Skip to content

KLM schadeclaim

Tijdens het overleg tussen de KLM en de Bonden op 2 augustus j.l., heeft de NVLT er de KLM op geattendeerd dat de schadeclaim, mogelijk zou kunnen leiden tot een claim tegen de KLM.
De KLM heeft met een specifieke groep medewerkers diverse en reeds jaren voortslepende conflicten, ondermeer op het gebied van de vliegveiligheid, verantwoordelijkheden, positie, licenses, communicatie, CAO, UTC, managementbeleid, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden, erkenning, vertrouwen, waardering en beloning. Het overgrote deel van deze conflicten is nog steeds niet opgelost.
Het laatste conflict handelt niet alleen over de hoogte van de beloning maar ook over de positie van deze professionals in een sterk (verouderd) hiërarchische bedrijfscultuur. De vertegenwoordigers van de technici (NVLT bestuur en leden) zijn ruim 2 jaar intensief bezig, om aan alle conflictgebieden aandacht te schenken en zoeken pro-actief en constructief naar oplossingen.
De KLM heeft slechts reactief op deze ontwikkelingen gereageerd, waarbij het bedenken van structurele oplossingen vooral is overgelaten aan de initiatieven van de technici.
Het beloningsconflict dateert van meer dan 1 jaar geleden en heeft ondanks de intensieve medewerking van de technici, tot op heden niet tot een oplossing geleidt. De technici hebben het afgelopen jaar diverse duidelijke signalen aan de KLM afgegeven, waarbij de werkonderbrekingen van 27 en 28 juli 2001 een voor alle partijen duidelijk signaal zou moeten zijn geweest.
Er zijn echter meer signalen door het personeel afgegeven, ondermeer tijdens de erkenningfase van de NVLT en na afloop van de communicatiesessies van de KLM m.b.t. haar conclusies uit de benchmark. De KLM uitte zowel schriftelijk (18 juni 2002) “….schade aan de KLM en het professionele imago van de TD…” als mondeling tijdens de diverse overleggen met de bonden, haar ongerustheid.
De NVLT heeft tijdens deze overlegsessies, de KLM diverse malen gewaarschuwd spoed te betrachten, aangezien het conflict al veel te lang duurde en hierbij tevens geattendeerd op het weekend van de 28ste juli. Tijdens het arbeidsvoorwaardelijke overleg tussen de bonden en de KLM is wederom door de NVLT gewaarschuwd en is tevens door de NVLT aangegeven dat in het vervolg niet wederom zal worden ingegrepen, zoals de afgelopen tijd regelmatig was voorgekomen. De KLM delegatie vroeg hierop een schorsing aan.
Tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers blijkt de KLM wederom te zijn gewezen op de voortdurende spanningen en het weekend van de 28ste juli.
De vraag is hoe vaak en op welke wijze dient een werkgever door zijn personeel en door de vakbonden erop gewezen te worden dat er grote arbeidsonrust blijft bestaan en dat dit in een specifiek weekend dreigt mis te lopen. Tevens kan de vraag worden gesteld waarom de KLM op al deze aanwijzingen niet heeft gereageerd en geanticipeerd door haar organisatie en personeel hiervan op de hoogte te stellen, of mogelijke voorzieningen treffen voor haar operatie en passagiers. Verder kan men zich afvragen wie uiteindelijk verantwoordelijk kan worden gehouden voor het personeelsbeleid en het langdurig laten voortbestaan van de vele arbeidsconflicten en verstoorde arbeidsrelaties.

Het Bestuur.

Back To Top
Zoeken