Skip to content

Onderhandelingsresultaat KLM grond

Laat in de avond van 9 april hebben de we met KLM een voorwaardelijk onderhandelingsresultaat bereikt over de cao voor grond personeel. Voorwaardelijk omdat we hebben afgesproken dat er niet eerder sprake kan zijn van een akkoord voordat ook de cockpit en cabine cao afspraken tot stand zijn gekomen en er sprake is van een redelijke balans tussen de drie domeinen.
Daarmee komt er een (voorlopig) einde aan een lange reeks van onderhandelingen die overschaduwt werden door de slechte financiële situatie waarin KLM verkeert.

Afgesproken is;
Een looptijd van 18 maanden ingaande 1 januari 2015..

Besteedbaar inkomen
1.5% premieruimte fiscaal kader 2014 zal worden aangewend ter verhoging van het besteedbaar inkomen
Deze premievrijval zal zichtbaar worden gemaakt als een aparte regel op de salarisstrook onder de naam “vrijval Witteveenkader”
Ingangsdatum: 1 jan 2015

Voor het ploegendienstpersoneel worden de compensatiedagen als gevolg van doordeweekse feestdagen ingaande 1 januari in de basisroosters ingeroosterd. Dit volgens de EVD systematiek. Niet ingeroosterde dagen worden in volgende jaren ingeroosterd.

Dagdienstpersoneel levert 2 EVD in.

De aanvangsleeftijd voor opbouw van de z.g. HV-dagen worden gekoppeld aan de AOW-leeftijd minus 10 jaar. In de nieuwe situatie betekent dat opbouw vanaf leeftijd 55 (+3 maanden). Medewerkers behouden de reeds opgebouwde HV-dagen. Verdere opbouw gaat conform nieuwe systematiek. De reeds in 2015 bijgeschreven HV-dagen blijven staan.

Partijen zullen komen tot afspraken (kostenneutraal) om een maximum van 15% van de extra overcapaciteit die is ontstaan als gevolg van de aanpassing van de toekenning van HV-dagen, in combinatie met een afnemende productie, aan te wenden voor verminderde nachtdiensten voor oudere werknemers.

Vast/flex: multiskillen uitzendkrachten en gedogen vast/flex verhoudingen totdat er andere afspraken zijn gemaakt (Personeelsmodel).

Tot aan de nieuwe afspraken over het nieuwe personeelsmodel (Perform 2020) bevestigen partijen dat het mogelijk is deeltijdcontracten voor nieuwe werknemers aan te bieden op alle afdelingen.
Partijen bevestigen dat het mogelijk is dat binnen een dienst een werknemer op verschillende locaties kan worden ingezet (*), ook als er geen sprake is van boventalligheid.
(*) in eigen functie, dan wel volgens afspraken uit mobiliteitsprotocol

R-dienst: ruimere invulling geven aan deze dienst (flexibeler), door een aanzegtijd van 4 dagen aan te houden voor de invulling van de reservedienst

MSG verhoging op basis van percentages individuele inkomen; RSP stappen en de promotiestap (5%) relateren aan het actuele maandsalaris (i.p.v. het 100% RSP niveau)

Gebalanceerde tegenprestatie KLM
Werkgelegenheid;
Gedurende de looptijd van de CAO vinden geen gedwongen ontslag plaats zolang instrumenten, welke hier voor worden ingezet, onder andere de maximale inzet van mobiliteit en een nog overeen te komen vrijwillige vertrekregeling, toereikend zijn. Indien deze instrumenten ontoereikend zijn, treden partijen in overleg.

KLM en werknemersorganisaties herbevestigen dat het stimuleren van deeltijd in situaties van overcapaciteit een adequaat aanvullend instrument kan zijn om tijdelijke overcapaciteit aan personeel te voorkomen. Daarbij geldt als uitgangspunt dat werknemer in staat wordt gesteld zijn te-werkstellingspercentage op een van te voren bepaald moment wederom aan te passen aan het oorspronkelijke tewerkstellingspercentage.
De tijdelijke aanpassing van het tewerkstellingspercentage (van voltijd naar deeltijd of van deeltijd naar een lager deeltijdpercentage) geldt voor een vooraf gesproken periode en is van toepassing op afdelingen waarin zich overcapaciteit voordoet. KLM zal binnen die afdelingen werknemers benaderen met de vraag of zij in aanmerking willen komen voor een tijdelijke deeltijdvariant.

Vrijwillige vertrekregeling (conform status overleg 20 maart)
Regeling toepassen in situaties van aantoonbare en structurele overcapaciteit
Op basis van afspiegelingsprincipe + Remplacantenregeling
Vergoeding van 1 maand per dienstjaar met een minimum van €25.000 en een maximum van 2 jaarsalarissen resp. maximum van 70% aan inkomsten derving resp. €25.000 voor werknemers met een pensioenopbouw van 80% BPG/70% NPG resp. een compensatie van het AOW-gat voor werknemers van 65 jaar en ouder.
Wij zijn nog in afwachting van de tekst voor deze regeling.

Overig
Verruiming van het aantal wisselingen in een reeks (zijnde max 7 opeenvolgende diensten) in de persoonlijke roosters, op verzoek van werknemers, krijgt een structureel karakter.
Beperken definitie van het weekend tot zaterdag en zondag zonder effect voor de weekendtoeslag en ER.

Als de protocolteksten gereed zijn zullen we de resultaten gedetailleerd aan de leden voorleggen om daarmee goedkeuring te krijgen om tot een akkoord over te gaan.

Met vriendelijke groet namens de delegatie (Joep Quik, Hans Prins en Argo Gangadin)
Ron Scherft

Back To Top
Zoeken