Skip to content

Transavia: WE CROSSED THAT BRIDGE!

Akkoord met eigen techniek schalen, retentietoelage en goede cao afspraken

Na een negende cao-overleg op maandag 3 juli hebben de NVLT en onze collega bond een cao-akkoord bereikt met Transavia. We kunnen jullie melden dat er voor jullie als technici -net als bij het RJC- eigen loonschalen zullen gaan komen per 1 november a.s. en daarnaast een retentie toelage van €300 bruto per maand vanaf 1 juli 2023. Dit is volgens de NVLT noodzakelijk voor het behoud van collega’s en het kunnen aantrekken van nieuwe medewerkers. Daarnaast hebben we op een heel aantal andere punten goede cao-afspraken kunnen maken, die daar ook zeker aan zullen bijdragen.

Hieronder op hoofdlijnen een overzicht van de punten. Later deze week volgt er een formeel protocol met alle details, dat wij daarna ter stemming aan jullie zullen voorleggen..

 • Looptijd 1 april 2023 – 30 juni 2024 (15 maanden)
 • In juli 2023 een eenmalige uitkering van 2,5% van het schaalsalaris van juni en het schaalsalaris van juli met een minimum van 90 euro bruto per maand (naar rato bij parttime);
  Voorbeeld: salaris juni €3.500, salaris juli €3.700:  over juni 2,5% = €87,50, wordt €90 bodem en juli 2,5% = €92,50, totaal €182,50;
  • 2,5% 1 augustus 2023 structureel, met een bodem van 90 euro bruto;
  • 2,5% 1 november 2023 structureel, met een bodem van 90 euro bruto;
  • 3,5% 1 januari 2024 structureel;
  • 1,5% 1 mei 2024 structureel.
   De structurele loonsverhogingen zijn kostencompenserend en worden ook toegepast op de functietoeslag, nevenfunctietoeslagen, 2e type vergoeding en de wisseldienst-vermenigvuldigingsfactor.
 • In juli 2023 wordt een eenmalige uitkering van 42,23% van wat daadwerkelijk is ingeleverd aan arbeidsvoorwaardelijke bijdrage uitbetaald, als blijk van waardering. Voor de berekening van het totaal ingeleverde bedrag worden de 2x 2,5% loonsverhoging (nullijn), de tijdelijke tredepauze, max schaal bonus, EJU 2021 en vakantietoeslag 2021 meegeteld.
 • Cao partijen gaan een Actieplan ter bevordering van werving en retentie op de lange termijn van Mechanics, Certifying Mechanics, Certifying Technicians, Senior Certifying Technicians, Hangaar Coördinatoren en Team Leads opstellen. Uiterlijk voor 1 februari 2024, moet dit leiden tot een concreet advies over gebalanceerde set aan structurele financiële en/ of niet financiële maatregelen. Startpunt van het Actieplan zal een gezamenlijke enquête zijn onder alle werknemers in scope. Voor dit Actieplan zal Transavia een structurele financiële investering doen, passend bij de maatregelen.
 • Het salarisgebouw wordt per 1 november 2023 uitgebreid met functie schalen voor Certifying Mechanics (FG6T), Certifying Technicians (FG7T), Senior Certifying Technicians (FG8T), Team Leads (FG9T) en Hangaar Cooördinatoren (FG9T). De schaalsalarissen zullen bestaan uit de salaristrede van de huidige functiegroep vermeerderd met de functietoeslag VO, behorend bij de functie. De toeslag komt daarna te vervallen, behalve voor wie niet onder de schalen valt, maar wel op verzoek van de werkgever een geldige AML nodig heeft.
 • Voor retentie van alle Certifying Mechanics, Certifying Technicians, Senior Certifying Technicians, Team Leads en Hangar Coördinatoren in dienst op 1 juli 2023 wordt een retentietoelage ingesteld van €300 bruto per maand;
  • Op 1 september 2023 in dienst: bij salaris september €900 euro bruto (naar rato bij parttime);
  • Op 1 februari 2024 in dienst: bij salaris februari 2024 €1.500 euro bruto (naar rato bij parttime)
   De toelage is niet pensioengevend en behoort niet tot de grondslag voor andere vergoedingen of toeslagen.
   Als uiterlijk 1 februari 2024 nog geen Actieplan advies is geformuleerd, zullen partijen overleggen of weer een tijdelijke retentiemaatregel zal worden afgesproken tot einde van de looptijd (5 maanden).
   De tijdelijke maatregel staat in financiële zin los van de maatregelen in het Actieplan.
 • Vanaf 1 juli 2023 start een functietoeslag voor Certifying Mechanics ter hoogte van de helft van de functietoeslag in Bijlage 7 artikel 9.
  Functietoeslag is momenteel €210, Certifying Mechanics gaan €105 per maand ontvangen.
 • Mechanics in FG5 die promotie maken naar Certifying Mechanic in FG6 krijgen de gebruikelijke promotie, plus maximaal 5 extra treden (systematiek bijlage 2 artikel 2.3) Geldig voor de looptijd van de cao of totdat alternatieve/aangepaste afspraken worden gemaakt in het Actieplan.
 • Komend winterseizoen start een proef van met twee prioverzoeken per jaar. Hiermee kan prioriteit worden geven aan een verlofverzoek van twee dagen aaneengesloten of twee losse dagen per jaar. Voor parttime van 50% of minder geldt één dag. De proef wordt na een jaar geëvalueerd. 
 • De afbouwregeling wisseldiensttoeslag (bijlage 7 art. 3.6) geldt vanaf 1 juli 2023 ook bij promoties van wisseldienstpersoneel naar een dagdienstfunctie.
 • System Engineers die de Airbus ATA training hebben gevolgd of moeten volgen en op 1 september in dienst zijn ontvangen in september een eenmalige uitkering van €500 bruto, wegens het volgen van een deel van dezelfde opleiding als de collega’s van VO voor de infasering van de Airbus.
 • In oktober 2023 mogen eenmalig 10 bovenwettelijk verlofdagen (in plaats van 6) en 10 compensatiedagen worden verkocht.
 • Vanaf 1 januari 2024 vervalt voor niet-hybride werknemers (die alleen reizen met de auto) de eigen bijdrage voor de parkeerpas (bijlage 4A artikel 5);
  Voor hybride werknemers (die reizen met OV of een combi van OV en auto) komen er afspraken voor volledige vergoeding van OV (parkeerpas mag, maar wel eigen bijdrage) of bij combi reizen reiskosten plus vervallen eigen bijdrage parkeerpas en op OV-dagen een vergoeding van €25 maximaal per opkomst. Keuze volledig OV of combi reizen kan 1 keer per jaar worden gemaakt.
 • De kilometervergoeding wordt vanaf 1 januari 2024 €0,22 belastingvrij per kilometer. Deze afspraak geldt tot het einde van de looptijd van de cao. Transavia wil verder met de bonden spreken over een meer duurzame en flexibele mobiliteitsregeling.

Verder zijn nog afspraken gemaakt over: het moderniseren van relaties bij bijzonder verlof, herstart van de werkgroep WRR, wettelijke aanpassing van het studiekostenbeding  en de waarde van een vakantiedag en de wisseldiensttoeslag bij uit dienst. Ook is in een disclaimer afgesproken dat de procentuele loonsverhogingen in het grond, cabine- en het vliegerdomein in beginsel gelijkwaardig dienen te zijn.

PS. Aan deze samenvatting kunnen geen rechten worden ontleend, het definitieve protocol is bepalend.

Een open deur: jullie kunnen er uiteraard van op aan dat de NVLT zich tot het uiterste zal inspannen om tijdig goede afspraken te maken over de structurele maatregelen voor retentie en werving in het Actieplan!

Onderhandelen is een kwestie van geven en nemen. Sommige punten hadden wij liever nog beter ingevuld gezien, maar het totaalpakket stemt de onderhandelingsdelegatie toch tevreden over het bereikte resultaat. We zullen een en ander na ontvangst van het protocol dan ook met een positief advies aan jullie gaan voorleggen.

Als je nog vragen hebt kan je die altijd stellen via transavia@nvlt.org of natuurlijk mondeling rechtstreeks bij de delegatieleden.

Met vriendelijke groet,

Peter de Moor en Erik Kramer (delegatie leden)
Joop Hofland (onderhandelaar/adviseur)

Schrijf je ongeorganiseerde collega nu in als lid van de NVLT!
Tik/ klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Back To Top
Zoeken