Skip to content

Pilotrooster narrowbody maintenance

Pilot roosters narrow body line maintenance en Hangar 10 FA line;

Bij de in de aanhef genoemde afdelingen van vliegtuigonderhoud van KLM Engineering & Maintenance willen we in 2012 pilot roosters gaan lopen. Een van de voorwaarden hiervoor gesteld door de vakbonden en KLM is dat er onder de betrokken medewerkers gedragenheid is om aan deze pilots mee te werken.
Op dit moment lijkt het er sterk op dat die gedragenheid er niet is. Wij, de NVLT, hebben de afgelopen weken gekeken naar de oorzaak hiervan en hebben ook zelf enkele informatie sessies bijgewoond. Tussen KLM en bonden is afgesproken dat het geven van de juiste en volledige informatie door KLM zal gebeuren. Duidelijk, helder en volledig!
Het viel ons op dat de informatie onvolledig werd gegeven en dat vragen veelal niet afdoende werden beantwoord door de bedrijfsleidingen en betrokken rooster projectmanagers.
Het geven van de juiste en volledige informatie aan de medewerkers is essentieel voor het krijgen van gedragenheid!
Wij hebben de KLM hierover geïnformeerd en zij heeft toegezegd daar actie op te ondernemen.

Enkele vragen waren ”waarom moet dit nu” en “wat is de rol van de vakbonden hierin”?
Om met de laatste vraag te beginnen;
De vakbonden zijn al een jaar of zes met KLM in overleg over de roosters. Waar het in eerste instantie alleen ging om het inroosteren van ER en EVD hebben andere problemen binnen de roostersystematiek in de loop van de tijd geleid tot de gedachte dat de huidige roosterregeling in de CAO op termijn onvoldoende ruimte zou bieden om sociaal aanvaardbare en gezondere roosters te kunnen maken. Omdat destijds de door KLM voorgestelde methode van inroosteren van ER en EVD leidde tot wel 20 extra opkomsten per jaar was dit voor de NVLT een onbegaanbaar pad.
Naar aanleiding hiervan zijn wij in 2006 uit de rooster discussie gestapt zolang die werd voortgezet op basis van de KLM voorstellen. In de volgende CAO 2007 hebben wij alternatieven aangedragen waarin vrijwilligheid en uitruil van tijd voor geld (ploegendienst toeslag) en geld voor tijd positief werd ontvangen. Deze gedachte is destijds ook gedeeld met de leden en we hebben daarna toestemming gekregen van de leden om dit pad op te gaan.

Het antwoord op de tweede vraag is;
De gemiddeld hoge leeftijd van de achterban leidt o.a. tot de gedachte meer flexibiliteit te bieden ten aan zien van roosters. Vooral de lengte van de arbeidstijd en het lopen van nachtdiensten bleek in toenemende mate een probleem voor ouderen te worden. De 55 plus regeling kent hier nu zijn grenzen maar ook blijkt er behoefte aan meer vrije tijd bij ouderen.
Ook de jongeren die in de opbouwfase van hun leven zitten hebben zo hun eigen behoeften. Misschien wat meer verdienen of toch ook wat meer vrije tijd? Een keuze valt er in de oude systematiek niet te maken. Je krijgt immers een rooster waar je geen individuele invulling aan kan geven.
Kortom er blijkt behoefte aan een meer flexibele manier van roosteren en daar zijn we nu al enkele jaren met de KLM over in overleg. De uitkomst is een set van afspraken die een roosterwijze in zich houden waarmee de medewerker in grote mate (80% en meer) zelf kan bepalen wanneer hij werkt en welke diensten hij loopt. Wij hopen dit te verwezenlijken door de “shift picking” methode. Met deze systematiek heeft het individu meer zeggenschap over de te werken aantallen uren op basis van uitruil van (een deel van) de ploegendiensttoeslag tegen vrije tijd.

Op sterk aandringen van de NVLT is uiteindelijk door de bonden en KLM besloten de afspraken te toetsen in de werkelijkheid. De keuze is daarbij gevallen op de genoemde afdelingen door afwegingen als groepssamenstelling, omvang en soort van werkzaamheden.
De NVLT staat dus 100 procent achter de pilots mits de gedragenheid er is. Ook mogen de mensen er niet op achteruit gaan, uitgaande van gelijkblijvende roosters en diensten. Er niet op achteruit gaan betekent o.a. dat de som van de waarde van de oude ploegendiensttoeslag samen met de waarde van de ER uitgedrukt in geld, in de nieuwe systematiek gelijk moet blijven.

Nogmaals, de KLM is verantwoordelijk voor het volledig en juist informeren van de betrokken medewerkers. Wij hebben de KLM daar nog eens op gewezen omdat eerlijkheid en betrokkenheid van de werkgever en management essentieel is voor een kans van slagen.
De NVLT is wel bereid om op 1 op1 niveau informatie te verstrekken. Jullie kunnen daartoe de NVLT medezeggenschappers en bestuursleden aanspreken. Zij kunnen jullie dan meer informatie verschaffen.

Back To Top
Zoeken