Skip to content

NVLT voorzitter kijkt terug naar 2020 en ziet vooruit naar 2021.

NVLT voorzitter kijkt terug naar 2020 en ziet vooruit naar 2021.

2020 Crisis

Een jaar om nooit te vergeten, een jaar dat door de Coronacrisis letterlijk en figuurlijk iedereens leven op z’n kop heeft gezet. Een gebeurtenis die niemand ooit voor mogelijk had gehouden. Velen van jullie zullen te maken hebben gehad met zorg, boosheid, angst en onbegrip. Zorg en angst over je eigen gezondheid maar ook die van jullie familie en vrienden, ongetwijfeld zullen er onder jullie leden zijn die deze angst de waarheid hebben te zien worden omdat ze zelf ziek zijn geworden of omdat zij dierbaren om hun heen kwijt zijn geraakt. Van uit het bestuur alsnog onze oprechte deelneming hiervoor.

Veranderingen

Wie had ooit kunnen denken dat de wereld om ons heen zo snel zou kunnen veranderen, dat de luchtvaart vrijwel zou stagneren en dat hierdoor de bedrijven waar jullie werken het zo moeilijk hebben gekregen. De beelden van geparkeerde vliegtuigen en helikopters, de stilte op de luchthavens en het lege luchtruim zijn in ieders geheugen gegrift. Iedereen heeft het op z’n klompen kunnen aanvoelen dat het economisch effect hierdoor ongekend groot moest worden.

Noodmaatregel

Gelukkig heeft de regering er voor gezorgd dat er een Noodmaatregel “Overbrugging voor Werkgelegenheid” (NOW) kwam voor bedrijven die meer dan 20% omzet verlies door de crisis hebben geleden. KLM, Regional Jet Center RJC en Transavia hebben hiervan tot nu aan toe net als vele duizenden bedrijven in Nederland dankbaar gebruik gemaakt. Een mooie bijkomstigheid was en is dat de regering heeft besloten dat er geen gedwongen ontslagen mochten komen gedurende de NOW periode. Bij CHC Helikopters die door de omzet verlies marge net niet gebruik kon maken van de NOW, waren ontslagen waaronder luchtvaarttechnici mede door de lage olieprijs en het stoppen van enkele onderhoudscontracten helaas onvermijdelijk.

Flexibiliteit

De meeste van jullie hebben kunnen ervaren wat het is om thuis te zitten en te wachten totdat je werd opgeroepen om te komen werken, het ene vliegtuigtype vloog nog wel de andere niet meer. Dit heeft voor veel flexibiliteit van de leden gevraagd, omdat b.v. bij de ene KLM afdeling veel werk was en bij de andere bijna geen werk. De geparkeerde vliegtuigen op de verschillende luchthavens in Nederland moesten een goedgekeurd onderhoudsprogramma ondergaan, wat gelukkig voor de Luchtvaarttechnici veel werk opleverde!

Prognose

Halverwege het jaar was de prognose van de International Air Transport Association (IATA) voor de rest van het jaar en komend jaar niet erg optimistisch, men verwachte en verwacht nog steeds dat ca. het eind van 2021 dat de globale luchtvaart enigszins aantrekt. Gedachtes over wanneer de oude productie van voor de crisis weer behaald gaat worden lopen erg uit een en hangen van veel variabelen af.

Positie KLM groep

De KLM directie heeft terecht geconstateerd dat de levensvatbaarheid van de KLM groep met deze productiegetallen vrijwel kansloos was. Het verdwijnen van KLM op Schiphol zou een enorme economische aderlating zijn geweest voor de positie van Schiphol en bijhorende toeleveringsbedrijven. Schiphol met haar “HUB” functie en KLM met haar enorme globale netwerk zijn om onomstotelijk met elkaar verbonden, “connectiviteit”, het toverwoord wat betekend dat jaarlijks duizenden passagiers via Schiphol naar enorm veel bestemmingen meestal rechtstreeks worden vervoerd.

Lening en garantstelling

Het grootste gedeelte van deze passagiers wordt door vliegtuigen van de KLM groep vervoerd. Dat is ook de reden waarom de regering onder leiding van Wopke Hoekstra heeft besloten om de KLM groep te helpen met financiële steun in de vorm van leningen en garantstellingen tot aan een bedrag van € 3.4 mld. Uiteraard sta je als vakbond dan te juichen omdat dit de mogelijkheid geeft voor de groep om te kunnen overleven, en dus toekomst perspectief biedt voor onze leden.

Erkende vakorganisatie

Natuurlijk begrepen wij direct dat dit consequenties zou gaan hebben voor de bedrijven in de KLM groep, kijkend naar productie prognoses kon het niet anders dat bezuinigen en reductie van personeel eraan zouden komen. De NVLT zou hierin als erkende vakorganisatie zeker haar verantwoordelijkheid willen nemen, immers ‘erkenning’ geeft rechten en plichten. Eén van deze plichten is dat er ook gekeken moet worden naar de situatie bij de bedrijven en daar dan adequaat op anticiperen met aanvullende CAO afspraken. Dit is de formele positie van bonden in Nederland, CAO onderhandelingen zijn het exclusieve domein van bonden. De reden hiervoor is het feit dat de leden het recht hebben dat zij vertegenwoordigd worden door haar bonden zodat hun belangen als werknemer op sociaal en arbeidsvoorwaardelijk vlak gewaarborgd blijven. Bewijzen hoe deze belangen niet worden eerbiedigt zijn in vele landen in de wereld terug te vinden met alle negatieve gevolgen voor de werknemers vandoen.

De NVLT ging er dan ook van uit dat de bonden en KLM er samen uit zouden komen om de toekomst voor de groep veilig te kunnen stellen, de leden zouden hierdoor meer begrip en acceptie kunnen opbrengen. Helaas heeft de regering een andere zienswijze gehad en heeft verschillende eisen aan de steun gesteld, het dictaat van een substantieel loonoffer t/m 20%, de bedrijfsbesparing van 15% i.v.m. de concurrentiepositie van de KLM groep en het niet betrekken van de bonden vonden wij erg vreemd en zelfs zacht gezegd een “beetje dom”!

Loonoffer

Wij waren niet blij hoe het loonoffer tot stand is gekomen, niet vanwege het feit dat er ingeleverd en bezuinigd moest worden, maar omdat de regering had aangegeven dat de maatregelen door de bonden en KLM verder uit onderhandeld moesten worden. Omdat de bonden niet zijn meegenomen in de afspraken en de afspraken niet transparant waren zouden die volgens ons voor veel onbegrip gaan zorgen. Waarom moesten de bonden verder de regeringseis uit onderhandelen als de uitkomst al door de regering vast gesteld was! Gekscherend heb ik wel eens gezegd dat door de opstelling van de regering, de regering zelf een beter resultaat heeft geblokkeerd, het kon best wel mogelijk zijn geweest dat de bonden bereid waren tot een groter loonoffer!

Extra eisen

De regering meende dit te moeten doen omdat coalitie partijen en oppositie allemaal een eigen mening hadden over de toekomst van KLM en Schiphol, bovendien vond zij dat de gedragenheid naar de belastingbetaler hiermee verantwoord kon worden. Dit resulteerde in extra eisen op gebied van milieu, leef en woonomgeving, b.v. CO2 reductie van 50% in 2030, reductie van 20% nachtvluchten het gebruik van alternatieve brandstoffen. Maatregelen die o.i. op den duur vanzelfsprekend zouden moeten zijn, maar waarvoor geïnvesteerd dient te worden en waar tijd een rol speelt.

De maatregelen van het loonoffer zouden van toepassing zijn op de duur van de gebruikmaking van de lening, de andere maatregelen van bezuinigen en milieu eisen zouden structureel blijven. De lening heeft een looptijd van 5 jaar en afhankelijk van welk gedeelte er gebruik van wordt gemaakt moet een aanzienlijke rente hierover worden terug betaald. De KLM groep en haar werknemers krijgen de zware taak om al deze eisen de komende jaren te realiseren. Naar onze mening had de regering eerst moeten kijken wat haalbaar is en de KLM groep de kans moeten geven om te kunnen overleven en dan pas de extra eisen te introduceren. 

Concurrentie positie

Zo als wij het zien worden de bedrijven van de KLM groep door de extra maatregelen extra financieel belast, het verdienmodel was goed, de resultaten van afgelopen jaren hebben dat bewezen. Nu moet er meer verdient worden om kosten voor de leningen en milieu etc. te kunnen betalen. De 15% bezuiniging zou gerealiseerd moeten worden doordat er 5000 arbeidsplaatsen moesten verdwijnen, de brandstofkosten door capaciteit te verlagen en de kosten van gebouwen te reduceren. En dat allemaal om de concurrentie positie van de KLM groep te verbeteren.

Naar de mening van het bestuur erg vreemd, de extra eisen zetten juist de winst marge onder druk en verslechteren de positie van de KLM groep alleen maar. Het is maar de vraag of andere luchtvaartmaatschappijen zulke extra eisen van hun regering opgelegd hebben gekregen, wij denken van niet.

Vrijwillige vertrek regeling

Uiteraard zijn we de KLM collegae dankbaar die met de “vrijwillige vertrek regeling“ zijn vertrokken, door de reeds bestaande tekorten aan luchtvaarttechnici en hun vertrek zijn er bij onze leden bij de KLM groep tot nu aan toe geen ontslagen nodig geweest. Wij wensen de vrijwillige vertrekkers veel geluk met hun welverdiende rust en voor diegene die een andere baan vinden veel succes. Op de werkvloer is het vertrek van veel collegae niet onopgemerkt geweest, gewoon het gemis van een collega waar je vele jaren mee gewerkt hebt maar ook door de gaten in roosters. Er wordt van jullie veel flexibiliteit verwacht, wat ik begrepen heb is de saamhorigheid groot jullie zitten allemaal in het zelfde schuitje.

Air France-KLM

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat er in media er nogal wat commotie is ontstaan over de wens van de AF-KL Holding om meer te integreren tussen Air France en KLM. Wat ons betreft is elke integratie gedachte gedurende deze crisis situatie ongewenst en spreekwoordelijk een beetje “dom”! De huidige reeds bestaande integratie heeft haar succes bewezen, de resultaten van AF-KL en KLM waren erg goed. De KLM werknemers zijn net bekomen van het fenomeen “loonoffer” en hebben vele collegae vrijwillig en verplicht zien vertrekken, bovendien maken zij zich nog grote zorgen voor hun toekomst. Bij elke integratie gedachte zal hun zorg alleen maar toenemen en zullen zij zich op den duur hier tegen verzetten. Het NVLT bestuur meent dat Air France en KLM samen het meeste succes zullen hebben en is dus niet tegen integratie, wij menen wel dat integratie pas aan de orde kan zijn als KLM weer goed draait en de bonden en ondernemingsraden hier invloed en zeggenschap over hebben. Nu heeft geen enkele bond of OR formeel iets te zeggen in de Holding, op zich vreemd omdat alle strategische beslissingen m.b.t Air France en KLM daar genomen worden. Zolang de verhoudingen in de Raad van Commissarissen (RvC) van AF-KL die de strategische plannen goedkeuren volkomen scheef zijn en o.i. dit in de toekomst niet gaat goed komen gaan we daar ook geen oplossing vinden.

Regional Jet Center

In tegenstelling tot andere dochters in de groep heeft het RJC geen aanspraak hoeven maken op de steun welke onze overheid heeft geboden. Het RJC heeft in deze tijden juist haar werkaanbod aangevuld zien worden met werkzaamheden aan de KLC vloot die normaal tijdens de C-check worden uitgevoerd. De uitdagingen die dit brengt t.o.v. de anderhalve meter samenleving zijn daarbij soms lastig maar worden vooralsnog met succes ingevuld. En aangezien in het eerste kwartaal van volgend jaar de eerste vliegtuigen van het type Embraers E2 mogen worden verwelkomt zien de vooruitzichten er voor RJC gelukkig iets beter uit.

Toekomst

Wij zijn er van overtuigd dat volgend jaar met behulp van de corona vaccins de passagiers weer het vertrouwen terug vinden om weer te gaan reizen, naar onze mening moet de IATA hier in een grotere rol spelen. Zij moeten ervoor zorgen dat er één duidende procedures voor de aangesloten landen komen m.b.t COVID-gezondheidsprotocollen aan boord van vliegtuigen en Helikopters en op luchthavens. KLM zal, ondanks dat er partijen en of organisaties zijn die hier helaas anders over denken ook volgend jaar overeind blijven mede door jullie inzet en kracht!

Veiligheid

Jullie professionaliteit gedurende jullie werk, dag en nacht en door weer en wind zorgt ervoor dat de vliegtuigen en Helikopters veilig en op tijd gereed staan zodat de passagiers hun vlucht kunnen aanvangen.

Als bestuur zijn wij ervan overtuigd dat jullie ook het vertrouwen van de passagiers volgend jaar zullen krijgen!

Ik wens jullie en jullie familie namens het bestuur en onze adviseur een fijne kerst en een veilig en gezond 2021 toe.

Robert Swankhuizen

voorzitter NVLT

Back To Top
Zoeken