Skip to content

Update van de RJC CAO overstap tafel

Vandaag 23 april 2015 hebben we opnieuw met het RJC onderhandeld over de inhoud van het op te stellen arbeidsvoorwaarden handboek RJC, en over de afspraken zoals overeen gekomen in het huidige principe akkoord.
In dit principe akkoord hebben we met het RJC afgesproken te komen tot een ingroeimodel voor de pensioenpremie en om samen te kijken naar roosters die beter passen bij het drukteprofiel van het RJC.
Zoals bekend is het rooster vraagstuk iets waar zorgvuldigheid van het grootste belang is, en zorgvuldigheid kost tijd.
Om de roostercommissie deze tijd te geven heeft het RJC aangeboden de uitgesproken ambitie om op 1 mei klaar te zijn te willen opschuiven naar 1 juli.

Het ingroeimodel voor de pensioenpremie betreft de stijging van het werknemerspercentage van de originele 4,5% in de Aegon regeling naar 7,87% in de PME regeling.
Hiermee word de één derde/twee derde verdeling hersteld in de premieverdeling tussen werknemer en werkgever.
Ook op dit punt hebben we met het RJC stappen gemaakt, en concrete voorstellen gedaan.

Uit de grote vertaalslag die ontstaat bij het omvormen van de oude Martinair CAO naar het Arbeidsvoorwaarden handboek RJC hebben we gezamenlijk een lijst gedestilleerd van punten die we voor 1 juli willen en kunnen afronden.
Hierbij hebben we een aantal van de voorstellen voor nu als “no-go” benoemd, welke we in een volgend traject(na 1 juli) zullen adresseren.

Op inhoud kunnen we in dit stadium nog niet delen, het blijft tot nu bij het uitwisselen van voorstellen en van echte overeenstemming is nog geen sprake.
Wat we wel willen delen is dat de gesprekken van vandaag constructief van aard waren, en dat de bonden met alle gedane voorstellen op één lijn zitten.
Dit biedt uiteindelijk de beste kans op een breed gedragen akkoord met toekomst perspectief.
Het volgende overleg staat in de agenda’s op 26 mei.

Met vriendelijke groet,

Piet Visser
Erwin van Klaveren
Huug Brinkers

Back To Top
Zoeken