skip to Main Content

NVLT tekent uitkeringsregeling chroom6 niet!

Leden unaniem: “geen eenmalige uitkering blootstelling’, onbegrijpelijk!

Beste NVLT-leden bij KLM, Transavia en RJC,

Naar aanleiding van de ledenvergaderingen over de uitkeringsregeling chroom6, heeft het Bestuur vandaag de onderstaande brief verzonden aan KLM, Transavia en het RJC.

[start brief]
Geachte heren Stienen, De Nooijer en Van Eijk,

Tijdens de ledenvergaderingen op 9 november 2022 hebben de aanwezige leden unaniem besloten, dat de NVLT niet zal mee tekenen voor de KLM-groep uitkeringsregeling chroom6. Belangrijkste reden daarvoor is het ontbreken van een eenmalige uitkering voor blootstelling.

Altijd streven naar “nul blootstelling”
Naar het gevoel van onze leden hebben de werkgevers van de KLM-groep zich jarenlang verscholen achter regeltjes en grenswaardes waar het gaat om de blootstelling aan chroom6. Het ziektegevaar van chroom6 is al zeer lang bekend. Reeds in het Arbeidsomstandighedenbesluit van 2006 (Staatscourant 28 december 2006) is gepubliceerd dat de blootstelling aan chroom6, los van de geldende grenswaarde, op alle technisch haalbare manieren zo laag mogelijk moest worden gehouden. Naar de mening van de leden werd omwille van de commerciële belangen nooit gestreefd naar “nul blootstelling”.

Deze conclusie doet naar hun idee overigens nog steeds opgeld, als het gaat om de bescherming tegen dagelijkse blootstelling aan onder meer (ultra)fijnstof, dieselgassen en TCP’s. De gevaren voor de gezondheid van deze blootstellingen zijn evident, maar voordat adequate preventieve maatregelen worden genomen lijkt u als werkgevers eerst jarenlange onderzoeken af te wachten.

Deze houding ten aanzien van gezondheidsrisico’s op het werk heeft ook nog eens een negatief effect op behoud van medewerkers en de aantrekkelijkheid om nieuwe collega’s aan te trekken, in de toch al schaarse arbeidsmarkt voor luchtvaarttechnici!

Slecht werkgeverschap
Dat de KLM-groep de eenmalige uitkering niet wil aanbieden aan alle blootgestelde medewerkers, die – volgens het RIVM- allemaal het risico lopen op ernstige aandoeningen, is in de opinie van onze leden een uiting van “slecht werkgeverschap”. Medewerkers hadden mogen verwachten dat hun werkgevers zorgdroegen voor een gezonde en veilige werkomgeving. Dat was niet het geval en uw gebrek aan rekenschap wordt nu niet (h)erkent.

Onze leden en hun families gaan met dit “Zwaard van Damocles” boven het hoofd een ongewisse toekomst tegemoet. U zult kunnen begrijpen dat onze leden, als het gaat om het vertrouwen in de werkgever, weer terug bij af zijn. Terwijl dit vertrouwen juist zo broodnodig is om de KLM-groep door de huidige en komende moeilijke periodes heen te blijven helpen.

Vervolgstappen
De NVLT roept u als werkgevers nadrukkelijk op om vanaf nu altijd te streven naar “nul blootstelling” aan schadelijke stoffen op alle werkplekken en daarvoor alle beschikbare maatregelen te treffen, procedures op te stellen en benodigde investeringen te doen.

In de ledenvergaderingen is ook vastgesteld dat het toezien op het verplicht (preventief) gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) een belangrijke bijdrage zal leveren aan het verminderen van blootstellingen. Ook leidt dat tot meer acceptatie in de operatie dat tijd moet worden ingeruimd om PBM’s in te zetten.

De NVLT roept u daarom op scherp toe te zien op het gebruik van PBM’s door medewerkers en ook actief een bewustwordingscampagne te starten waarin het belang van PBM gebruik wordt uitgelegd.

Ook zijn verschillende opmerkingen gemaakt over plaatsen waar nog steeds met chromaathoudende stoffen wordt gewerkt, zonder dat hiervoor gewaarschuwd wordt of dit niet in manuals is opgenomen. Daar wordt in voorkomende gevallen dus ook géén gebruik gemaakt van PBM’s.

Wij verzoeken de KLM-groep om een inventarisatie van deze plaatsen maken. Uiteraard met de bedoeling om wél te gaan zorgen voor waarschuwingen rond deze plaatsen en het instellen van het gebruik van PBM’s.

Tot slot ontvingen wij diverse signalen (onder andere KLM H14 Decobaai) over nog te ontvangen terugkoppeling van KLM SCO ten aanzien van het onderzoek. Wij verzoeken u om deze communicatie alsnog te verzorgen.

Geen daad bij het woord
De NVLT vertegenwoordigt het grootste aantal medewerkers in de KLM-groep die onbewust en ongewild meer dan een halve eeuw zijn blootgesteld aan chroom6. Dat onze leden de voorliggende regeling niet door het Bestuur willen laten ondertekenen is een signaal, dat door u onvoldoende is rekening gehouden met de gevoelens en belangen van onze leden. U heeft eerder wel erkend dat al onze leden in hun carrière zijn blootgesteld aan chroom6, maar dit is slechts een gratuit “mea culpa”. Naar onze mening had deze erkenning niet slechts met de mond beleden moeten worden, maar ook met een materiële eenmalige uitkering.
[einde brief]

Geen consequenties voor de uitkeringsregeling bij ziekte
De uitkeringsregeling is een voorschot regeling en geen overeenkomst tussen KLM en vakbonden. De regeling voor uitkering bij ziekte zal dus ook zonder instemming van de NVLT worden uitgevoerd zoals is vastgelegd. Ook NVLT-leden die geconfronteerd worden met aandoeningen die gerelateerd zijn aan chroom6, kunnen zonder voorbehoud aanspraak maken op de uitkeringen. De NVLT heeft dit deel van de afspraken overigens wel steeds als voldoende en in lijn met Defensie en Nederlandse rechtspraak beoordeeld.

Individuele ondersteuning
Meer informatie over inschrijving voor de regeling bij ziekte, zullen wij jullie later deze maand in een aparte nieuwsbrief laten weten. NVLT-leden kunnen uiteraard rekenen op hulp en support bij een aanvraag om een uitkering. Ook bij een mogelijke bewaarprocedure kan -na een positief haalbaarheidsadvies- aanspraak worden gemaakt op individuele ondersteuning.

Als je nog verdere vragen en/of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op via nvlt@nvlt.org.

Met vriendelijke groet,
Bestuur NVLT

Schrijf je ongeorganiseerde collega in als lid van de NVLT!
Tik/ klik hier voor meer informatie en aanmelden.Back To Top
Zoeken