Skip to content

NVLT Voorstellen KLM CAO 2019 e.v.

Voorstellen KLM CAO 2019 e.v.

Looptijd.
Wij stellen voor om van een looptijd uit te gaan van drie jaar (van 1 juli 2019 t/m 30 juni 2022).

1. Inkomen.

Wij stellen voor:

-om de lonen en loonschalen, met ingang van 1 juli 2019, met 5% te verhogen.

-om de lonen en loonschalen, met ingang van 1 juli 2020, met 2,5% te verhogen.

-om de lonen en loonschalen, met ingang van 1 juli 2021, met 2,5% te verhogen.

 

2. Pensioen / DBC (deelnemersbijdrage compensatieregeling).

Wij stellen voor de toekenning van de DBC wederom voort te zetten en uiteindelijk structureel op te nemen in de pensioenregeling.

 

3. Duurzame Inzetbaarheid.

De NVLT onderschrijft het belang van duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Niet alleen vanuit het oogpunt van werkzekerheid, maar ook      vanwege het feit dat werknemers steeds langer moeten werken. Daarbij komt dat vrijwel al onze leden in ploegendienst werken. Naast mogelijke uitkomsten van het ‘co-creatie’ traject over dit onderwerp, stellen nu al het volgende voor:

Gesubsidieerde deeltijd
Wij stellen voor om de ingang van de 80 /90 /100 regeling uit te breiden naar 7 jaar voor de AOW leeftijd.

Nachtdiensten 55+
Wij stellen voor om de huidige afspraken (inspanningsverplichting) te herzien en te komen tot structurele afspraken.

Aankoop extra vrije dagen
Wij stellen voor dat aankoop van extra vrije dagen altijd mogelijk is, mits dit niet leidt tot een verhoging van het verlofsaldo aan het einde van het kalenderjaar.

 

4. Regeling certifying staff E&M.

Verhoging Part-66 vergoedingen
Over dit onderwerp zijn tijdens de vorige cao onderhandelingen nieuwe afspraken gemaakt. De NVLT is desalniettemin van mening dat de Part-66 toelage in het kader van waardering voor bijzondere bevoegdheden en marktwerking, verder verhoogd moeten worden. Daarom stellen we voor om gedurende de voorgestelde cao periode de vergoedingen in stappen van 500 euro per jaar te verhogen

Combinatie CAT. B en CAT. A
Medewerkers die naast een CAT. B autorisatie ook in het bezit is van een CAT. A autorisatie, krijgen voor de CAT.A geen vergoeding. Daarom stellen wij voor, bij een combinatie van CAT. B en CAT. A autorisaties beide voor een vergoeding in aanmerking te laten komen. Met dit voorstel willen we verdere flexibilisering bevorderen door medewerkers te stimuleren breder inzetbaar te zijn.

Verhoging en uitbreiding type 145-autorisaties
a. De CAT. A/C krijgt momenteel een percentage van de CAT. B vergoeding. Wij stellen voor de vergoeding voor type autorisatie(s) van de CAT. A medewerker gelijk te trekken met die van de CAT. B werknemer. De vergoeding voor ‘overig’ bij CAT. C medewerkers willen we gelijktrekken met de vergoeding voor de eerste type autorisatie van de CAT. B medewerker.

b. Om flexibiliteit verder te verhogen is het wenselijk dat medewerkers beschikken over meer dan 3 type 145-autorisaties. Daarom stellen nogmaals voor de type 145-autorisatie betaling van 3 naar 4 te verhogen.

Vergoeding KLM Approval licence

Monteurs binnen E&M zijn in het bezit van een bijzondere bevoegdheid, zijnde de KLM Approval licence volgens het MAM (KLM Maintenance Authorisation Manual). Anders dan bij de Part-66 toelage van de Certifying Staff staat daar geen vergoeding tegenover. Wij stellen dan ook voor om voor de KLM Approval licence een vergoeding van 500 euro per jaar te introduceren.

Introduceren van een CAT. D autorisatie vergoeding

Wij stellen voor om een vergoeding te introduceren voor de bijzondere bevoegdheid van de CAT-D medewerkers (CRS motoren en componenten). Anders dan bij de Part-66 toelage van de Certifying Staff staat daar geen vergoeding tegenover. Wij stellen dan ook voor om voor de KLM CAT. D autorisatie een vergoeding van 1000 euro per jaar te introduceren.

Uitbetaling van de part 66 en 145- autorisatie vergoedingen.
We stellen voor om bovenstaande vergoedingen in de maand september uit te betalen in plaats van in de maand december. Reden daarvoor is de wens van onze leden om de diverse vergoedingen meer over het jaar verdeeld uitgekeerd te krijgen.

 

5. Teaming.

Indien er taken die nu elders in de organisatie liggen (b.v. beoordeling, roosters, councils/starpoints enz.) naar een team worden verplaatst, dan vinden wij dat hier in een nog nader overeen te komen vergoeding tegenover moet staan.

 

6. Flexibel werken.

Indelen KV-dagen
Wij stellen voor om op vrijwillige basis de teams binnen E&M verantwoordelijk te maken voor het indelen van de KV-dagen. Deze flexibiliteit kan een substantiële kostenbesparing opleveren. Daarom stellen we tevens voor daar een vergoeding tegenover te stellen van een nader overeen te komen percentage van het voordeel.

Variabele opkomsten
Wij willen nieuwe diensten introduceren van max 12 uur (6:00 tot 18:00 en 18:00 tot 6:00). Deze twee diensten kunnen alleen op vrijwillige basis in geroosterd worden. De aanzegtermijn is minimaal 12 uur van te voren. De dienst lengte is minimaal de dienstlengte basisrooster en maximaal 12 uur. Uren boven het basisrooster is overwerk. Compensatie voor deze flexibiliteit is 1,5 uurloon per dienst.

Werken (op verzoek van KLM) op roostervrije dagen
Het komt zeer regelmatig voor dat er dienstaanpassingen gevraagd worden. Medewerkers worden dan door KLM gevraagd om op een roostervrijdag te komen werken om de productie veilig te stellen. Dit vraagt flexibiliteit van de medewerkers, veroorzaakt vaak een ongemak voor de medewerker en levert voordeel op voor KLM (bijvoorbeeld geen inhuur). Wij stellen daarom voor hier een nader overeen te komen vergoeding voor af te spreken.

 

7. Ouderschapsverlof

Wij stellen voor de termijn voor de aanvraag van ouderschapverlof terug brengen van 6 maanden naar de wettelijke termijn van 2 maanden.

 

8. Art.10.14 Jubileum uitkering.

Wij stellen voor om voor medewerkers die 5 jaar voorafgaand aan hun jubileum minder zijn gaan werken, bij de berekening van de jubileum-uitkering uit te gaan van het hoogste parttimepercentage gedurende de eerder genoemde 5 jaar.

 

9. Bring your own device.

Voor de uitvoering van werkzaamheden komt het nog steeds voor dat medewerkers hun eigen devices gebruiken. De ter beschikking gestelde mobiele telefoons volstaan niet. Daarom stellen we voor dat indien de KLM aan de werknemer geen geschikte devices ter beschikking stelt voor het uitvoeren van zijn of haar werk, er door KLM een ‘bring your own device budget’ beschikbaar gesteld zal worden van 200 euro per jaar voor een smartphone en 400 euro per jaar voor een iPad.

 

10. Aandelen en zetel RvC (Perform 2020) / Fair Share.

Afgelopen jaren heeft het grondpersoneel bijgedragen aan de doelstellingen van Perform 2020. In de onderhandelingen van de laatste cao is hier uitgebreid bij stilgestaan. Eerder hebben wij voorgesteld dat ook – net zoals bij de vliegers – de grondmedewerkers in aanmerking komen voor aandelen van het bedrijf en een positie in de RvC (Holding).
In onze optiek betreft het de nakoming van een reeds bestaande afspraak. Wij wensen daarom nog steeds hierover nadere afspraken met u te maken.

 

11. Aanvullende en/of gewijzigde voorstellen.

Wij behouden ons het recht voor om tijdens de cao gesprekken aanvullende en/of gewijzigde voorstellen te doen.

 

Uiteraard houden wij jullie op de hoogte van de onderhandelingen.

Het bestuur.

 

Back To Top
Zoeken