Skip to content

Benchmark Salarisberekening Grondwerktuigkundige (GWK)

Naar aanleiding van de diverse mediaberichten betreffende de hoogte van de GWK salarissen het volgende:
De volgende bedragen komen uit de benchmark en zijn dus van toepassing op de z.g. ‘maatman’ in 2001: leeftijd 44 jaar T31 of T32, beiden incl. uitstekend-toeslag en tussen de 5 tot 10 jaar op het maximum van de T-schaal.
De maatman werkt in een 4-ploegendienst die volgens het huidige CAO recht geeft op 45 uur betaling (uurloon max.) De bedragen zijn bruto en in euro (€).

Salarisschaal T31 T32
Maandsalaris 2753,99 3.030,80
Jaarsalaris (basis) 33.047,88 36.369,60
Leeftijdstoeslag 1.363,16 1.471,17
Vakantieuitkering 2.752,88 3.027,26
13e maand 2.867,59 3.153,40
Totaal 40.031,51 44.021,43
Ploegendiensttoeslag 6.463,65 6.942,84
Jaarinkomen 46.495,16 50.964,27

De benchmark berekeningsmethodiek gaat echter veel verder, waarbij bovenstaande bedragen worden omgerekend in een netto inkomen na aftrek van de sociale premies, overige aftrekbare premies en inkomstenbelasting. Vervolgens wordt het netto beschikbaar inkomen berekend door de volgende componenten erbij te betrekken: vervoersvergoedingen, kinderbijslag, spaarloonregeling-uitbetaling, NVS ziektekostenpremies inclusief de netto werkgeversbijdrage en het eigen risico.
Het netto besteedbaar inkomen wordt vervolgens internationaal vastgesteld door de valuta’s te nivelleren en tevens de kostindexering hierbij te bepalen volgens de door de NVLT voorgestelde internationaal toegepaste PPP- (Purchasing Power Parity) berekeningsmethotiek. Ter verfijning van deze PPP-methodiek is voor de diverse steden ook nog een ECA-correctie toegepast, aangezien de PPP-methodiek op landen betrekking heeft en de ECA methodiek op de kostindexering per regio of stad. De koopkracht van de diverse GWK’s is nu exact met elkaar te vergelijken, onafhankelijk van de woonplaats of land waar de inkomsten worden verkregen.
De benchmark is echter nog gedetailleerder en zet het netto besteedbaar inkomen om in netto besteedbare beloning door ook de waarden van de pensioenen te berekenen, de pensioenwaarden worden vervolgens omgezet naar netto-waarden (na aftrek van belastingen en premies), tevens worden ook hier de overlijdensuitkeringen, arbeidsongeschiktheidvoorzieningen van de medewerkers en medische kosten van de gepensioneerden berekend. De berekende waarde wordt vervolgens internationaal vergelijkbaar gemaakt met de PPP- en ECA-methoden. De verkregen waarde wordt vervolgens bij het netto besteedbaar inkomen opgeteld tot een totaal netto besteedbare beloning.De benchmark gaat echter verder door ook de arbeidsproductiviteit erin te betrekken, waarbij per functie het aantal werkuren per jaar is bepaald door de vakantie aanspraken, feestdagen, ATV, ploegendienst-tijdscompensatie en ziekteverzuim (14 werkdagen) te berekenen om vervolgens het aantal werkbare dagen te vermenigvuldigen met het aantal werkuren per dag (afleiding van de werkweek-uren).
De uiteindelijke totale netto uurbeloning wordt nu eenvoudig vastgesteld door het bedrag van de totale netto besteedbare beloning te delen door het aantal beschikbare werkuren per jaar. Uiteindelijk resultaat: T31: €24,15 & T32: €25,96 .Deze berekeningen zijn voor alle onderzochte functie’s toegepast met uitzondering van AA, UA en SAS.
Alle onderzochte functie’s zijn vergeleken op basis van de functiebeschrijving, waarbij kleine variaties uiteraard niet uitgesloten kunnen worden (like for like). De grote verschillen in cash betalingen worden in deze berekeningsmethodiek dus geheel verrekend met alle factoren die van invloed zijn op uiteindelijk uurbeloning.
Het verschil met overige (internationale) salarisonderzoeken en indexen is gelegen in het meenemen van ploegendienstbetalingen, pensioenpremies, pensioenwaarden, medische kosten, macro-economische omrekeningen (PPP en ECA) en de exacte (arbeids-) productiviteitsfactoren, welke uiteindelijk zeer bruikbare statistische gegevens opleveren, waarmee marktconformiteit m.b.t. de beloning bepaald kan worden.

Namens het onderhandelingsteam,
Ronald van der Hout.

 

Back To Top
Zoeken