Ga naar hoofdinhoud

NVLT Standpunt inzake: De regerings maatregelingen bij KLM

Beste leden van de NVLT bij KLM, RJC en Transavia,

Wij hebben jullie onlangs geïnformeerd over het feit dat 7 KLM grondbonden een brief aan de Europese Commissie hadden gestuurd. In deze brief hadden we de Commissie gevraagd om in haar besluit de -naar onze mening- onrechtmatige en onredelijke eisen van de Nederlandse regering  aan KLM en aan KLM’ers mee te nemen.  

Absurde eisen
De voorwaarden  van de regering zoals, de 15% bezuiniging verplichting om KLM competitiever te maken, de zogenaamde ‘substantiële bijdrage’ met een staffel van modaal tot 3x modaal, de reductie van nachtvluchten, de milieu en geluidshinder reductie en kerosine en vlieg‐belastingen, zijn tot stand gekomen zonder dat de regering de bonden heeft geïnformeerd en of geraadpleegd. Dit dictaat is naar onze mening en die van andere bonden een schending van de positie van de vakbonden in Nederland en is ook een schending van de “Fundamental Principles and Rights at Work” van de International Labor Organisation (ILO). De Europese Commissie heeft ondertussen het steunpakket aan de KLM goedgekeurd, antwoord op onze brief hebben we nog niet ontvangen. Dus wat ons betreft staan nog alle opties open!

Onrechtmatigheid
Naar onze mening is het door de Nederlandse regering buitenspel zetten van de bonden een onrechtmatige, maar ook nog eens een domme actie. Immers de vakbonden hebben het recht maar ook de verplichting om over de arbeidsvoorwaardelijke zaken te praten. Bonden vertegenwoordigen uiteraard hun leden maar hebben ook een verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat het bedrijf een gezonde toekomst heeft. Het zal duidelijk zijn dat als het met bedrijf goed gaat, de bonden er voor zullen zorgen dat het daardoor ook met medewerkers goed gaat. Door het buitenspel zetten van de NVLT wordt het vrijwel onmogelijk om onze verantwoordelijkheid te kunnen nemen. De afgelopen jaren heeft KLM al bewezen dat zij competitief was, de significante winsten zijn hiervan het bewijs. Door de corona crisis is er veel veranderd in de luchtvaart en er is veel onzeker over hoe de situatie zich gaat ontwikkelen. Wel is duidelijk geworden dat KLM de komende jaren kleiner zal gaan worden en dat de capaciteit prognoses tot eind van het volgend jaar op ca. 80% staan.

Less competitive
Over hoe de bezettingsgraad er dan uit zal zien kan ook slechts gespeculeerd worden. Dit zou de reden zijn dat de regering de 15% bezuinigingsmaatregel aan KLM heeft opgelegd. Naar onze mening is dit gedeeltelijk waar, maar wij denken dat de absurde extra eisen met betrekking tot nieuw in te voeren ticket- en kerosine belastingen, zwaardere milieu- en geluidshinder criteria, het reduceren van 20% van de nachtvluchten en de afspraak om de terugbetaling van de leningen en kredieten met exorbitante rentepercentages de bezuinigingseisen hiermee hebben vergroot.   Wij stellen dat KLM en de KLM’ers voor een bijna onmogelijke opgave staan en dat de bedrijfsvoering van KLM door de regering  juist “less competitive” wordt gemaakt.

Nivellering
De eis van het loonoffer voor het personeel is het bewijs van een ondoordachte exercitie en zal ertoe leiden dat er een schreefgroei ontstaat in de huidige salaris verschillen. De beloning van functies met name in de techniek zal niet meer in de bestaande classificatie systemen passen. De betaling van lagere functies zal door het loonoffer inlopen op functies in de hogere salarisschalen. Wij kunnen jullie niet uitleggen dat bijvoorbeeld grondwerktuigkundigen minder kunnen gaan verdienen dan hun collega monteurs.

Schaarste
Voor de corona crisis waren er al flinke tekorten aan luchtvaarttechnici. Bij de dochterbedrijven van KLM, met name de onderhoudsafdelingen van Transavia en het Regional Jet Center hebben de luchtvaarttechnici door de nijpende tekorten geen vrijwillige vertrekregeling aangeboden gekregen. Het loonoffer wat ook bij de dochters van KLM zou moeten gelden, zal er toe kunnen leiden dat luchtvaarttechnici elders hun heil gaan zoeken en dus vertrekken uit de luchtvaartsector of overstappen naar het ZZP-schap.   De NVLT is van mening dat de tekorten van Luchtvaarttechnici ertoe kunnen leiden dat de operatie van de KLM, KLC en Transavia vloot onder druk komt te staan en zelfs zou kunnen stagneren. Immers de vliegtuigen van de vloot mogen pas aan hun vlucht beginnen als deze zijn “vrijgegeven voor gebruik” door bevoegde luchtvaarttechnici.  De NVLT wil weten welke maatregelen de bedrijven zullen nemen om de verdere leegloop van de technische afdelingen te voorkomen.

Uitstel loonsverhoging KLM
KLM heeft de bonden onlangs gevraagd of de in de huidige cao afgesproken loonsverhoging van 2,5% per 1 augustus uitgesteld kan worden, zodat deze meegenomen kan worden in het bezuinigingspakket van 15%. We vinden dit een vreemde redenering; de regering heeft een loonoffer gevraagd vanaf 1x modaal (€36500 inkomen per jaar) en of 1,5x modaal als de daarover aangenomen Kamermotie eerbiedigt wordt. Het uitstellen van de loonsverhoging betekent dat ook de werknemers tot deze grens gaan inleveren en dat is juist wat de regering niet wilde!

Eerst duidelijkheid
De NVLT vindt dat er op dit moment helemaal niets ingeleverd moet gaan worden, wij willen dat KLM eerst de berekening maakt over wat er al is bespaart en ingeleverd. Er moet een optelsom komen van factoren die kosten besparend zijn geweest bijvoorbeeld.:  
1. welke kostenbesparing levert de vrijwillige vertrekregeling op?  
2. welke kostenbesparing levert de afname van de flexibele schil bestaande uit jaarcontracten en uitzendkrachten op?  
3. welke besparing op de structurele loonkosten heeft de destijds geïntroduceerde winstdelingsregeling wintsdelingsregeling (WDR) opgeleverd (de WDR was een bezuinigingsverzoek van KLM om geen structurele loonsverhoging af te spreken).  De WDR gaat door de huidige crisis situatie en de zware eisen van de regering de komende jaren niet meer uitbetaald worden, simpelweg door het feit dat KLM meer dan 400 miljoen euro winst moet maken om de WDR nog tot uitbetaling te laten komen.     
4. Wat heeft levert de eindafrekening van de kostenbesparing “Perform 2020” op?  

Herstructurering
KLM heeft aangegeven dat zij komende maanden met de herstructureringsplannen gaat komen, de arbeidsvoorwaardelijke consequenties en eventuele boventalligheid zijn nog volledig onbekend. Wij hechten eraan nogmaals uitdrukkelijk te vermelden dat de NVLT bereid is om met KLM in overleg te treden ‐zoals ook in de cao is afgesproken‐, maar dat wij dit pas zinvol achten als het proces en de inhoud van dat overleg vooraf is vastgesteld. De NVLT realiseert zich ook dat een kostenbesparing nodig zal zijn. Maar hoe, langs welke weg en met welke inhoud kunnen wij op dit moment nog niet bepalen, door het ontbreken van vrijwel alle noodzakelijke informatie voor een goede beoordeling van de te nemen stappen. De gezamenlijke bonden hebben KLM een brief gestuurd waarin zij dit hebben aangegeven. De NVLT hoopt dat KLM de gezamenlijke vragen zal beantwoorden, zodat wij als NVLT leden onze verantwoording voor de toekomst van KLM kunnen nemen.  

Het bestuur

Gezamenlijke reactie voorstel KLM loonsverhoging augustus 2020

https://nvlt.org/wp-content/uploads/2020/07/Gezamenlijke-reactie-voorstel-KLM-loonsverhoging-augustus-2020-def-3.pdf

Bijlage behorend bij Gezamenlijke reactie voorstel KLM loonsverhoging augustus 2020

https://nvlt.org/wp-content/uploads/2020/07/Bijlage-behorend-bij-Gezamenlijke-reactie-voorstel-KLM-loonsverhoging-augustus-2020-def-1.pdf

Back To Top
Zoeken