Skip to content

NVLT zegt NEE tegen Pensioenakkoord

Het NVLT bestuur heeft besloten om NEE te zeggen tegen het Pensioenakkoord.

 
Het bestuur ziet in dat er een noodzaak bestaat om iets aan de pensioenen te doen. Door de vergrijzing neemt het aantal 65-plussers de komende jaren sterk toe. Ook de dekkingsgraden zullen in de huidige regelingen blijvend onder druk staan. Maatregelen zijn nodig om de pensioenen te kunnen blijven indexeren en tegelijkertijd de rechten van de jongere generaties niet aan te tasten en zo de solidariteit tussen de generaties in stand te houden.

 
Het bestuur heeft alle belangen afgewogen en heeft de volgende redenen om nee te zeggen:
1. Het ontbreken van harde afspraken over de verplichtingen van werkgeverszijde om bij tekorten in de pensioenfondsen verplicht bij te moeten dragen. Weliswaar kunnen hierover in het overleg tussen werkgevers en werknemers afspraken over worden gemaakt maar wij zijn bang dat zonder stok achter de deur dit te vrijblijvend is. In het geval waarbij de werkgever in gebreke blijft om wat voor reden dan ook gaan de pensioenen zonder enige verdere discussie hierover naadloos over naar een ‘defined contributions’ systeem waarbij alle risico’s bij de werknemer komen te liggen.
2. Het ontbreken van een harde afspraak over hoe om te gaan met de bestaande pensioenaanspraken.
3. Het ontbreken van een regeling voor zware beroepen. Vliegtuigtechnici werken vaak tot hoge leeftijd en zelfs tot hun pensioengerechtigde leeftijd in onregelmatige diensten. Werkzaamheden vinden vaak in weer en wind plaats en kunnen fysiek en mentaal zwaar zijn.
Weliswaar zijn er middels het ‘flankerend ouderenbeleid, binnen het Pensioenakkoord afspraken gemaakt om ouderen langer aan het werk te houden maar wij zien in de praktijk dat de mogelijkheden voor de werkgevers in ons geval vaak heel beperkt zijn. Zo is een overgang naar dagdienstbanen of lichtere roosters nu al vaak niet mogelijk. Op dit moment wordt gesproken over een regeling voor zogenaamde ‘zware beroepen’. Het moet mogelijk worden om op leeftijd 65 te kunnen stoppen met werken zonder of met gering inkomensverlies. De regeling is echter gekoppeld aan een inkomensgrens. Wij vinden dit een farce. Het onderscheid wordt gemaakt naar inkomen en niet naar het beroep dat wordt uitgeoefend. Omdat dit een vorm van inkomensnivellering is en geen oplossing voor zware beroepen hebben wij hiertegen een zwaarwegend bezwaar.

 
Het bestuur realiseert zich dat zij met het afwijzen van het Pensioenakkoord een zware verantwoordelijkheid op zich neemt. Het alternatief is namelijk nog veel slechter. Bij een definitieve afwijzing van het Pensioenakkoord zal de regering in het uiterste geval het regeerakkoord uitvoeren. Het regeerakkoord voorziet bijvoorbeeld niet in de mogelijkheid tot het vervroegen van de AOW leeftijd naar 65 jaar met een korting van 6,5% per jaar. Ook zullen de opbouwpercentages van de pensioenen substantieel omlaag gaan, is de indexatie zekerheid van de pensioenen lager en verdwijnen de sociale partners uit de pensioenfondsbesturen.

 

Wij hebben de vakcentrale MHP van ons standpunt op de hoogte gebracht.

In het komende NVLT Magazine zullen wij verder ingaan op het Pensioenakkoord.

 

Het NVLT bestuur

Back To Top
Zoeken