32
 

4242,38
3637,14 4120,02 4242,38
3637,14 4032,34 4154,70
3637,14 3950,04 4072,40
3637,14 3814,27 3936,63
3517,55 3673,99 3796,35
3402,43 3534,87 3657,23
3282,28 3392,95 3515,31
3157,68 3251,56 3373,92
3025,28 3112,43 3234,79
2958,78 2958,78 3081,14
2872,59 2872,59 2994,95
2788,92 2788,92 2911,28
2707,69 2707,69 2830,05
2654,59 2654,59 2776,95
2602,56 2602,56 2724,92
2551,51 2551,51 2673,87
 • Beoordelingssytematiek MSG

Context:

 • Het systeem is ingewikkeld en wordt niet toegepast zoals het bedoeld is
 • Perceptie over scores is niet in lijn met hoe scores bedoeld zijn: level 4 wordt als normaal beschouwd
 • Werknemers en manager vragen om simpelere en makkelijker te begrijpen proces Protocolafspraak MSG:
 • (digitaal)
 • Partijen spreken af dat zij ultimo 1 juli 2017 tot afspraken komen die leiden tot een invulling van de cao elementen, volgend uit een nieuwe MSG beoordelingssystematiek, zoals koppeling met vast salaris, inrichting van variabele beloning. KLM zal daartoe met voorstellen komen.
 • Voorziening bij overlijden

Context:

 • Voorziening voor overlijden is bij wet geregeld
 • In de cao is een aantal zaken extra geregeld. De cao kent een fijnmazige regeling die complex is. De cao kent meerdere categorieën van rechthebbenden die resp. 3, 2 en 1 maand ontvangen.KLM stelt voor de voorziening bij overlijden per 1 juli 2016 in lijn te brengen met de wet. Dit betekent dat de kring van rechthebbenden wordt beperkt en de uitkering 1 maandsalaris zal bedragen. (zie sheets hierna)
 • Voorgestelde cao-aanpassingen:
 • Voorstel:
 • Per 1 juli 2016 aanpassen art. 10.9 lid (1):
 • Bij overlijden van de werknemer zal aan de rechthebbende(n) een uitkering worden verstrekt volgens de wettelijke regels (art.7:674 BW).
 • Per 1 juli 2016 schrappen art. 10.9 lid (2), (3) en cursief

 

 

 • Maandelijkse op bouw uitkeringen

Context:

 • KLM kent verschillende peildata voor de opbouw van de vakantie-uitkering, de eindejaarsuitkering, de variabele beloning en winstafhankelijke uitkering (resp. het op 31 mei of op 31 december of op de laatste dag van de beoordelingsperiode geldende salaris)
 • Voorstel:
 • Het daadwerkelijk uitbetaalde maandsalaris cq ziekengeld of uitkering volgens bijlage 7 in de referentieperiode, vormt de grondslag voor de opbouw van de uitkering. Op deze wijze wordt automatisch rekening gehouden met de pro ratafactoren

 

(2) De vakantie-uitkering bedraagt 8% van 12 maal het op 31 mei geldende salaris of ziekengeld/uitkering volgens Bijlage 7 voor werknemers die sedert 1 juni van het voorafgaande kalenderjaar t/m 31 mei van het lopende kalenderjaar in actieve dienst van de KLM waren met standplaats in Nederland.

In geval van tussentijdse indiensttreding, beëindiging van de actieve dienst in Nederland, non-activiteitsperioden (ingevolge art. 6.14.2 of art. 9.3), overgang naar een uitkering volgens Bijlage 7 of overgang naar een ander

tewerkstellingspercentage wordt de vakantie-uitkering naar rato berekend op basis van het aantal werkdagen in actieve dienst in Nederland. Bij tussentijdse uitbetaling van de vakantie-uitkering wordt deze berekend over het laatst vastgestelde salaris of ziekengeld/uitkering volgens Bijlage 7.

 

Voorstel voor cao-aanpassing:

Art. 10.3 – vakantie uitkering: huidige lid (2) vervangen door:

(2) Werknemers in actieve dienst met standplaats Nederland, ontvangen een vakantie uitkering van 8% over het in de periode 1 juni van het voorafgaande kalenderjaar tot en met 31 mei van het lopende kalenderjaar ontvangen salaris of ziekengeld/uitkering volgens Bijlage 7.

 

Huidige cao tekst:

Art. 10.12 – Eindejaarsuitkering

(2) De eindejaarsuitkering is gelijk aan 4,33% (m.i.v. 1-1-2013 gelijk aan 8.33%) van 12 maal het op 31 december geldende salaris of ziekengeld volgens Bijlage 7 voor werknemers die gedurende het gehele lopende kalenderjaar in actieve dienst van de KLM waren met standplaats in Nederland.

Voorstel voor cao-aanpassing:

Art. 10.12 – Eindejaarsuitkering: huidige lid 2 vervangen door:

 1. Werknemers in actieve dienst met standplaats Nederland, ontvangen een eindejaarsuitkering van 8,33% over het in de periode van 1 januari tot en met 31 december van het kalenderjaar ontvangen salaris of ziekengeld/uitkering volgens Bijlage 7.
 2. Het huidige punt (3) schrappen
 3. Het huidige punt (4) schrappen
 4. Huidig protocol cao’s 2011 – 2014:
 5. Art 30.a – Winstafhankelijke variabele beloning
 6. 6e lid: De uitkering uit hoofde van deze winstdelingsregeling vindt plaats aan alle op 31 december van enig jaar in dienst zijnde KLM-medewerkers en wordt berekend over 12 maal het op 31 december van enig jaar geldende maandsalaris c.q. ziekengeld of uitkering volgens bijlage 7 van het jaar waarover de winstuitkering plaatsvindt. De uitkering is niet pensioengevend. Uitbetaling vindt plaats in april van het daarop volgende boekjaar.
 7. Voorstel aanpassing protocoltekst 2011:
 8. Art 30.a – Winstdelingsregeling: huidige bepaling vervangen door:
 9. 6e lid: De uitkering uit hoofde van deze winstdelingsregeling vindt plaats aan alle op 31 december van enig jaar in dienst zijnde KLM-medewerkers. De berekening geschiedt over het in de periode van 1 januari tot en met 31 december van het kalenderjaar ontvangen maandsalaris of ziekengeld/uitkering volgens Bijlage 7. De uitkering is niet pensioengevend. Uitbetaling vindt plaats in april van het daarop volgende boekjaar.
 • Non activiteit op verzoek van werknemer

Context:

 • Bij non-activiteit korter dan 1 maand gaat de pensioenopbouw door. Bij non-activiteit meer dan 1 maand stopt de pensioenopbouw per direct. Als het totaal van twee of meerdere perioden van non-activiteit meer wordt dan 1 maand, dan geldt over de volledige periode van non-activiteit geen pensioenopbouw.
 • De combinatie van de bepalingen (o.m. min/plus 1 maand); de definitie van een maand (30 dagen of 31/28 dagen) en de bepaling met betrekking tot de optelsom van non-activiteit perioden, maken de uitvoering complex.
 • Voorstel:
 • Afschaffen onderscheid non-activiteit korter en langer dan een maand. Werknemer kan pensioen inkopen bij Pensioenfonds, indien de non-activiteitsperiode van een maand wordt overschreden.
 • Schrappen dat werknemer eenmaal per jaar non activiteit kan aanvragen.  Art. 9.3 – Non-activiteit op verzoek van werknemerT.a.v. werknemers die wegens zwaarwichtige omstandigheden non-activiteit wensen welke niet is beperkt tot eenmaal per kalenderjaar en/of minder omvat dan 14 kalenderdagen, kan de KLM van deze beperkingen afwijken. Hetzelfde geldt voor het deelnemen aan internationale sportevenementen, indien de werknemer daarbij Nederland vertegenwoordigt.
 • Aan werknemers, die willen deelnemen aan werkzaamheden in ontwikkelingslanden voor maximaal 2 jaar, kan non-activiteit worden verleend, indien en voor zover het dienstbelang dit toelaat.
 • (1)Indien en voor zover de dienstuitvoering het toelaat, kan de KLM aan de werknemer op diens verzoek eenmaal per kalenderjaar non-activiteit verlenen voor een aaneengesloten periode van ten minste 14 kalenderdagen.
 • Huidige cao tekst:
 1. Gedurende non-activiteit zijn de artt. 6.2, 6.9, 6.12, 6.19, 8.1, 9.1, 9.2, 9.7, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.8, De werknemer dient aan te tonen dat hij zorg heeft gedragen voor adequate, aanvullende verzekeringen, voor zover dit noodzakelijk is in verband met de non-activiteit, en is gehouden de volledige voor de voortzetting van zijn lidmaatschap van het Pensioenfonds verschuldigde pensioenpremie aan de KLM te betalen, e.e.a. tenzij tussen de KLM en de werknemer anders is overeengekomen; de bedoelde pensioenpremie wordt door de KLM afgedragen aan het Pensioenfonds.
 2. 10.12 en 10.14, alsmede de Bijlagen 2 t/m 5A, 7, 9, 11 en 15 t/m 22 niet van toepassing.
 3. In afwijking op het voorgaande blijven bij non-activiteit tot een maand eventuele aanvullende verzekeringen alsmede de voorzieningen als bedoeld in art. 10.10 en Bijlage 9 (2) doorlopen en worden de bijdragen op reguliere wijze berekend resp. ingehouden op het salaris van werknemer in de maand na de non-activiteit. Indien in een kalenderjaar bij uitzondering meer dan eenmaal non-activiteit wordt verleend, is punt 3 eveneens van toepassing vanaf het moment dat het totaal van de non-activiteitsperioden 1 maand overschrijft Voorstel voor cao aanpassing:
 4. Art. 9.3. – Non-activiteit op verzoek van werknemer
 1. Schrappen ‘eenmaal per kalenderjaar’ en huidige cursieven
 2. Toevoegen cursief: werknemer kan pensioen inkopen bij het Pensioenfonds indien de aansluitende periode van de non-activiteit met 30 kalenderdagen wordt overschreden.
 3. Schrappen.
 • Vervallen buitengewoonverlof

 

 • Bepalingen Bijlage 5.I en bepalingen Bijlage 4 m.b.t. vrije dagen bij dienstjubileum – allemaal voorzienbare gebeurtenissen – zijn uit de wet geschrapt. KLM wenst als algemeen uitgangspunt aansluiting te zoeken bij de wet.
 • Sedert de BHV organisatie is er geen EHBO diploma meer vereist. In de praktijk deden mensen alsnog een cursus in de tijd en op kosten van KLM. Dit is inmiddels geschrapt. De overgangsmaatregel dient geen doel.
 • Voorstel:
 • Vervallen alle onderdelen Bijlage 5 I (m.u.v. van h):
  • Huwelijk of partnerregistratie (2 dagen)
  • Ondertrouw (1/2 of 1 dag)
  • Huwelijk 1e en 2e lijn (1 dag)
  • Examen (benodigde tijd)
  • Verhuizing (2 dagen per jaar)
  • Huwelijksjubileum 1e en 2e lijn (1 dag)
  • 25 en 40 jarig dienstjubileum (1 dag)
 • Onderdeel h (activiteiten ihkv een werknemersorganisatie) verplaatsen naar art. 3.3
 • Schrappen Bijlage 4 (1)
  • 25 jarig dienstjubileum (2 dagen)
  • 40 jarig dienstjubileum (5 dagen)
  • Beschikbaar zijn voor bedrijfshulpverlening (BHV) met EHBO bevoegdheid (1 dag per jaar)
 • Aanpassing dienst reizen

 

Context:

 • Bijlage 14 (Hotelaccommodatie) regelt niet arbeidsvoorwaardelijke zaken en hoort daarmee niet thuis in een cao regeling. Dat laat onverlet dat KLM zorgdraagt voor een adequate voorziening voor werknemers op dienstreis.Bijlage 14 (Hotelaccommodatie) schrappen
 • Voorstel:
 • Verlof management

Context:

 • KLM en werknemersorganisaties hebben eerder gesproken over het vereenvoudigen van het verlof. Het overleg hierover is verdaagd hangende een discussie over de zeggenschap van de compensatie voor doordeweekse feestdagen voor werknemers in ploegendienst.
 • In de cao 2015/16 zijn hierover afspraken gemaakt. Daarmee is de belemmering in de eerdere discussie beslecht en is het voorstel voor verlofmanagement wederom actueel.
 • Recent hebben partijen in het reguliere overleg rondom het toewijzen van CF-dagen vastgesteld, dat er sprake is van complexiteit.
 • Protocolafspraak generieke benadering van verlof:
 • Partijen treden met elkaar in overleg om te komen tot een meer generieke benadering van de verlofsoorten bij de toewijzing van het verlof, om daarmee de bestaande complexiteit te reduceren.
 • Vervoersvergoeding

Context:

 • KLM kent een km vergoeding voor woon – werkverkeer. Daarnaast geldt een overgangsregeling bij een standplaatswijziging (gedurende 24 maanden). Deze overgangsregeling is complex in de uitvoering slechts in een zeer beperkt aantal gevallen van toepassing.
 • De huidige vergoeding woon-werkverkeer is al in 2005 geïntroduceerd en KLM heeft nog steeds te maken met een overgangsregeling (‘zonevergoeding’). Ook dit brengt complexiteit met zich.
 • De reiskostenvergoeding in Bijlage 3D voor een extra opkomst of een opkomst in het weekend is onvoldoende duidelijk beschreven (‘welke vergoeding van toepassing’). Gezien het forfaitaire karakter van de woon-werkvergoeding en er niet gekort wordt bij minder opkomsten (bijv. een compenserende vrije dag), is er geen aanleiding om hier een aparte vergoeding voor te verlenen.
 • Voorstel:
 • Schrappen overgangsregeling bij een standplaatswijziging, Bijlage 9 (1)b en (1)c schrappen.
 • Schrappen overgangsregeling zonevergoeding (z.g. garantievink), schrappen Bijlage 9(1) cursief.
 • Schrappen de bepalingen in Bijlage 3B (3)a (reiskosten i.v.m. overwerk) en Bijlage 3D.V (4)a (reiskosten bij een weekend dienst), vervallen cursief onder lid 1 Bijlage 9 vervoer naar en van het werk
 • (1)     Vervoersvergoeding
 • Huidige cao-tekst:
 •  
 1. Werknemers ontvangen een vervoersvergoeding die tegelijk met het salaris wordt uitbetaald.
 2. Deze vervoersvergoeding is gebaseerd op het werkelijke aantal opkomsten per maand en op de kilometerafstand tussen het woonadres (postcode) en de standplaats (postcode) resp. parkeerplaats (P30/P40) van de werknemer, gerekend via de meest gebruikelijke route volgens een door de KLM gehanteerde professionele routeplanner. De vervoersvergoeding bedraagt € 0,09 per kilometer terwijl de hoogte van de vergoeding is gemaximeerd op een enkele reisafstand woon-werk van 50 km.
 3. Bij een standplaatswijziging overeenkomstig art. 7.1.2 wordt de bijbehorende vervoersvergoeding toegekend. Indien de afstand tussen het woonadres en de nieuwe standplaats groter wordt, worden de meerdere kilometers, voor zover gelegen boven het maximum van 50 km (enkele reisafstand), gedurende de eerste 12 maanden voor 100% vergoed en gedurende de volgende 12 maanden voor 50%.
 4. Na toekenning van een vergoeding ingevolge Bijlage 10 kan de werknemer, die op eigen initiatief weer naar een verder af gelegen woning verhuist, niet in aanmerking komen voor een hogere vervoersvergoeding.Voorstel cao-aanpassing:
 5. Voor werknemers die op april 2006 in dienst zijn bij de KLM geldt een overgangsregeling conform Protocol CAO’s 2005-2007 (staat op KLM Intranet Portal).
 • Schrappen overgangsregeling bij een standplaatswijziging, Bijlage 9 (1)b en (1)c schrappen.
 • Schrappen overgangsregeling zonevergoeding (z.g. garantievink), schrappen Bijlage 9(1) cursief.Voorstel cao-aanpassing:
 • Bijlage 3 B.III.(3)a. – Vergoedingen
 1. a. Eventuele extra interlokale vervoerskosten vergoed
 2. Bijlage 3 D.V.(4) – Vervangende vrije tijd
 3. a. Indien het rooster geen weekend diensten bevat, worden in geval van een weekend dienst op een roostervrije dag eventuele extra vervoerskosten vergoed•      Schrappen de bepalingen in Bijlage 3B (3)a (reiskosten i.v.m. overwerk) en Bijlage 3D (4)b (reiskosten bij een weekend dienst), vervallen cursief onder lid 1
 4. Voorstel voor cao aanpassing:

 

 

 

 

 

 • Afschaffen verhuis en inrichtingskosten

Context:

 • Wijziging van standplaats ‘binnen Nederland’ als bedoeld in Bijlage 10 (wijziging van standplaats en verhuizing naar een woning die tenminste 25 km dichter bij de nieuwe standplaats ligt) komt in de praktijk niet voor
 • Derhalve is de regeling vergoeding van verhuis- en herinrichtingskosten in Bijlage 10 overbodigSchrappen Art. 7.1 (2) 2e alinea en schrappen Bijlage 10
 • Voorstel:
 • Waarneming hogere functie.

Context:

 • De KLM vergoeding voor tijdelijke waarneming van een hogere functie in bijlage 16 is complex in de uitvoering.
 • Voorstel:
 • De huidige waarnemingstoeslag schrappen en vervangen door een bruto bedrag van € 200 per maand.
 • Voorstel voor cao-aanpassing:
 • Wijzigen tekst bijlage 16 (1): toevoegen na toegekend: ‘van € 200,- bruto per maand. Deze toeslag maakt geen onderdeel uit van de grondslag vakantiegeld, eindejaarsuitkering, winstdeling of Variabel Inkomen en is niet pensioengevend.’
 • Schrappen bijlage 16 (2).
 • Overwerk IGV in PLD en 9 jaar voor AOW leeftijd

Context:

 • In art 8.2 ‘Arbeid buiten de vastgestelde werktijden’ wordt een voorbehoud gemaakt
 • m.b.t. verplichten van overwerk voor medewerkers die in een wisseldienst werkzaam zijn en een leeftijd hebben vanaf 9 jaar voor leeftijd 65 (bedoeld was 9 jaar voor AOW leeftijd). Deze bepaling is niet objectief te rechtvaardigen waardoor er sprake is van leeftijdsdiscriminatie en blijkt in de praktijk ook nauwelijks gehanteerd te worden.
 • Overwerk algemeen

Context:

 • De KLM overwerkregelingen van Bijlage 3B en Bijlage 22 zijn complex en niet in overeenstemming met de huidige (behoefte aan) meer flexibele invulling van de werkzaamheden en werktijden.
 • In de huidige bijlage 3B krijgt medewerker ‘tijd voor tijd’ en compensatie in geld (op zon en feestdagen 1 uurloon per overuur en op overige dagen een ½ uur). Daarnaast kent B3B een ingewikkelde bepaling dat bij een rusttijd van 48 minuten het reguliere uurloon wordt betaald. Tot slot gelden weer andere bepalingen bij werken op paaszaterdag na 19.30 uur en voor 24 en 31 december met daar weer een onderscheid of deze dagen wel of niet in weekend vallen.
 • Voor MSG 1 t/m 3 (Bijlage 22) geldt in principe ‘tijd voor tijd’, maar deze bijlage bevat een zeer complexe regeling (bijv. geen compensatie als men in een kalendermaand minder dan 3 uur heeft gewerkt, bij meer dan 25 uur overwerk in de maand kan uitbetaling tegen uurloon plaatsvinden). Overwerk compenseren door ‘tijd voor tijd’:
 • Voorstel:
 • Van 07.00 – 22.00 uur : 1 uur voor 1 uur overwerk
 • Van 22.00 – 07.00 uur: 1½ uur voor 1 uur overwerk Bijlage 3B punt III. Vergoedingen huidige lid 2 en Bijlage 22.III .c Compensatie vervangen door ‘overuren/extra gewerkte uren worden gecompenseerd met vrije tijdwerknemer:
 • Voorstel voor cao aanpassing:
 • Van 07.00 – 22.00 uur : 1 uur voor 1 uur overwerk
 • Van 22.00 – 07.00 uur: 1½ uur voor 1 uur overwerk
 • Incidenteel werken op andere diensttijden

Context:

 • Het vergoeden van het incidenteel of het anders dan volgens een vast dienstrooster werken op van de normale dagdienst afwijkende tijden (werknemers in dagdienst) past niet binnen de huidige tijdsgeest (‘24 uurs economie’).

Voorstel:

Schrappen Bijlage 3E van de cao.

 

 

 

 

 

 • Vergoeding bij bedrijfsopleidingen

Context:

 • Er is geen ratio dat werknemer die een bedrijfsopleiding volgt (en dus in de tijd van de werkgever) daarvoor een extra vergoeding ontvangt (1 uurloon-max bij meerdaagse opleiding per cursusdag voor werknemers niet in het MSG systeem).
 • In de praktijk zijn er geen cursussen langer dan 15 weken .
 • Voorstel:
 • Schrappen vergoeding bij het volgen van een bedrijfsopleiding (1 uurloonmax)
 • Schrappen van de overbruggingsuitkering in Bijlage 3D (afbouw ploegentoeslag bij een cursus van meer dan 15 weken).
 • Voorstel voor cao aanpassing:
 • Schrappen van de Bijlage 3F (schrappen 1 uurloon max per cursusdag)
 • Schrappen Bijlage 3D.punt V.2c,1, 2e gedachtestreepje
 • Bijlage 3F.III.(2), 1e alinea verplaatsen naar Bijlage 3D.
 • Studie regeling

Context:

De studieregeling (Bijlage 19) beschrijft minutieus wanneer, waarvoor en voor hoeveel werknemer in aanmerking komt voor een kostenvergoeding. Dit is een regeling die lang geleden in de cao is opgenomen, hij is complex en past niet langer binnen huidige tijdsgeest

Voorstel:

 • Schrappen Bijlage 19.
 • Indien een werknemer een opleiding gaat volgen in het belang van KLM of op (uitdrukkelijk) verzoek van KLM, dan maken leidinggevende en werknemer afspraken over de wijze waarop werknemer hierin wordt gecompenseerd (tijd en tegemoetkoming in de kosten resp. op kosten van KLM). Dit past binnen HPO concept waarin de relatie tussen leidinggevende en werknemer centraal staat. Leidinggevende en werknemer kunnen tevens soortgelijke afspraken maken voor het volgen van een opleiding in het kader van de ontwikkeling van werknemer.
 • Voorstel voor cao aanpassing:
 • Art. 10.2 – Bijzondere betalingsregelingen
 • Huidige lid (3) vervangen door
 • (3)     ‘Indien een werknemer een opleiding gaat volgen in het belang van KLM of op (uitdrukkelijk) verzoek van KLM, dan maken leidinggevende en werknemer afspraken over de wijze waarop werknemer hierin wordt gecompenseerd (tijd en tegemoetkoming in de kosten resp. op kosten van KLM). Leidinggevende en werknemer kunnen tevens soortgelijke afspraken maken voor het volgen van een opleiding in het kader van de ontwikkeling van werknemer. ‘

 

 

 

 • Protocollaire afspraak

Context:

 • In het voorstel van de cao zijn verschillende voorstellen voor vereenvoudiging opgenomen. Om de HR processen te kunnen digitaliseren is verdergaande vereenvoudiging van processen en afspraken noodzakelijk.
 • Volgend uit de voorbereiding van MyHR4HPO zal benodigde vereenvoudiging concreet worden gemaakt.
 • Om voortgang in het programma te borgen is efficiënte besluitvorming noodzakelijk.
 • Protocolafspraak vereenvoudiging processen:
 • Partijen spreken af dat zij in reguliere grondoverleg constructief zullen samenwerken om implementatie van MyHR4HPO te ondersteunen.
 • Afhankelijk van de inhoudelijke voorstellen zal worden bepaald of het inrichten van een technische werkgroep ter voorbereiding van besluitvorming in grondoverleg noodzakelijk is.
 • KLM zal inhoudelijke voorstellen voor vereenvoudiging voorbereiden.
 • Overige afspraken
 • Garantie ploegentoeslag bij arbeidsongeschiktheid
 • Context:
 • In augustus 2015 is een afspraak gemaakt om te voorkomen dat een arbeidsongeschikte werknemer (35-80%) in aanmerking komt voor zowel een 70% aanvulling op de ploegentoeslag van het UWV als voor de garantietoeslag op grond van Bijlage 3D,punt V.2.c van 50%. Werknemer ontvangt hiermee een ploegentoeslag van 120%. In het arbeidsvoorwaardelijk overleg was hierover overeenstemming (geen verschil van mening over dat dit een onwenselijke situatie betreft).
 • FNV heeft aangegeven dat het wijzigen van de cao t.a.v. dit punt meegenomen moet worden in het reguliere cao proces.
 • Voorstel voor cao aanpassing:
 • Bijlage 7- hfdst 4 – Arbeidsongeschiktheid langer dan 104 weken (eerste arbeidsongeschiktheidsdatum op of na 1-1-2004):
 • d. Ploegentoeslag, toevoegen aan dit lid na de laatste zin:
 • ‘De bepalingen betreffende de garantietoeslag zijn niet van toepassing gedurende de loongerelateerde fase waarin de voor werknemer geldende ploegentoeslag wordt meegenomen in de voor hem geldende WGA uitkering en de KLM suppletie van 15%, de ploegentoeslag voor werknemer hiermee hoger uitvalt dan de voor hem geldende garantietoeslag van Bijlage 3D.’

 

 

 

 

 

 

 

Protocollaire afspraak: aanpassen Bijlage 15

Context:

 • De huidige Bijlage 15 is niet meer in lijn met de bestaande wetgeving en bevat regelingen die niet langer uitvoerbaar zijn omdat de onderliggende vooronderstellingen niet meer van toepassing zijn (o.m. aanpassen pensioenleeftijd, ontbreken FVP, aanpassen kantonrechtersformule, nieuwe wetgeving m.b.t. transitievergoeding).

Protocolafspraak aanpassen Bijlage 15:

Partijen zullen voor 1 juli 2017 afspraken maken die leiden tot een modernisering en in lijn brengen met nieuwe wetgeving van Bijlage 15 in de vorm van een Sociaal Plan met een vooraf vastgestelde looptijd.

Daaraan voorafgaand komen partijen overeen dat er geen cumulatie plaatsvindt van de voorzieningen van Bijlage 15 en de wettelijke voorzieningen (transitievergoeding)

Protocollaire afspraak: organisatie aanpassingen

Context:

 • In de cao 2015 – 2016 hebben partijen de afspraak gemaakt dat zij constructief zullen meewerken, voor zover mogelijk, aan de concretisering FTE-reductie a.g.v. charters/delayering (transformatie/reorganisatie)
 • Voorstel:
 • Partijen spreken in de cao 2016 af dat zij constructief zullen meewerken, voor zover mogelijk, aan de concretisering van de FTE-reductie als gevolg van de huidige reorganisatie aanpassingen binnen KLM (HPO /reorganisaties)

Protocollaire afspraak: roosterregeling en teamconcept (E&M)

Context:

 • Binnen E&M wordt momenteel studie gedaan naar de (verdere) introductie van het
 • z.g. teaming concept. Dit is onderwerp van bespreking met de medezeggenschap.
 • Tevens staat het onderwerp seasonality hoog op de agenda binnen E&M met het oog op het fluctuerende werkaanbod door de seizoenen heen binnen E&M. Ook daardoor is er behoefte aan meer flexibiliteit.
 • De huidige roosterregeling brengt beperkingen met zich mee en kent onvoldoende flexibiliteit in de verdere ontwikkeling van beide thema’s.
 • Voorstel:
 • Partijen zullen met elkaar in overleg treden om te komen tot een specifieke toepassing van de roosterregeling binnen E&M met het oog op de introductie van het teaming concept en de seasonality thematiek binnen E&M
 • Tegenprestatie

·         Grond cao 2016-2018: tegenprestatie

Bij het daadwerkelijk behalen van de productiviteitsdoelstelling is KLM bereid tot:
Werkgelegenheid:

Gedurende de looptijd van de CAO vindt geen gedwongen ontslag op bedrijfseconomische gronden plaats, zolang de instrumenten die hiervoor worden ingezet, waaronder de maximale inzet van interne en externe mobiliteit, professionele begeleiding en de VVR, toereikend zijn. Indien deze instrumenten (al dan niet voor specifieke (deel)groepen) ontoereikend blijken te zijn, treden partijen in overleg.

Verbeterde winstdelingsregeling:

Als partijen uiterlijk eind mei 2016 tot een overeenkomst komen voor een nieuwe cao inclusief protocollaire afspraken, zal per 1-1-2016 een verbeterde winstdelingsregeling conform de systematiek in de cao voor cockpit, worden geïntroduceerd

Betrokkenheid werknemersorganisaties:

In lijn met het Raamwerk (AMS/GG.15.007 d.d. 2 februari 2015) en in het kader van P2020 te nemen maatregelen, zal KLM (directie) zich maximaal inspannen om een positie in de Raad van Commissarissen (KLM en/of holding) voor werknemersorganisaties voor het grondpersoneel te realiseren

 

Verbeterde winstdeling regeling

 

Inhoud:

 • De verbeterde winstdelingsregeling is van toepassing over het boekjaar 2016 als er voor eind mei/begin juni 2016 een principeakkoord is afgesproken en komt in de plaats van de huidige winstafhankelijke beloning 2015
 • De verbeterde winstdelingsregeling komt overeen met de huidige winstdelingsregeling, maar stijgt naar 20% bij een Operating Margin van 8,5%
 • Winstdeling vindt plaats op basis van onderstaande winstdelingstabel via lineaire interpolatie(Operating Margin, zijnde de COI over een geheel boekjaar uitgedrukt als percentage van de jaaromzet, versus uitkering) Betrokkenheid werknemersorganisaties•      In lijn met het Raamwerk (AMS/GG.15.007 d.d. 2 februari 2015) en in het kader van P2020 te nemen maatregelen, zal KLM (directie) zich maximaal inspannen om een positie in de Raad van Commissarissen (KLM en/of holding) voor werknemersorganisaties voor het grondpersoneel te realiseren
 • Inhoud:
 •  
 • Winstdelingstabel
Back To Top
Zoeken