Skip to content

De Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart Technici, NVLT, gevestigd aan Stationsplein 326 Gebouw 144
Kamer 225 1117CK Schiphol, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Email: info@nvlt.org
Adres: Stationsplein 326
Postcode: 1117CK
Plaats: Schiphol
Telefoon: +31 203 483 492

T de Werk is de Functionaris Gegevensbescherming van de NVLT. Hij is te bereiken via theo.dewerk@nvlt.org.

Gegevens die wij verwerken:

Persoonsgegevens

De NVLT verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Werkgever

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De NVLT verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

De NVLT verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– U te bellen, e-mailen, via post en via een App groep te kunnen benaderen om indien nodig onze dienstverlening uit te voeren

Geautomatiseerde besluitvorming:

De NVLT neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De NVLT) tussen zit. De NVLT gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– Davilex. Met behulp van dit programma wordt de ledenadministratie en betalingen van de NVLT gedaan
–Kaspersky Secure Connection op onze apparaten. Deze voorkomt ongewenste indringers in onze computersystemen.
– De NVLT website is beveiligd door Harcos

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

De NVLT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij verwerken, zoals die genoemd zijn in paragraaf 1.1 en 1.2, bewaren wij maximaal 24 maanden. Dit is voor interne analyse en om onze diensten mogelijk te maken en/of te verbeteren.

Betalingsgegevens

Uw betalingsgegevens worden in het boekhoudprogramma Davilex en via een hard copy bewaard. De bewaartermijn bedraagt maximaal 8 jaar. De wettelijke termijn die wij moeten handhaven om onze boekhouding te kunnen verantwoorden en overleggen aan de Belastingdienst is 7 jaar. Wij hanteren 1 jaar extra om de leden administratie te kunnen opschonen.

Delen van persoonsgegevens met derden:

De NVLT verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

De NVLT gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de NVLT en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar nvlt@nvlt.org. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee maanden, op uw verzoek. De NVLT wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De NVLT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via nvlt@nvlt.org. Heeft u daarnaast nog vragen, vindt u een onwaarheid of heeft u een opmerking over ons privacystatement, neem dan contact op via nvlt@nvlt.org.

Back To Top
Zoeken