Skip to content

Van de MHP

“Nieuwe Tweede Kamer kan echt aan de bak”

“Als de nieuwe volksvertegenwoordiging geloofwaardig wil overkomen, dan neemt ze de jongste stembusuitslag wèl serieus. Door met alternatieven te komen voor de meest omstreden maatregelen uit de Miljoenennota, die niets anders zijn dan een uitwerking van het Kunduz-akkoord”, aldus MHP-duovoorzitters Reginald Visser en Bob van der Wal in een eerste reactie op de Miljoenennota 2013.

Uit de verkiezingen en uit diverse enquêtes blijkt dat vooral het draagvlak voor de aanpassingen van het ontslagrecht en voor de forensentaks zeer gering is. De MHP roept de nieuwe Tweede Kamer op om tijdens de Algemene Beschouwingen, die volgende week zullen plaatsvinden, definitief een einde te maken aan deze omstreden maatregelen.

Ontslagstelsel
De aanpassingen van het ontslagstelsel brengen een totale onbalans in de arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer teweeg. Bovendien leiden de voorstellen tot een forse armoedeval voor werknemers uit de middengroepen en met een inkomen daarboven.

Forensentaks
Het belasten van de vergoedingen voor reiskosten, die onvermijdbaar zijn om te kunnen werken, leidt tot forse inkomensdalingen onder forensen en mensen, die veel kilometers moeten maken in opdracht van de werkgever. Bovendien zal het tot een forse administratieve lastenverzwaring leiden voor werkgevers en werknemers, zoals ook het geval was vóór 2004.


Nullijn ambtenaren
De eenzijdig opgelegde nullijn voor ambtenaren doet geen recht aan het overlegmodel voor arbeidsvoorwaarden tussen werkgever en werknemer. Bovendien vreest de MHP dat het op den duur voor de overheidssector steeds moeilijker zal worden om goed personeel aan te trekken, als de arbeidsvoorwaarden gaan achterlopen bij de marktsector.

Overheidsfinanciën
De MHP is het eens met het demissionaire kabinet dat de overheidsfinanciën weer snel op orde moeten worden gebracht, maar heeft grote bezwaren tegen de wijze, waarop dit wordt ingevuld. De rekening wordt grotendeels neergelegd bij de huishoudens en dan in het bijzonder de werkende en gepensioneerde middengroepen.

Alternatieve financiering
Al eerder heeft de MHP daarom suggesties aangedragen, die het overheidstekort in dezelfde mate terugdringen, maar minder ingrijpend zijn en de lastenverzwaringen eerlijker verdelen. Door de assurantiebelasting en de winstbelasting voor bedrijven op het niveau te brengen van de ons omringende landen en grootschalige infrastructurele projecten, waartoe in economisch betere tijden is besloten, te heroverwegen, kan ruim € 5 miljard worden bezuinigd. Dit weegt ruimschoots op tegen de bezuinigingen die worden gerealiseerd met de omstreden ingrepen in het ontslagrecht, het belasten van de reiskostenvergoedingen en de nullijn voor ambtenaren.

Pensioenen
De MHP roept ook minister Kamp van SZW en de Tweede Kamer op om nog eens goed te kijken naar de rekenregels, waar pensioenfondsen vanuit moeten gaan. Deze regels houden onvoldoende rekening met de uitzonderlijke situatie waarin de financiële markten zich nu bevinden, en kunnen leiden tot onverantwoorde pensioenkortingen en premiestijgingen. Hierdoor komen de koopkracht en het consumentenvertrouwen van alle werkenden en gepensioneerden nog verder onder druk te staan en wordt het economisch herstel nog langer uitgesteld.

De ondoordachte maatregelen uit het Kunduz-akkoord dragen niet bij aan het economisch herstel of aan de ontwikkeling en versterking van de arbeidsmarkt.

“De nieuwe Tweede Kamer kan nu echt aan de bak en moet ervoor zorgen dat er geen maatregelen worden genomen, die nauwelijks draagvlak hebben. Er zijn meer voor de hand liggende keuzes om op korte termijn het overheidstekort terug te dringen. Deze doen ook recht aan de verkiezingsuitslag”, aldus Visser en Van der Wal.

Back To Top
Zoeken