Skip to content

Transavia: Goede afspraken Actieplan VO

Nieuwe CRS-toeslag in salaris, snellere doorstroom, vergoeding neventaken

Het heeft wat langer geduurd en we hebben stevige gesprekken gevoerd, maar de kogel is door de kerk: we kunnen jullie een mooi pakket met afspraken presenteren voor “het verbeteren van het behoud en de werving van technici bij Transavia”! Voor deze afspraken waren de uitkomsten de enquête uit november 2023 een zwaarwegend uitgangspunt. Per functiegroep is daarbij gekeken naar de tevredenheid over waardering, beloning, roosters en ontwikkel mogelijkheden en ook de vertrek intentie. De resultaten zijn vertaald naar de verschillende afspraken.

Samenvatting
Hier een samenvatting van de gemaakte afspraken (klik hier voor het volledige overzicht).

  • Er komt vanaf 1 juni 2024 een nieuwe CRS-toeslag van €200 voor medewerkers in schaal T6 tot en met schaal T9, die wordt ingebouwd in het salaris. De toeslag is structureel en telt mee voor de vakantietoeslag (8%), de eindejaarsuitkering (8,33%), de winstdeling en je pensioenopbouw. De toeslag stijgt ook mee met cao loonsverhogingen. Deze wijziging betekent een structurele verhoging van de salarissen van 6,8% in schaal T6 minimum tot 3,5% in schaal T9 maximum.
  • De promotie van schaal 5 naar schaal T6 (unlicensed mechanic > licensed mechanic) wordt structureel +4 tredes;
  • De jaarlijkse trede verhoging in schaal T7 wordt 2 tredes en in schaal T8 1½ tredes;
  • Vanaf 1 november 2024 komt er voor de neventaken – voortaan “additionele skills”- een vergoeding van maximaal €250 (bruto per maand; niet meetellend in de andere uitkeringen, maar stijgt wel mee met cao verhogingen). Het gaat om boroscopen, proefdraaien, double license (B1/B2), C-license (alleen als dit geen onderdeel is van de hoofd- of nevenfunctie) en D-license. De vergoeding van de skills zal worden bepaald op basis van inzet, opleiding en afbreukrisico. Transavia bepaalt de benodigde skills per dienst. De wegingen en vaststelling van de vergoeding per skill zullen in de komende periode worden gedaan door een commissie van partijen;
  • De nevenfuncties Shift Lead Line en Shift Lead Hangar krijgen een vergoeding van € 120 en als je beide combineert € 203,77;
  • Het starten van een pilot waarbij medewerkers meer invloed hebben op hun rooster gaan we bespreken in het volgende cao-overleg;
  • Het wordt mogelijk om je compensatieverlof naast “tijd voor tijd” ook te laten uitbetalen (“tijd voor geld”). De administratieve inrichting hiervan wordt door Transavia uitgewerkt, streefdatum voor invoering is 1 oktober 2024.

Tijdelijke retentietoelage stopt
Met deze nieuwe structurele afspraken wordt de tijdelijke retentietoelage -die niet meetelde voor de andere uitkeringen en het pensioen- beëindigd. Bij de mei salarisbetaling ontvang je nog één keer de toelage van €900 bruto (naar rato bij parttime en voldoen aan de voorwaarde op 1 februari 2024 in dienst en ook op 1 mei 2024). Vanaf 1 juni a.s. geldt de ingebouwde CRS-toeslag.

Uitwerking vorig cao akkoord
Deze afspraken komen voort uit het vorige door jullie goedgekeurde cao akkoord. Naar de mening van de cao-delegatie is hiermee invulling gegeven aan de opdracht voor het Actieplan VO en is er sprake van verbeterde en vooral ook structurele afspraken ten opzichte van de tijdelijke retentie toelage. De afspraken worden dan ook niet ter stemming aan jullie voorgelegd.

Nieuwe cao in voorbereiding
De lopende cao eindigt per 1 juli 2024. In de komende periode zullen wij met Transavia afstemmen over de planning voor het cao-overleg. Uiteraard komen wij bij jullie terug voor het verzamelen en opstellen van de NVLT voorstellen voor de volgende cao-periode.

Als je nog vragen of opmerkingen hebt kan je die altijd stellen via transavia@nvlt.org.

Met vriendelijke groet,

Erik Kramer, Piet Visser (delegatie leden)
Joop Hofland (onderhandelaar/adviseur)
 
 
Back To Top
Zoeken