Skip to content

Nieuwsbrief functiewaarderings- onderzoek…

Nadat op 1 juli de uitkomst van het functiewaarderingsonderzoek van de GWK bekend is gemaakt hebben het bestuur en de arbeidsvoorwaardencommissie dit onderzoek geëvalueerd.Wat is er ook al weer gebeurt? Op 18 mei is tijdens een werkoverleg op Schiphol Centrum de terugkoppeling van de beroepsschriften besproken. De inhoud en antwoorden in de brieven aan de mensen die een beroepsschrift hebben ingediend werden als onvoldoende ervaren.Alle leden aanwezig bij het werkoverleg hebben het vertrouwen in functiewaardering door KLM opgezegd en met onmiddellijke ingang een functieverhoging geëist.Deze eis werd door de leden aan ons meegegeven om met de KLM te bespreken.Op 19 mei heeft spoedoverleg plaatsgevonden tussen KLM en bonden. Tijdens het beraad werd duidelijk dat een functiegroep verhoging niet tot de mogelijkheden behoren zonder dat dat daar een onderbouwing voor is. Toch weer functiewaardering? Helaas zat er toen niets anders op en afgesproken werd dat alle GWK functies door externe partijen (bonden) opnieuw zouden worden bekeken en bijgesteld en door twee onafhankelijke bureaus zouden worden gewogen. Er was op dat moment geen andere uitkomst mogelijk anders dan dat de NVLT de eis voor functieverhoging zou overnemen. Acties zouden dan onvermijdelijk geweest zijn. Er was op dat moment geen juridische grond voor acties zodat we daar niet voor konden kiezen.Op dit moment, de uitkomst van de functiewaardering kennende, zijn wij tot de conclusie gekomen dat functiewaardering niet de manier is om tot betere beloning te komen. Ondanks dat het functieonderzoek en de daarop volgende waardering voor zover wij dat kunnen overzien goed verlopen zijn, kunnen we ons niet vinden in de uitkomst. Onze constatering is dat functiewaarderingssystemen niet alle functie elementen waarderen. Van één element wisten we dat al en dat proberen we nu te compenseren door middel van de Part-66 toeslag. Dat toegenomen scopebreedte, veranderingen van de aard van de scope en verbreding van de functie (b.v. aanspreekpunten) niet tot een wezenlijk andere waardering leiden is nieuw voor ons. In het verleden heeft een toenemende scopebreedte immers wel functieverhoging tot resultaat gehad bij de overgang van 3 naar 2 disciplines (avionisch en mechanisch)Beloning van de toegenomen functie en scopebreedte moet nu dus op een andere manier gestalte krijgen.Op dit moment zijn het bestuur en de arbeidsvoorwaardencommissie bezig de voorstellen voor de nieuwe CAO klaar te maken. Die voorstellen zullen een oplossingsrichting bevatten voor de problemen waar we nu mee geconfronteerd worden en zullen op korte termijn met de leden gedeeld worden. Beloning van inzetbaarheid en de Part-66 uitbreiding zullen de speerpunt van de komende onderhandelingen worden. Daarbij zijn wij van mening dat we in de onderhandelingen voor de CAO van 2011 tot een oplossing moeten komen voor het “GWK probleem”.Hiermee zijn we aan het eind gekomen van jaren durende pogingen om via functiewaardering tot een rechtmatige betaling van ons beroep te komen. Duidelijk is nu dat functiewaarderingssystemen hun beperkingen kennen en niet leiden tot een rechtmatige betaling van het beroep van Certifying Staff. Wel committeren wij ons aan de uitkomst en constateren we, voor zover we dat kunnen overzien, dat het proces netjes is verlopen.Naast het CAO platform dat een oplossing moet bieden voor het arbeidsvoorwaardelijke probleem dat we hebben is er nog een ander platform. Het wijzigen van de werkwijzen in vliegtuigonderhoud moet het platform worden waarop de CS weer het werk gaat doen waarvoor hij/zij is opgeleid. Dat deze wijzigingen grote gevolgen kunnen hebben voor de inhoud van de functie staat voor ons vast. De wijziging van de VO werkwijze ligt in het domein van de medezeggenschap. Het proces dat tot een nieuwe organisatie gaat leiden is inmiddels opgestart. Echter, voordat de nieuwe organisatie wordt ingevoerd moet wat ons betreft wel eerst het arbeidsvoorwaardelijke geschil met KLM worden opgelost.Wij vertrouwen er op jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Bestuur en Arbeidsvoorwaardencommissie.

Back To Top
Zoeken